Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

grŵp o aelodau’r

grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy’n ffurfio Panel y Tribiwnlys. 273 Panel wybodaeth a phrofiad arbenigol er mwyn asesu’r achos. Mae gan y 19.8 Ar ôl i apêl gael ei chyflwyno ac ar ôl i’r Tribiwnlys gofrestru’r apêl, bydd yn rhoi gwybod i’r partïon perthnasol ac yn gwneud cais am wybodaeth a thystiolaeth berthnasol. 19.9 Ar ôl i apêl gael ei chlywed gan y Tribiwnlys, bydd yn rhoi gwybod i’r partïon perthnasol am ei benderfyniad. Amserlenni apelau 19.10 [Bydd y rheoliadau a wneir o dan adran 68 yn amlinellu amserlenni ar gyfer cyflwyno apelau. Er enghraifft, mae’r rheoliadau presennol ar apelau yn ei gwneud hi’n ofynnol i apelau gael eu gwneud o fewn deufis i’r dyddiad y cyhoeddwyd hysbysiad ysgrifenedig o benderfyniad gan awdurdod lleol, gyda’r gallu i ymestyn hyn i dri mis os bydd anghytundeb wedi’i atgyfeirio er mwyn datrys yr anghytundeb]. Cydymffurfio â Gorchmynion 19.11 Os bydd y Tribiwnlys yn gwneud gorchymyn, rhaid i’r corff llywodraethu neu’r awdurdod lleol dan sylw gydymffurfio ag ef cyn diwedd y cyfnod rhagnodedig sy’n dechrau ar y dyddiad y gwnaed y gorchymyn. 274 [Bydd y rheoliadau gweithdrefnau tribiwnlysoedd yn cynnwys hyn]. Apelio yn Erbyn Penderfyniad y Tribiwnlys 19.12 Gall parti mewn unrhyw achos yn y Tribiwnlys apelio i’r Uwch Dribiwnlys ynghylch unrhyw bwynt cyfreithiol sy’n codi o ganlyniad i benderfyniad a wneir gan y Tribiwnlys. 275 Gall apêl i’r Uwch Dribiwnlys ond gael ei dwyn ymlaen os yw’r Tribiwnlys neu’r Uwch Dribiwnlys wedi caniatáu i’r apêl honno gael ei dwyn ymlaen. 19.13 Mae hyn yn golygu y gall plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc sy’n teimlo bod penderfyniad y Tribiwnlys yn anghywir yn ôl y gyfraith apelio i Siambr Apelau Gweinyddol yr Uwch Dribiwnlys. Ni fydd yr Uwch Dribiwnlys yn ystyried teilyngdod yr achos nac yn clywed unrhyw anghytundebau sy’n codi o’r achos, ac eithrio ar bwyntiau cyfreithiol. Adolygiad Barnwrol 19.14 Gall rhieni a phobl ifanc wneud cais i’r Llys Gweinyddol am Adolygiad Barnwrol mewn perthynas â rhai agweddau. Gall y Llys Gweinyddol ystyried 273 Adran 79(2) o’r Ddeddf. 274 Adran 69 o’r Ddeddf. 275 Adran 72 o’r Ddeddf. Tudalen | 190

penderfyniadau awdurdodau lleol wrth arfer eu dyletswyddau, gan gynnwys penderfyniadau ynglŷn ag anghenion dysgu ychwanegol ar gyfer plant a phobl ifanc. Er enghraifft, gall adolygiad barnwrol mewn perthynas â CDU fod yn adolygiad o’r ffordd y cafodd penderfyniadau a adlewyrchir yn y cynllun eu gwneud, yn hytrach na chynnwys y penderfyniadau hyn. Bydd cais am adolygiad barnwrol ond yn cael ei ystyried ar ôl i bob opsiwn arall fethu. Mae unrhyw gais am adolygiad barnwrol yn dibynnu ar amserlen. Tudalen | 191

yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
Newyddion
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July
Employability - Swansea University
D SAUNDERS eng web :D SAUNDERS TEXT - ESCalate
Y Naturiaethwr
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
TBV Newsletter August 2016
llanw
2012 Symud ymlaen