Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 19: Apelau a

Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’r Tribiwnlys Cyflwyniad 19.1 Mae Tribiwnlys Addysg Cymru (“y Tribiwnlys”) yn clywed ac yn penderfynu ar apelau a cheisiadau mewn perthynas â phlant a phobl ifanc ag ADY. Yn benodol, mae’n clywed ac yn penderfynu ar apelau ynghylch penderfyniadau SAB neu awdurdod lleol yng Nghymru ac yn clywed ac yn penderfynu ar geisiadau mewn perthynas â gallu plentyn i ddeall. Mae’n clywed hefyd achosion am wahaniaethu ar sail anabledd mewn perthynas ag ysgolion. Mae’r Tribiwnlys yn annibynnol ar lywodraeth ac awdurdodau lleol ac mae ei benderfyniadau’n gyfreithiol rwymol. Materion y gellir gwneud apelau a cheisiadau yn eu cylch 19.2 Gall plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc apelio i’r Tribiwnlys ynghylch 267 : penderfyniad gan SAB neu awdurdod lleol o ran a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY; yn achos person ifanc, penderfyniad gan awdurdod lleol o ran a oes angen llunio a chynnal CDU; y disgrifiad o ADY person mewn CDU; y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol mewn CDU, neu’r ffaith nad yw darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn CDU, gan gynnwys a yw’r cynllun yn pennu y dylai darpariaeth ddysgu ychwanegol gael ei chyflwyno yn Gymraeg; penderfyniadau a.12(6) neu 17(5), lle na all yr anghenion rhesymol gael eu diwallu oni bai bod yr awdurdod lleol hefyd yn sicrhau darpariaeth bwyd a llety, darpariaeth ragnodedig 268 neu le mewn ysgol benodol neu sefydliad arall yr ysgol a enwir mewn CDU at ddiben derbyn plentyn i sefydliad penodol (adran 42 o’r Ddeddf); os nad enwir ysgol mewn CDU at ddiben derbyn; penderfyniad gan yr awdurdod lleol i beidio â chymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU, a gynhelir gan ysgol, yn dilyn cais i wneud hynny (adran 26 o’r Ddeddf); penderfyniad i beidio â diwygio CDU lle mae’r awdurdod lleol wedi derbyn cais i ailystyried y CDU a gynhelir gan ysgol a gynhelir; penderfyniad i roi’r gorau i gynnal CDU; gwrthodiad i benderfynu ar fater ar y sail nad oes newid mewn anghenion ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd. 19.3 Caiff plentyn neu riant plentyn wneud cais i’r Tribiwnlys am ddatganiad bod gan y plentyn y galluedd neu nad oes ganddo’r galluedd i ddeall 269 : 267 Adran 63 o’r Ddeddf. 268 [I’w hamlinellu yn y rheoliadau a wneir o dan adran 12 o’r Ddeddf.] 269 Adran 63 o’r Ddeddf. Tudalen | 188

Gwybodaeth neu ddogfennau y mae’n rhaid eu rhoi i blentyn o dan ran 4 o’r Ddeddf; neu Yr hyn y mae arfer yr hawliau a roddir i blentyn gan Ran 4 yn ei olygu. Penderfyniadau y Gall y Tribiwnlys Addysg eu Gwneud 19.4 Gall y Tribiwnlys 270 : wrthod yr apêl; gorchymyn bod gan berson, neu nad oes gan berson, ADY o fath a bennir yn y gorchymyn; gorchymyn i gorff llywodraethu, SAB neu awdurdod lleol ddiwygio CDU fel a bennir yn y gorchymyn; gorchymyn i gorff llywodraethu, SAB neu awdurdod lleol lunio CDU fel a bennir yn y gorchymyn; gorchymyn i gorff llywodraethu, SAB neu awdurdod lleol gynnal CDU (gyda diwygiadau neu hebddynt); gorchymyn i awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU; anfon yr achos i’r corff llywodraethu neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y mater er mwyn iddo ailystyried, ar ôl rhoi sylw i unrhyw sylwadau a wneir gan y Tribiwnlys, a oes angen gwneud penderfyniad gwahanol neu gymryd camau gwahanol; ar gais a.63, gall ddatgan naill ai bod gan y plentyn y galluedd neu nad oes ganddo’r galluedd i ddeall a. Gwybodaeth neu ddogfennau ynghylch ADY b. Yr hyn y mae arfer hawliau o dan y Ddeddf ADY yn ei olygu; a phenodi person i fod yn gyfaill achos ar gyfer plentyn, a diswyddo’r person rhag bod yn gyfaill achos ar gyfer y plentyn. 271 Y Broses Apelio 19.5 [Mae adran 68 o’r Ddeddf yn nodi y gall rheoliadau wneud darpariaeth ynghylch cyflwyno apêl ac achosion Tribiwnlys a manylion eraill. Bydd yr angen am ganllawiau pellach yn cael ei ystyried yng ngoleuni’r rheoliadau y bydd Gweinidogion Cymru yn eu gwneud]. 19.6 Mae’r Tribiwnlys yn darparu cyngor ac arweiniad ar gofrestru apêl ac ar y weithdrefn. Mae’r rhain ar gael ar wefan y Tribiwnlys. 19.7 Mae apelau’n cael eu clywed yn breifat 272 mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru. Bydd y Tribiwnlys yn rhoi gwybod i’r partïon perthnasol pryd a ble y bydd y gwrandawiad yn cael ei gynnal. Mae apelau’n cael eu clywed gan 270 Adran 64 o’r Ddeddf. 271 Adran 76(2) o’r Ddeddf 272 Adran 68(3) o’r Ddeddf, yn amodol ar amgylchiadau eithriadol y darperir ar eu cyfer mewn rheoliadau Tudalen | 189

Cymru
?