Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

18.55 Dylai’r awdurdod

18.55 Dylai’r awdurdod lleol ystyried ai’r ffordd orau o ddarparu eiriolaeth o dan y Ddeddf yw mewn cysylltiad â dyletswyddau awdurdodau lleol i ddarparu eiriolaeth o dan Ddeddfau eraill. 265 18.56 O dan yr amgylchiadau hyn, dylid ystyried cynyddu’r cyfleoedd i sicrhau cysondeb wrth ymateb i anghenion eiriolaeth unigolion; dylai hyn gynnwys lleihau’r angen i’r unigolyn orfod ailadrodd ei brofiadau a’r deilliannau dymunol i wahanol eiriolwyr. I’r graddau y bo’n bosibl, dylai’r partïon geisio cytuno ar un eiriolwr i gefnogi’r person. 18.57 Dylai awdurdodau lleol ystyried cyfuno eu gwasanaethau eirioli â gwasanaethau eirioli eraill y mae’n ofynnol iddynt eu darparu. Os bydd hyn yn digwydd, dylai’r awdurdod lleol sicrhau bod eiriolwyr yn ddigon cymwys i ddarparu eiriolaeth a deall y systemau y maent yn darparu eiriolaeth yn eu cylch (megis ADY neu swyddogaethau o dan y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant). Efallai y bydd awdurdodau lleol eisiau un gwasanaeth eirioli cynhwysfawr. Hyrwyddo Trefniadau 18.58 Rhaid i awdurdodau lleol gymryd y camau a ystyrir yn briodol i wneud eu trefniadau i osgoi a datrys anghydfod ac i ddarparu gwasanaethau eirioli annibynnol i: blant a phobl ifanc y maent yn gyfrifol amdanynt; rhieni plant y maent yn gyfrifol amdanynt; penaethiaid a chyrff llywodraethu’r ysgolion y maent yn eu cynnal; a phersonau eraill a ystyrir yn briodol e.e. cyfeillion achos, Byrddau Iechyd, lleoliadau addysg blynyddoedd cynnar, SAB ac ati. 18.59 Rhaid i’r awdurdod lleol hyrwyddo’r defnydd o drefniadau o’r fath hefyd, er enghraifft, trwy sicrhau bod plant, eu rhieni a phobl ifanc yn derbyn manylion y trefniadau pan fyddant yn derbyn hysbysiad o benderfyniad gan yr awdurdod lleol. Mae Penodau 8, 16 a 17 eisoes yn nodi bod rhaid i wybodaeth am y trefniadau hyn gael ei darparu pan fo penderfyniad wedi’i wneud i beidio â pharatoi cynllun, pan fo CDU diwygiedig yn cael ei gynnig neu pan fo penderfyniad wedi’i wneud i roi’r gorau i gynnal CDU. Bydd cyfleoedd tebyg eraill i ddarparu gwybodaeth yn codi hefyd. Yn ogystal, rhaid i awdurdodau lleol sicrhau bod gwybodaeth am eu trefniadau ar gael ar eu gwefannau. 265 Er enghraifft: adran 130E o’r Ddeddf Iechyd Meddwl; adran 332BB o’r Ddeddf Addysg neu baragraff 6D o Atodlen 17 i Ddeddf Cydraddoldeb 2010; adran 35 o Ddeddf Galluedd Meddyliol 2005; adran 187 o Ddeddf Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2006, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal Tudalen | 184

18.60 Wrth ddarparu’r wybodaeth hon, dylid sicrhau ei bod mewn fformat addas i helpu plant, eu rhieni a phobl ifanc i ddeall beth yw’r trefniadau, er enghraifft, trwy ddefnyddio iaith syml. Dylai’r wybodaeth gynnwys sut i gael mynediad at y trefniadau hyn, megis darparu enw, rhif ffôn, pwynt cyswllt ac ati. Cyfeillion achos 18.61 [Mae’r adran hon yn amlinellu’r manylion yn ymwneud â chyfeillion achos fel yr ymddangosant yn y Bil. Efallai y bydd Rheoliadau’n gwneud darpariaeth bellach yn ymwneud â chyfeillion achos. Bydd yr adran hon yn cael ei hehangu maes o law i adlewyrchu’r manylion yn y rheoliadau a darparu canllawiau pellach yn ôl yr angen] 18.62 Mae adran 76 o’r Ddeddf yn gwneud darpariaeth i blentyn nad oes ganddo’r galluedd i ddeall gwybodaeth neu ddogfennau a roddir iddo neu i ddeall sut i arfer yr hawliau a roddir iddo gan y Ddeddf (er enghraifft, ei hawl i gael mynediad at drefniadau i ddatrys anghydfod) gael rhywun i’w gefnogi, sef “cyfaill achos” 266 . 18.63 Mae cyfeillion achos yn cael eu penodi gan y Tribiwnlys ar gais unrhyw berson neu ar ei ysgogiad ei hun a gallant: gynrychioli a chefnogi’r plentyn; a gwneud penderfyniadau a gweithredu ar ran y plentyn. 18.64 Mae’r Ddeddf yn nodi bod rhaid i gyfaill achos: weithredu mewn ffordd deg a chymwys; peidio â bod â buddiant sy’n groes i fuddiant y plentyn; sicrhau bod yr holl gamau a phenderfyniadau a wneir gan y cyfaill achos er lles y plentyn; ac ystyried barn y plentyn, cyn belled ag y bo hynny’n bosibl. Enghraifft o arfer da - trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau Enghraifft o drefniant osgoi anghytundebau Mae awdurdod lleol X yn cynnig gwasanaeth galw heibio lle gwahoddir rhieni plant ag ADY i drafod unrhyw bryderon sydd ganddynt am eu plentyn. Gall rhieni drefnu cyfarfod drwy gysylltu â’r tîm cymorth gweinyddol ADY i drafod natur eu pryderon a threfnu apwyntiad, neu gall tîm ADY yr awdurdod lleol gysylltu â'r rhieni a'u gwahodd i gyfarfod galw heibio. 266 Adran 76 o’r Ddeddf. Tudalen | 185

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2012 Symud ymlaen
2017-2019
Cymru
Newyddion
Employability - Swansea University
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
llanw
TBV Newsletter August 2016