Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

wireddu eu potensial.

wireddu eu potensial. Fodd bynnag, mae cynhwysiant yn gofyn am gyfraniad gweithredol gan bawb sy’n rhan o’r broses er mwyn sicrhau cyfle cyfartal a mynediad cyfartal i addysg. Hefyd, mae hyn yn cynnwys hyrwyddo llesiant, cyflawniad ac uchelgais ar gyfer plant a phobl ifanc o bob math, a fydd yr un fath i bawb fel arfer os oes cymorth priodol ar gael. Ar gyfer yr holl feysydd pwnc a’r holl ddysgwyr, gan gynnwys y rhai ag ADY, dylid sicrhau bod disgwyliadau cyffredin ar waith ledled yr ysgol sy’n hysbys i bawb. Hefyd, mae’n rhaid i ysgolion ymrwymo i gynorthwyo dysgwyr sy’n ei chael yn anodd bodloni’r disgwyliadau. 2.27 Addysg gynhwysol a phrif ffrwd yw’r lleoliad mwyaf priodol fel arfer, oni bai nad yw addysg brif ffrwd yn briodol i’r plentyn neu’r person ifanc oherwydd natur ei anghenion. Yn gyffredinol, mae’n rhaid rhagdybio mai addysg brif ffrwd yw’r lleoliad mwyaf addas ar gyfer dysgwyr o bob math. 2.28 Os oes angen darpariaeth ddysgu ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg ar blentyn neu berson ifanc, mae’n rhaid rhoi pob cam rhesymol ar waith i’w darparu. 2.29 Mae’r iaith Gymraeg yn cael ei chefnogi gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Roedd y Mesur yn ailddatgan statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru, yn sefydlu’r egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg, ac yn darparu ar gyfer hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg a safonau yn ymwneud â’r iaith Gymraeg. 2.30 Lle bo hynny’n berthnasol, mae’n rhaid i gyrff perthnasol sicrhau bod eu gweithgareddau neu eu gwasanaethau yn cael eu darparu yn unol â’r Safonau’r perthnasol o ran y Gymraeg. Mae’r Safonau y bydd / y mae’n ofynnol i’r cyrff perthnasol gydymffurfio â nhw wedi’u nodi mewn hysbysiad cydymffurfio a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg. 2.31 Mae’n ofynnol i awdurdodau lleol amlinellu elfennau Cymraeg o’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr ag ADY yn eu Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg, sy’n cael eu cyflwyno i Weinidogion Cymru ar gyfer eu cymeradwyo. 2.32 Os yw corff llywodraethu neu awdurdod lleol yn ystyried a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, neu os yw’n paratoi CDU, dylai ystyried ai’r Gymraeg neu’r Saesneg yw’r dull cyfathrebu o ddewis y plentyn neu’r person ifanc. 2.33 Os yw corff llywodraethu neu awdurdod lleol yn paratoi CDU, mae’n rhaid iddo benderfynu a oes angen unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol trwy gyfrwng y Gymraeg, a mynd ati i roi pob cam rhesymol ar waith i sicrhau bod darpariaeth Gymraeg ar gael. Hefyd, mae’n rhaid i gyrff y GIG ystyried a ddylai’r driniaeth neu’r gwasanaeth perthnasol a ddarperir er budd y plentyn neu’r person ifanc fod ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg, ac os dylai, rhoi pob cam rhesymol ar waith i’w darparu yn y Gymraeg. Tudalen | 10

