Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ddeddfwriaeth

ddeddfwriaeth berthnasol. Er efallai y byddai’n fuddiol cynnal adolygiadau o wahanol gynlluniau yr un pryd, ni ddylai adolygiadau ac asesiadau o anghenion gael eu gohirio pe bai gwneud hynny’n niweidio’r plentyn neu’r person ifanc. Efallai y bydd angen adolygu’r cynlluniau ar wahanol adegau i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc. Plant a phobl ifanc sydd wedi eu cofrestru mewn mwy nag un sefydliad 20.18 Mae rhai plant a phobl ifanc wedi eu cofrestru mewn mwy nag un sefydliad. Mae’r term hwn yn cael ei ddefnyddio yn y Cod hwn i gyfeirio at blant neu bobl ifanc sydd wedi cofrestru neu ymrestru mewn mwy nag un ysgol neu SAB, neu ysgol a SAB (lle mae o leiaf un o’r sefydliadau yn ysgol a gynhelir yng Nghymru neu’n SAB yng Nghymru), yr un pryd a lle bydd y plentyn neu’r person ifanc yn derbyn addysg neu hyfforddiant yn y ddau sefydliad. 292 20.19 Yr egwyddor sy’n cael sylw yn y Ddeddf yw y dylai’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol 293 am y plentyn neu’r person ifanc fod yn ddarostyngedig i’r dyletswyddau i benderfynu ar ADY a llunio a chynnal CDU mewn achosion o’r fath. 20.20 Os yw plentyn neu berson ifanc wedi ei gofrestru mewn mwy nag un sefydliad ac os yw’r ysgol neu’r SAB yn credu efallai bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, rhaid iddo atgyfeirio achos y plentyn neu’r person ifanc i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc i benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. 294 20.21 Os yw ysgol neu SAB yn cynnal CDU ar gyfer plentyn neu berson ifanc, a bod y plentyn neu’r person ifanc hwnnw’n cofrestru neu’n ymrestru mewn ysgol neu SAB arall (h.y. ei fod wedi cofrestru mewn mwy nag un sefydliad), rhaid i’r ysgol/SAB hysbysu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc am yr amgylchiadau hyn. 295 Bydd yr awdurdod lleol yn dod yn gyfrifol am gynnal y CDU pan fydd yn dod yn ymwybodol bod y plentyn neu’r person ifanc wedi cofrestru mewn mwy nag un sefydliad (naill ai trwy dderbyn hysbysiad gan ysgol neu SAB, neu drwy unrhyw ddull arall). 296 20.22 Os yw plentyn wedi cofrestru mewn mwy nag un sefydliad, ni all awdurdod lleol gyfarwyddo ysgol i lunio a chynnal CDU nac i gynnal CDU. 297 292 Gweler adran 28(1) a (3) o’r Ddeddf. 293 Os yw’r plentyn neu’r person ifanc yn ardal awdurdod lleol yn Lloegr, yr ysgol a gynhelir neu’r SAB yng Nghymru y mae’r plentyn sy’n byw yn Lloegr yn ei fynychu fyddai’n gyfrifol am faterion ADY, yr un fath ag ar gyfer plant eraill sy’n byw yn Lloegr: adrannau 28(1)(e) a 28(3)(d)o’r Ddeddf. 294 Adran 28(2) o’r Ddeddf. 295 Adran 28(6) o’r Ddeddf. 296 Adran 28(5) o’r Ddeddf. 297 Adran 28(7) o’r Ddeddf. Tudalen | 196

Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) 20.23 O dan adran 19 o Ddeddf Addysg 1996, gall plant dderbyn addysg y tu allan i’r ysgol (EOTAS). Mae hyn yn cyfeirio at unrhyw fath o addysg y tu allan i’r ysgol, lle mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i ddarparu addysg addas i ddysgwyr o oedran ysgol gorfodol na fyddent efallai yn derbyn unrhyw addysg fel arall. Mae plant yn cael eu haddysgu y tu allan i ysgolion prif ffrwd am amryw o resymau. Hwyrach eu bod yn sâl neu wedi’u hanafu, wedi’u gwahardd neu fod ganddynt anawsterau emosiynol ac ymddygiad. Gall y ddarpariaeth EOTAS gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion, ysgolion mewn ysbytai, SAB ac addysg unigol (ond nid addysg ddewisol yn y cartref). 20.24 Gall awdurdod lleol drefnu i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a ddisgrifir mewn CDU y mae’n ei gynnal ar gyfer plentyn, neu i unrhyw ran o’r ddarpariaeth honno, gael ei gwneud mewn man ac eithrio mewn ysgol, ond ni chaiff yr awdurdod lleol wneud hynny ond os yw wedi ei fodloni y byddai’n amhriodol i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol gael ei gwneud mewn ysgol 298 . 20.25 Os yw plentyn yn derbyn addysg heblaw yn yr ysgol a phan fo’n cael ei ddwyn i sylw’r awdurdod lleol fod gan y plentyn o bosibl ADY, ac nad yw CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y plentyn hwnnw, rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan y plentyn ADY ai peidio, oni bai bod yna eithriadau. 20.26 Mae’n ofynnol i rieni sicrhau bod plentyn o oedran ysgol gorfodol yn derbyn addysg addas 299 . Mae addysg addas yn golygu addysg effeithlon sy’n addas i allu a dawn plentyn ac i unrhyw ADY sydd ganddo. Rhaid i’r addysg hon fod yn llawn amser, oni bai bod yr awdurdod lleol yn pennu, am resymau yn ymwneud ag iechyd corfforol neu feddyliol y plentyn, y byddai llai o addysg o fudd i’r plentyn. 20.27 Os oes gan blentyn CDU a bod trefniadau’n cael eu gwneud i’r plentyn dderbyn addysg heblaw yn yr ysgol, yn aml byddai’n briodol i’r awdurdod lleol fod yn gyfrifol am gynnal CDU, os nad oedd eisoes yn gyfrifol am hynny, ac adolygu’r CDU wrth ystyried y lleoliad newydd y bydd y plentyn yn ei fynychu. 20.28 Os yw darparwr arall yn poeni nad yw anghenion y plentyn yn cael eu diwallu, neu fod ganddo neu y gallai fod ganddo ADY, dylai godi ei bryderon gyda’r awdurdod lleol cyfrifol. 20.29 Os yw plentyn yn derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, mae’r dyletswyddau ar yr awdurdod lleol i roi CDU ar waith, os yw’n credu bod y plentyn angen un, ac adolygu CDU yr un fath. 20.30 Yn achos plentyn sy’n derbyn addysg heblaw yn yr ysgol, efallai y bydd ystod y gweithwyr proffesiynol sy’n rhan o’r broses CDU yn ehangach ac, mewn rhai achosion, yn wahanol i’r gweithwyr proffesiynol hynny sy’n rhan o’r broses pan fo plentyn yn mynd i’r ysgol. Dylai’r cyfarfod CDU, neu’r cyfarfod 298 Adran 47 o’r Ddeddf. 299 Adran 7 o Ddeddf Addysg 1996. Tudalen | 197

Cymru
?