Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

APELIO YN ERBYN

APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIBIWNLYS ADDYSG CYMRU Lle mae’r plentyn, rhieni'r plentyn, y person ifanc neu gyfaill achos ar ran dymuniadau plentyn yn dymuno gwneud apêl i'r Tribiwnlys Addysg, amlinellir y broses isod: A yw’r apêl ynghylch penderfyniad y SAB neu'r awdurdod lleol yng Nghymru (gan gynnwys penderfyniadau ynghylch personau sy’n cael eu cadw’n gaeth)? NAC YDY Ni all apêl gael ei gwneud YDY A yw’r apêl am un o'r materion a bennir yn adran 63 o’r Ddeddf (neu adran 65 yn achos personau sy’n cael eu cadw’n gaeth)? NAC YDY Ni all apêl gael ei gwneud YDY A yw’r apêl o fewn amserlenni statudol? YDY NAC YDY Ni all unrhyw apêl gael ei gwneud heblaw am eithriad yn ôl disgresiwn y Tribiwnlys. Y BROSES APELIO Cyflwyno apêl i'r Tribiwnlys Tribiwnlys yn clywed yr achos Tribiwnlys yn hysbysu'r partïon o'i benderfyniad Os bydd y Tribiwnlys Addysg yn gwneud gorchymyn mae’n rhaid i gorff llywodraethu’r SAB neu’r awdurdod lleol dan sylw gydymffurfio. * Noder bod hawliau apelio plant sy'n byw yn Lloegr sy'n mynychu ysgol yng Nghymru ychydig yn wahanol * Tudalen | 192

Pennod 20: Plant a Phobl Ifanc o dan Amgylchiadau Penodol Crynodeb 20.1 Mae’r Bennod hon yn ymwneud â phlant a phobl ifanc o dan amgylchiadau penodol. 20.2 Mae’r grwpiau hyn fel a ganlyn: plant sy’n derbyn gofal; plant a phobl ifanc eraill â chynlluniau gofal a chymorth; y plant a’r bobl ifanc hynny sydd wedi cofrestru mewn mwy nag un sefydliad; y rhai sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS); plant a phobl ifanc ag ADY sy’n derbyn addysg ddewisol yn y cartref; plant aelodau o’r lluoedd arfog; a phlant a phobl ifanc yn y system cyfiawnder ieuenctid. Plant sy’n derbyn gofal 20.3 [Bydd canllawiau pellach ar gynllun integredig darpariaeth addysgol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal yn cael eu cynnwys mewn fersiynau diweddarach o’r Cod hwn. Mae’n debygol y bydd y rhain yn cael eu datblygu ochr yn ochr â chanllawiau newydd i’w cynnwys yn y Cod perthnasol a wneir o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014] 20.4 Mae gan y Ddeddf ddyletswyddau a darpariaethau penodol sy’n berthnasol i blant sy’n derbyn gofal. At ddibenion y Ddeddf, mae plentyn yn derbyn gofal os: yw’n derbyn gofal gan awdurdod lleol (yng Nghymru) at ddibenion Rhan 6 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (mae hyn yn cwmpasu plant mewn gofal a phlant sy’n cael eu lletya gan awdurdod lleol wrth iddo arfer swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol penodol 276 ); nad yw’n cael ei gadw’n gaeth; ac nad yw’n perthyn i gategori o blant sy’n derbyn gofal a nodir mewn rheoliadau. 277 20.5 Mae’r darpariaethau penodol yn y Ddeddf ar gyfer plant sy’n derbyn gofal ond yn berthnasol mewn perthynas â “phlant” fel y’u diffinnir yn y Ddeddf h.y. y rhai nad ydynt yn hŷn na’r oedran ysgol gorfodol. Nid ydynt yn berthnasol i bobl ifanc sy’n dal i dderbyn gofal gan awdurdod lleol yng Nghymru – er bod darpariaethau cyffredinol y Ddeddf yn berthnasol yn yr achosion hynny. 276 Gweler adran 74 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 277 Adran 13(1) a (2) o’r Ddeddf. Tudalen | 193

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw