Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Bydd y cynrychiolwyr a

Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r awdurdod lleol i gynnal y cyfarfod yn dibynnu ar natur y pryderon neu'r mater i'w drafod, eu rôl yn y tîm a'u gwybodaeth am y plentyn unigol. Gellir trefnu'r cyfarfodydd mewn amryw o leoliadau i sicrhau eu bod yn gyfleus i'r rhieni. Mae'r cyfarfodydd hyn yn fforwm i drafod pryderon yn agored a darparu cyngor a chymorth ar sut orau i ddatrys y pryderon hyn. Yn ôl tystiolaeth, mae'r cyfarfodydd hyn yn helpu i atal pryderon rhag gwaethygu drwy gynnig llwybr priodol i rieni sy'n dechrau teimlo'n rhwystredig. Maent yn cynnig ymyriad cynnar a sicrwydd, yn ogystal â datblygu perthynas bositif rhwng rhieni a chynrychiolwyr yr awdurdod lleol. Maent hefyd yn sicrhau bod modd gwneud penderfyniadau cynnar ar y cymorth y mae'r dysgwr yn ei gael, sy'n fuddiol i bawb dan sylw, yn enwedig y plentyn neu'r person ifanc. Lleoliad Mae gan Frank anhwylder sbectrwm awtistig ac oedi datblygiadol cyffredinol. Cafodd le mewn uned arbennig yn ystod ei flynyddoedd cynnar ac yn yr ysgol gynradd. Ceir anghytundeb rhwng yr awdurdod lleol a'r teulu ynghylch lle gellir diwallu ei anghenion orau ar lefel uwchradd, a sut mae ei anghenion yn cael eu disgrifio. Mae'r awdurdod lleol yn hysbysu'r teulu am y trefniadau ar gyfer datrys anghytundebau a chaiff person annibynnol ei neilltuo i'r achos. Mae'r person annibynnol yn cefnogi'r teulu drwy eu helpu i ddeall a chymryd rhan lawn yn y broses. Mae'r person annibynnol yn gweithio gyda'r teulu, yr ysgol a'r awdurdod lleol i ddadansoddi gwir anghytundebau, ac mae’n darparu cefnogaeth mewn cyfarfodydd lle mae anghytuno rhwng yr awdurdod lleol a'r rhieni dros leoliad y plentyn ac nad oes modd ei ddatrys. Mae'r trefniadau i ddatrys anghytundebau yn cynnwys y camau canlynol: Anfonir gwaith papur at rieni'r plentyn i gael eu caniatâd i fwrw ati. Ar ôl cael caniatâd, neilltuir person annibynnol i ddelio â’r achos nad oes ganddo fuddiant personol yn y mater. Mae'r person annibynnol yn cysylltu â'r teulu i gael eglurhad o'u pryderon ac wedyn yn cysylltu â'r awdurdod lleol i gael eu safbwynt nhw mewn perthynas â'r cwynion hynny. Drwy'r broses hon, mae'r person annibynnol yn dysgu bod yr awdurdod lleol yn credu'n gryf ar sail tystiolaeth gref na fyddai'r lleoliad a ffefrir yn diwallu anghenion y plentyn. Dewisir lleoliad niwtral. Cytunir ar amserlen sy'n gweddu i ofynion gwaith y tad a threfnir hyd at dri chyfarfod byr. Daw seicolegydd addysg ac athro arbenigol i'r cyfarfod, a threfnir Tudalen | 186

od Therapydd Lleferydd ac Iaith hefyd yn bresennol. Ceir anghytuno mawr yn y cyfarfod cyntaf. Mae'r person annibynnol yn sicrhau bod y teulu’n cael sesiynau grŵp i drafod sut i sicrhau eu bod yn cyfathrebu eu barn ac yn cyflwyno eu tystiolaeth. Yn yr ail gyfarfod, mae’n bosibl rhannu safbwyntiau a gweld lle gallai fod modd dod i gytundeb. Yn y cyfarfod hwn, mae'r person annibynnol yn helpu swyddog yr awdurdod lleol i egluro pam na fyddai'r lleoliad yn diwallu anghenion y plentyn yn ei farn ef. Er bod anghenion y plentyn wedi'u cofnodi'n fanwl, nid ydynt wedi cael eu nodi yn y modd hwn o'r blaen. Caiff y rhieni gefnogaeth hefyd i wrando ar natur llawn anghenion ei mab, sy'n brofiad poenus iddynt ond yn angenrheidiol er mwyn ceisio datrys yr anghytundeb. Yn y trydydd cyfarfod, mae'r teulu a'r awdurdod lleol yn dechrau trafod sut i eirio’r angen ac yn cytuno ar ba ddarpariaeth sy'n dderbyniol i bawb. Daw’r trefniadau datrys anghydfodau i ben drwy lofnodi a rhannu'r cytundeb, gyda phob parti'n awyddus i barhau i gydweithio. Canlyniad Aeth y plentyn i ysgol o fewn yr awdurdod lleol sydd â staff hyfforddedig a chymorth digonol i hwyluso'r rhaglenni addysgol y barnwyd eu bod yn angenrheidiol gan y rhieni ac y cytunwyd arnynt gan yr awdurdod lleol. Tudalen | 187

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016