2.34 Mae’r Ddeddf yn adlewyrchu’r egwyddorion hyn. Er enghraifft, mae’n rhaid i awdurdodau lleol barhau i adolygu darpariaeth ddysgu ychwanegol (gweler isod), ac fel rhan o’r adolygiad bydd yn sicrhau bod digon o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gael. Dyletswydd Awdurdod Lleol i adolygu darpariaeth ddysgu ychwanegol yn rheolaidd 2.35 Rhaid i awdurdod lleol adolygu’n rheolaidd y trefniadau a wneir gan yr awdurdod a chan gyrff llywodraethu ysgolion a gynhelir yn ei ardal ar gyfer plant a phobl ifanc ag ADY. 5 2.36 Fel rhan o’u hadolygiad, mae’n rhaid i awdurdodau lleol ystyried i ba raddau y mae’r trefniadau hyn yn ddigonol i ddiwallu ADY y plant a’r bobl ifanc y maent yn gyfrifol amdanynt. Wrth wneud hyn, mae’n rhaid iddynt roi sylw i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a all gael ei threfnu’n rhesymol gan eraill (fel cyrff iechyd) 6 . 2.37 Wrth arfer ei swyddogaethau yn y cyswllt hwn, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi sylw i ddymunoldeb sicrhau bod darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gael yn y Gymraeg. 7 Wrth gynnal yr adolygiad hwn, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ymgynghori a’r personau/cyrff y mae’n ystyried eu bod yn briodol 8 . 2.38 Nid yw’r adolygiad wedi’i fwriadu i fod yn ddull o fesur neu fonitro ansawdd darpariaeth ddysgu ychwanegol unigol. Yn hytrach, dylai’r adolygiad alluogi awdurdodau lleol i benderfynu a yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol gyffredinol sydd ar gael yn eu hardal yn diwallu’r angen cyffredinol. 2.39 Hefyd, bydd yr adolygiad yn golygu bod modd i awdurdodau lleol asesu angen tebygol yn y dyfodol, cynllunio ar gyfer gofynion darpariaeth yn y dyfodol, ystyried cynlluniau comisiynu ymlaen llaw a rhoi cyfle i ysgolion a gynhelir fynegi barn ar sut i gynllunio darpariaeth yn y dyfodol. Dylai adolygiadau ategu penderfyniadau strategol yr awdurdod lleol ynglŷn ag a oes gan yr awdurdod y math priodol o ddarpariaeth a’r gallu i ddiwallu anghenion ei boblogaeth ag ADY. Gallai adolygiad o’r fath ddarparu gwybodaeth i awdurdod lleol am, er enghraifft, y defnydd o wasanaethau dyslecsia arbenigol yn yr ardal a llwyddiant y trefniadau presennol, gan roi cyfle i’r awdurdod ystyried a oes dull mwy effeithlon ar gael o ddiwallu’r anghenion hynny yn y dyfodol. 5 Adran 56(1) o’r Ddeddf. 6 Adran 56(2) o’r Ddeddf. 7 Adran 56(3)(a) o’r Ddeddf. 8 Adran 56(3)(b) o’r Ddeddf. Tudalen | 11

 • Page 1: Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion
 • Page 4 and 5: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 6 and 7: Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla
 • Page 8 and 9: Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha
 • Page 10 and 11: (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn
 • Page 12 and 13: 1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla
 • Page 14 and 15: Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode
 • Page 16 and 17: 2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo g
 • Page 20 and 21: Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant,
 • Page 22 and 23: mentora staff; goruchwylio staff; r
 • Page 24 and 25: addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid
 • Page 26 and 27: Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno
 • Page 28 and 29: gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau
 • Page 30 and 31: Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry
 • Page 32 and 33: cydlynu darpariaeth ledled y lleoli
 • Page 34 and 35: ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr
 • Page 36 and 37: Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr
 • Page 38 and 39: SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf
 • Page 40 and 41: 2. A oes gan y person anabledd sy
 • Page 42 and 43: ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae
 • Page 44 and 45: Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg
 • Page 46 and 47: gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a
 • Page 48 and 49: A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN
 • Page 50 and 51: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 52 and 53: anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn
 • Page 54 and 55: ymddangos iddo fel arall, y gall fo
 • Page 56 and 57: 7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,
 • Page 58 and 59: 7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy
 • Page 60 and 61: cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:
 • Page 62 and 63: 7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a
 • Page 64 and 65: mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw
 • Page 66 and 67: Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb
 • Page 68 and 69:

  7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai

 • Page 70 and 71:

  sy’n sylweddol is na chynnydd eu

 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183:

  Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund

 • Page 184 and 185:

  Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn

 • Page 186 and 187:

  fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he

 • Page 188 and 189:

  oses o reoli cwynion, digwyddiadau

 • Page 190 and 191:

  Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc

 • Page 192 and 193:

  18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty

 • Page 194 and 195:

  Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r

 • Page 196 and 197:

  Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’

 • Page 198 and 199:

  grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy

 • Page 200 and 201:

  APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB

 • Page 202 and 203:

  20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf

 • Page 204 and 205:

  ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla

 • Page 206 and 207:

  adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli

 • Page 208 and 209:

  Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai

 • Page 210 and 211:

  Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha

 • Page 212 and 213:

  cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei

 • Page 214 and 215:

  20.75 Tra bod y person yn cael ei g

 • Page 216 and 217:

  Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon

 • Page 218 and 219:

  ystyr “panel cadeirydd cyfreithio

 • Page 220 and 221:

  Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae

 • Page 222 and 223:

  gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a

 • Page 224 and 225:

  Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo

 • Page 226 and 227:

  ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI

 • Page 228 and 229:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 230 and 231:

  Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada

 • Page 232 and 233:

  Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o

 • Page 234 and 235:

  Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw

 • Page 236 and 237:

  Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc

 • Page 238 and 239:

  addasiadau 01267 238603 adolygiad t

 • Page 240 and 241:

  Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r

 • Page 242 and 243:

  Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:

 • Page 244:

  Byddai pob adroddiad gan asiantaeth

Cymru
?