Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

20.6 Y prif wahaniaeth

20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf rhwng plant sy’n derbyn gofal a phlant a phobl ifanc eraill yw bod y dyletswyddau i benderfynu a oes gan y person ADY ai peidio ac i lunio, cynnal ac adolygu CDU yn cael eu gosod ar yr awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn 278 – yn hytrach nag ar ysgol a gynhelir yng Nghymru y mae’r plentyn yn ei mynychu neu’r awdurdod lleol lle mae’r plentyn yn byw (a allai fod yn wahanol i’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn). Y prif eithriad i hyn yw os yw’r plentyn yn ardal awdurdod lleol yn Lloegr 279 (er enghraifft, pe bai’r plentyn yn cael ei leoli yn Lloegr ar unrhyw drefniant heblaw un dros dro, efallai mai’r awdurdod lleol yn Lloegr fyddai’n gyfrifol am y plentyn o dan Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014 280 ). 20.7 Rhaid i’r awdurdod lleol sy’n gofalu am blentyn benderfynu a oes gan y plentyn ADY ai peidio pan fo’n cael ei ddwyn i’w sylw neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall y gall fod gan y plentyn ADY. 281 Mae’r eithriadau i hyn fel a ganlyn: os yw CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y plentyn; os yw’r awdurdod lleol wedi penderfynu ar y mater o’r blaen a’i fod wedi ei fodloni nad yw anghenion y plentyn wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad hwnnw gael ei wneud ac nad oes gwybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw; (fel y nodir uchod) os yw’r plentyn yn ardal awdurdod lleol yn Lloegr. 282 20.8 Efallai y bydd yn dod yn ymwybodol bod gan y plentyn ADY, neu y gallai fod ganddo ADY, trwy atgyfeiriad gan yr ysgol mae’r plentyn yn ei mynychu, neu awdurdod lleol arall. 20.9 Os bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu bod gan y plentyn ADY, rhaid iddo gynnal a llunio CDU. 283 20.10 Os oes gan blentyn CDU yn barod cyn dechrau derbyn gofal, rhaid i’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn gynnal y CDU o dan adran 17 ac, os mai corff arall sydd wedi bod yn ei gynnal (e.e. ysgol a gynhelir), ni fydd yn gyfrifol am wneud hynny mwyach. 284 20.11 Os yw’r awdurdod lleol yn cynnal CDU o dan adran 17 o’r Ddeddf ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal ganddo, rhaid i’r CDU hwnnw gael ei 278 Adrannau 16 a 17 o’r Ddeddf. 279 Adrannau 16(2)(c) a 17(3)(a) o’r Ddeddf. Os yw’r plentyn yn ardal awdurdod lleol yn Lloegr ond ei fod yn mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae’r ysgol yn ddarostyngedig i’r dyletswyddau i benderfynu ar ADY a llunio a chynnal CDU yn yr un modd ag y byddai ar gyfer unrhyw ddisgyblion eraill sy’n byw yn Lloegr: adrannau 9(5) a 10. Mae’r eithriad arall yn berthnasol i’r dyletswyddau i lunio a chynnal CDU os yw’r plentyn fel arfer yn byw y tu allan i Gymru a Lloegr: adran 17(3)(b). 280 Gweler adran 24 o’r Ddeddf honno. 281 Adran 16 o’r Ddeddf. 282 Adran 16(2) o’r Ddeddf. 283 Adran 17 o’r Ddeddf. 284 Adrannau 33(9) a (10) o’r Ddeddf. Tudalen | 194

ymgorffori yng nghynllun addysg personol y plentyn. 285 Fel arfer, mae’r cynllun addysg personol yn rhan ofynnol o’r cynllun gofal a chymorth y mae’n rhaid ei lunio ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal. 286 20.12 Bydd ymgorffori’r CDU yn y cynllun addysg personol yn hwyluso dull cyfannol o gynllunio darpariaeth addysgol ar gyfer y plant hyn. Dylai awdurdodau lleol fachu ar bob cyfle i sicrhau bod darpariaeth ddysgu ychwanegol y plentyn a’r ddarpariaeth addysgol ehangach a wneir ar ei gyfer yn ategu ei gilydd. 20.13 Mae yna hefyd ofyniad penodol ar gyfer plant sy’n derbyn gofal wrth adolygu eu CDU a gynhelir gan awdurdodau lleol, sy’n adlewyrchu’r sefyllfa o ran adolygiadau ar gyfer plant a phobl ifanc eraill. 287 Gan fod y CDU ar gyfer plentyn sy’n derbyn gofal yn rhan o gynllun gofal a chymorth y plentyn, efallai y bydd yn cael ei adolygu a’i ddiwygio o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, neu reoliadau a wnaed o dan y Ddeddf honno. 288 20.14 Hefyd, ar gyfer plant sy’n derbyn gofal, mae yna ofynion i hysbysu neu roi copïau o’r CDU i swyddog adolygu annibynnol y plentyn, yn ogystal â’r plentyn a rhiant y plentyn. 289 Plant a Phobl Ifanc Eraill â Chynlluniau Gofal a Chymorth 20.15 Dylid nodi bod Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (“Deddf 2014”) yn diffinio plentyn fel person o dan 18 oed ac oedolyn fel person 18 oed neu hŷn. 290 Felly, gallai person a ddiffinnir fel person ifanc at ddiben y Ddeddf fod yn blentyn neu’n oedolyn yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, yn dibynnu ar ei oedran. 20.16 Os oes gan blentyn neu berson ifanc gynllun gofal a chymorth o dan Ran 4 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 neu os oes gan berson a arferai dderbyn gofal gynllun llwybr 291 a bod ganddo ADY hefyd, dylid ystyried cynnal yr adolygiad o’r CDU a’r cyfarfod cynllun gofal a chymorth / cynllun llwybr yr un pryd (gweler Pennod 10). Gall ystyried anghenion gofal a chymorth ac ADY yr un pryd lywio pa gymorth a darpariaeth ddysgu ychwanegol sydd fwyaf addas i ddiwallu anghenion y person mewn ffordd fwy cyfannol. Dylai’r adolygiadau ddefnyddio’r egwyddorion a amlinellir o dan Bennod 14. 20.17 Os cynhelir adolygiadau yr un pryd, rhaid iddynt ddilyn gofynion y 285 Adran 83(2C) o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, a fewnosodwyd gan adran 14(2) o’r Ddeddf. 286 Adran 83 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 287 Adran 22 o’r Ddeddf. 288 Gweler adran 83 o Ddeddf 2014 a’r rheoliadau a wnaed oddi tani. 289 Er enghraifft, adran 20(3) o’r Ddeddf. 290 Adran 3 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. 291 O dan adran 107 o Ddeddf 2014 . Tudalen | 195

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
llanw
TBV Newsletter August 2016