Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

adolygu, gael ei gynnal

adolygu, gael ei gynnal yn y lleoliad mwyaf priodol, megis yn swyddfeydd yr awdurdod lleol, mewn ysbyty neu yng nghartref y rhiant. Plant a phobl ifanc mewn darpariaeth arall oherwydd anghenion iechyd 20.31 Dylai plant a phobl ifanc sydd yn yr ysbyty neu sy’n cael eu rhoi mewn darpariaeth arall oherwydd eu hanghenion iechyd dderbyn addysg sy’n gyfwerth ag addysg darpariaeth brif ffrwd (lle bo hynny’n addas), gan gynnwys darpariaeth ddysgu ychwanegol briodol i ddiwallu anghenion y rhai ag ADY. Dylai’r addysg a dderbyniant fod o safon dda a dylai eu hatal rhag llithro yn ôl o gymharu â’u cyfoedion. Dylai gynnwys staff cymwys sy’n gallu helpu dysgwyr i ddatblygu a’u galluogi i ailintegreiddio yn yr ysgol yn llwyddiannus cyn gynted â phosibl. 20.32 Dylai awdurdodau lleol a gweithwyr iechyd proffesiynol weithio gyda’i gilydd i leihau’r tarfu ar addysg plentyn neu berson ifanc. Yn ddelfrydol, bydd yr awdurdod lleol yn cael ei hysbysu cyn unrhyw leoliad ysbyty er mwyn trefnu addysg a darparu unrhyw ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 20.33 Os bydd plentyn neu berson ifanc yn cael ei dderbyn i ysbyty am gyfnod estynedig, dylai’r CDU gael ei adolygu i sicrhau ei fod yn dal i fod yn berthnasol a bod ADY y plentyn neu’r person ifanc yn parhau i gael eu diwallu. 20.34 Os bydd plentyn neu berson ifanc ag anghenion iechyd yn dychwelyd i addysg brif ffrwd, dylai’r awdurdod lleol weithio gyda’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc a’r ysgol neu’r SAB i gefnogi ailintegreiddio llyfn. Unedau Cyfeirio Disgyblion 20.35 Mae Unedau Cyfeirio Disgyblion yn fath o ddarpariaeth addysg heblaw yn yr ysgol. Mae yna gydberthynas fawr rhwng y plant a’r bobl ifanc hynny sy’n mynychu Uned Cyfeirio Disgyblion a’r rhai ag ADY. Mae’n bwysig cofio bod yr egwyddorion a’r gofynion cyffredinol sy’n berthnasol drwy’r Cod yn berthnasol hefyd i’r plant a’r bobl ifanc hynny ag ADY mewn Unedau Cyfeirio Disgyblion. 20.36 Pan fo’n cael ei ddwyn i’w sylw neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall y gall fod gan blentyn neu berson ifanc sy’n mynychu Uned Cyfeirio Disgyblion ADY, ac os nad yw CDU yn cael ei gynnal ar ei gyfer, mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am benderfynu a oes ganddo ADY ai peidio o dan adran 11 o’r Ddeddf. Plant ag ADY sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref 20.37 Mae adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 (fel y’i diwygiwyd) yn gosod dyletswydd ar rieni pob plentyn o oedran ysgol gorfodol i sicrhau bod eu Tudalen | 198

plentyn yn derbyn addysg lawn amser effeithlon sy’n addas i’w oedran, ei allu, ei ddawn ac unrhyw ADY sydd ganddo, naill ai trwy bresenoldeb rheolaidd mewn ysgol neu fel arall 300 . 20.38 Dylai awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth â rhieni a’u helpu i ddiwallu ADY plant sy’n derbyn addysg ddewisol yn y cartref. 20.39 Ni ddylai awdurdodau lleol ragdybio bod unrhyw ddarpariaeth a wneir gan rieni yn anaddas dim ond oherwydd ei bod yn wahanol i’r ddarpariaeth oedd yn cael ei gwneud neu a fyddai’n cael ei gwneud yn yr ysgol. Yn ogystal, dylai awdurdodau lleol ystyried helpu rhieni i wneud darpariaeth addas. 20.40 Mae gan rieni sy’n dewis addysgu eu plentyn gartref ac sy’n credu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY yr hawl i ofyn i’r awdurdod lleol benderfynu ar y mater 301 . Os bydd yr awdurdod lleol yn penderfynu peidio â rhoi CDU ar waith, bydd gan y plentyn a rhieni’r plentyn yr un hawl i apelio â phawb arall. Yn yr un modd, mae gan y plentyn a rhieni’r plentyn yr un hawl i apelio ynghylch y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn y CDU neu’r ffaith nad oes darpariaeth ddysgu ychwanegol mewn cynllun. 20.41 Mae mwy o wybodaeth am gyfrifoldebau ysgolion a rhieni os yw disgybl cofrestredig yn derbyn addysg heblaw yn yr ysgol a chyfrifoldeb awdurdodau lleol dros sicrhau bod anghenion y plentyn yn cael eu diwallu ar gael yn y Canllawiau Cynnwys a Chynorthwyo Disgyblion gan Lywodraeth Cymru 302 . Plant Aelodau o’r Lluoedd Arfog 20.42 Mae’r Children’s Education Advisory Service (CEAS) yn y Weinyddiaeth Amddiffyn yn darparu cyngor ac arweiniad i rieni sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog, sefydliadau addysgol ac awdurdodau lleol ar faterion addysgol yn ymwneud â phlant aelodau o’r Lluoedd Arfog, gan gynnwys materion yn ymwneud ag ADY. Mae Service Children’s Education (SCE) yn darparu addysg brif ffrwd ar gyfer plant aelodau o’r Lluoedd Arfog mewn rhai lleoliadau tramor. Gan fod yr adnoddau sydd ar gael dramor yn wahanol i’r rhai yn y DU, mae gwasanaethau’r Weinyddiaeth Amddiffyn yn cwblhau MoD Assessment of Supportability Overseas (MASO) ar gyfer plant aelodau o’r Lluoedd Arfog sydd ag anghenion cymhleth cyn cytuno ar leoliad tramor. 20.43 Efallai y bydd plant y mae eu rhieni’n aelodau o’r Lluoedd Arfog yn wynebu anawsterau sy’n unigryw i natur cyflogaeth eu rhieni. Efallai y bydd yr anghenion hyn yn codi o ganlyniad i: 300 Ein bwriad yw y bydd adran 7 o Ddeddf Addysg 1996 yn cael ei diwygio, gan fewnosod y geiriau ‘anghenion dysgu ychwanegol’ yn lle ‘anghenion addysgol arbennig’. 301 Adran 11 o’r Ddeddf. 302 http://llyw.cymru/topics/educationandskills/schoolshome/pupilsupport/inclusionpupilsupportgui dance/?skip=1&lang=cy Tudalen | 199

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July