Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Symud oherwydd

Symud oherwydd gwasanaeth – Efallai y bydd aelodau o’r Lluoedd Arfog yn adleoli’n amlach na gweddill y boblogaeth ac, weithiau, ar fyr rybudd. Dylai trefniadau o’r fath gael eu rheoli’n dda i osgoi oedi wrth asesu a diwallu anghenion plant aelodau o’r Lluoedd Arfog ag ADY; neu Anfon rhieni sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog i sefyllfaoedd gweithredol – er na fyddai hyn yn arwain at ADY ynddo’i hun, gallai arwain at bryder i blentyn aelod o’r Lluoedd Arfog, at ddirywiad yn ei berfformiad addysgol a/neu anawsterau emosiynol. Efallai y bydd plant yn cael eu heffeithio hefyd os bydd eu brodyr neu eu chwiorydd yn cael eu hanfon i sefyllfaoedd gweithredol. 20.44 Dylai sefydliadau addysgol fodloni dyheadau Cyfamod y Lluoedd Arfog, sy’n ceisio dileu neu liniaru rhai o’r anfanteision posibl sy’n wynebu teuluoedd sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog. Dylai pawb sydd â chyfrifoldebau statudol tuag at blant aelodau o’r Lluoedd Arfog sydd ag ADY sicrhau nad yw effaith eu polisïau, eu prosesau gweinyddol a’u patrymau darpariaeth yn rhoi plant o’r fath o dan anfantais oherwydd eu ffordd o fyw sy’n gysylltiedig â’r Lluoedd Arfog. 20.45 Dylai awdurdodau lleol ystyried anghenion penodol unrhyw gymunedau o bobl sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog o fewn eu ffiniau wrth gyflwyno neu gynllunio darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gyfer plant aelodau o’r Lluoedd Arfog ag ADY. 20.46 Mewn perthynas â phlant aelodau o’r Lluoedd Arfog, dylai’r ysgol, y SAB neu’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am lunio a/neu gynnal y CDU: sicrhau bod pob adolygiad ar gyfer plant aelodau o’r Lluoedd Arfog ag ADY yn ystyried y materion hynny yn ymwneud â’r Lluoedd Arfog (e.e. symud oherwydd gwasanaeth) sy’n berthnasol i ddeilliannau’r adolygiadau hynny; sicrhau bod mynediad at asesiadau, ymyriadau a darpariaeth briodol yn cael ei bennu yn seiliedig ar natur, difrifoldeb a chymhlethdod yr anghenion a gyflwynir gan blant aelodau o’r Lluoedd Arfog ag ADY, yn hytrach na’r amser sydd ganddynt yn weddill mewn ysgol benodol; ystyried effaith debygol unrhyw fater yn ymwneud â’r Lluoedd Arfog ar anghenion y plentyn a’r ddarpariaeth a wneir i ddiwallu’r anghenion hynny ac, wrth bennu a oes gan blentyn i aelodau’r Lluoedd Arfog ADY ai peidio, efallai y bydd hi’n briodol cael cyngor gan y CEAS; a defnyddio’r holl dystiolaeth berthnasol – gan gynnwys cynlluniau EHC yn Lloegr, datganiadau yng Ngogledd Iwerddon, Co-ordinate Support Plans yn yr Alban a’r Service Children’s Assessment of Need (SCAN) a gwblheir ar eu cyfer gan yr SCE – wrth asesu darpariaeth briodol ar gyfer plant aelodau o’r Lluoedd Arfog ag ADY. Tudalen | 200

Tribiwnlys Addysg Cymru 20.47 Wrth wneud penderfyniadau ynglŷn ag apelau gan rieni sy’n aelodau o’r Lluoedd Arfog, dylai’r Tribiwnlys ystyried, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael iddynt, i ba raddau y mae symud oherwydd gwasanaeth wedi cael effaith ac yn cael effaith, ac i ba raddau y bydd yn cael effaith, ar briodoldeb ac effeithiolrwydd y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol mewn CDU a’r ddarpariaeth y gofynnodd rhiant amdani. Plant a Phobl Ifanc ag ADY yn y System Cyfiawnder Ieuenctid 20.48 Mae adrannau 36–40 o’r Ddeddf yn gosod dyletswyddau mewn perthynas â phlant a phobl ifanc sy’n cael eu cadw’n gaeth gan y Llysoedd a’u cadw’n gaeth mewn llety ieuenctid perthnasol yng Nghymru neu Loegr. 303 Bydd y term ‘person sy’n cael ei gadw’n gaeth’ yn cael ei ddefnyddio yn yr adran hon i gyfeirio at y plant a’r bobl ifanc hyn. 20.49 Mae llety ieuenctid perthnasol yn cynnwys colegau diogel, canolfannau hyfforddi diogel a sefydliadau troseddwyr ifanc, 304 ond nad yw mewn sefydliad troseddwyr ifanc (neu ran o un) a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n rhannol i gadw personau 18 oed a hŷn yn gaeth. 20.50 Mae ‘y person sy’n rheoli’r llety ieuenctid perthnasol’ yn cyfeirio at y Rheolwr, y Cyfarwyddwr neu’r Pennaeth sy’n rheoli’r llety. 20.51 Ystyr ‘awdurdod cartref’, yn achos plentyn/person ifanc a oedd yn derbyn gofal cyn iddo gael ei gadw’n gaeth neu unrhyw bryd ar ôl hynny, yw’r awdurdod lleol a oedd yn gofalu am y person yn fwyaf diweddar neu, fel arall, yr awdurdod lleol lle mae’r plentyn neu’r person ifanc yn byw fel arfer (gan anwybyddu unrhyw gyfnod pan fo’r person yn ddarostyngedig i orchymyn cadw). 305 20.52 Mae’n bwysig cofio bod yr egwyddorion cyffredinol sy’n berthnasol drwy’r Cod yn berthnasol hefyd i’r plant a’r bobl ifanc hynny ag ADY yn y System Cyfiawnder Ieuenctid. 303 Adran 36(1) o’r Ddeddf sy’n diffinio “person sy’n cael ei gadw’n gaeth”, gan ddefnyddio diffiniadau o adran 562 o Ddeddf Addysg 1996. 304 Mae hefyd yn cynnwys llety a ddarperir gan neu ar ran awdurdod lleol at ddiben cyfyngu ar ryddid plant a phobl ifanc; llety a ddarperir at y diben hwnnw o dan a.82(5) o Ddeddf Plant 1989 ac unrhyw ddisgrifiad arall o lety a nodir gan yr Ysgrifennydd Gwladol trwy orchymyn, cyn belled nad yw mewn sefydliad troseddwyr ifanc a ddefnyddir yn gyfan gwbl neu’n rhannol i gadw personau 18 oed a hŷn yn gaeth: adran 562(1A), sy’n cyfeirio at y diffiniad o lety cadw ieuentid yn adran 107(1) o Ddeddf Pwerau Llysoedd Troseddol (Dedfrydu) 2000. 305 Adran 36(1) yn mewnosod y diffiniad yn adran 562J(1) yn amodol ar unrhyw addasiadau a wneir i’r rheoliadau o dan adran 36(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 201

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July