Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 3: Cynnwys a

Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant, eu rhieni a phobl ifanc Crynodeb 3.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu’r dyletswyddau perthnasol a’r camau gweithredu gofynnol i ymgysylltu â phlant, rhieni plant a phobl ifanc, a’u grymuso. 3.2 Mae’n rhaid i’r rhai sy’n arfer swyddogaethau o dan y Ddeddf roi sylw i: safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc; pwysigrwydd bod y plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc yn cymryd rhan mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau; a phwysigrwydd bod y wybodaeth a’r gefnogaeth angenrheidiol yn cael eu darparu i’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc er mwyn eu galluogi neu ei alluogi i gymryd rhan yn y penderfyniadau hynny. 9 Dyletswyddau yn ymwneud â Phlant a Phobl Ifanc 3.3 Er mwyn sicrhau bod y dyletswyddau uchod yn cael eu cyflawni, mae’n rhaid i blant neu bobl ifanc fod yn ganolog i’r broses ac i’r holl benderfyniadau sy’n effeithio arnynt gydol y broses. Dylai plant a phobl ifanc dderbyn cymorth i sicrhau bod eu cyfranogiad gweithredol yn elfen hanfodol o’r broses, yn ystod cyfarfodydd a’r tu allan iddynt. Dylid mynd ati i ofyn am eu safbwyntiau cyn bod penderfyniadau allweddol yn cael eu gwneud – dylai gwybodaeth gael ei chyfleu mewn ffordd y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei deall – a dylid defnyddio eu safbwyntiau i lywio’r penderfyniadau hynny. 3.4 Mae gan blant a phobl ifanc wybodaeth unigryw am eu hanghenion a’u hamgylchiadau eu hunain. Fodd bynnag, bydd angen lefelau gwahanol o gymorth arnynt i fynegi eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau. Bydd rhai plant a phobl ifanc yn gallu mynegi safbwyntiau yn well na’i gilydd. Fodd bynnag, bydd y rhan fwyaf ohonynt yn gallu mynegi safbwynt o ryw fath. Mae’n bosibl y bydd angen mwy o anogaeth a chymorth ar rai ohonynt i wneud hynny. Dylid gwneud pob ymdrech bosibl i gynnwys y plentyn neu’r person ifanc yn y broses o wneud penderfyniadau a gwneud addasiadau perthnasol. Mae’r enghreifftiau canlynol yn dangos sut y gellid cynorthwyo plant a phobl ifanc i fynegi eu teimladau: mae’n bosibl y bydd angen dehonglydd ar blentyn neu berson ifanc nad yw’n siarad Cymraeg neu Saesneg fel iaith gyntaf, nid yn unig i’w helpu i gyfleu ei safbwyntiau, ond i helpu i sicrhau ei fod yn deall y materion sy’n cael eu trafod yn llawn; 9 Adran 6 o’r Ddeddf. Tudalen | 12

mae’n bosibl y bydd angen cymorth gweledol neu wasanaeth iaith arwyddion (neu’r ddau) am yr un rheswm ar blentyn neu berson ifanc sydd â nam ar y clyw; neu mae’n bosibl y bydd angen dulliau llawn dychymyg, fel chwarae neu gelf, ar blentyn neu berson ifanc sy’n methu cydweithredu oherwydd ei ymddygiad. 3.5 Dylai’r broses hon rymuso plant a phobl ifanc, ac ni ddylent deimlo bod y broses yn mynd rhagddi heb eu cyfraniad. Dylid eu hannog i wneud dewisiadau. Er mwyn sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu cyfrannu mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau, dylid eu grymuso i gymryd rhan weithredol mewn cyfarfodydd y maent yn eu mynychu, a sicrhau bod eu safbwyntiau’n cael eu cyfleu mewn cyfarfodydd nad ydynt yn eu mynychu. 3.6 Dylai’r wybodaeth a’r cymorth a ddarperir i’r plentyn neu’r person ifanc: gael eu cyfleu mewn ffordd y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei deall, er enghraifft, drwy ddefnyddio system arwyddo briodol; galluogi ac annog y plentyn neu’r person ifanc i gymryd rhan mewn penderfyniadau; adlewyrchu aeddfedrwydd cynyddol y plentyn neu’r person ifanc; galluogi’r plentyn neu’r person ifanc i gymryd mwy o ran yn y broses a datblygu hyder a hunanymwybyddiaeth wrth wneud penderfyniadau; ac annog y plentyn neu’r person ifanc i olrhain ei gynnydd ei hun a chofnodi ei gyflawniadau. 3.7 Gall y cyfnod sy’n arwain at benderfyniad bod gan blentyn neu berson ifanc ADY, neu fod ganddo ADY o bosibl, beri ofn neu bryder i’r plentyn neu’r person ifanc. Bydd angen cymorth ar y plentyn neu’r person ifanc gydol y broses. Dylid gwahodd plant a phobl ifanc i gyfarfodydd sy’n eu trafod, yn enwedig y rhai sy’n ymwneud â pharatoi neu adolygu CDU. Gall fod yn fwy priodol i blant a phobl ifanc gymryd rhan yn y rhannau perthnasol o’r cyfarfod yn unig os na fyddai’n briodol iddynt gymryd rhan yn y cyfarfod cyfan. 3.8 Bydd cynorthwyo plant a phobl ifanc i gymryd rhan ystyrlon yn y broses yn eu helpu i: deimlo’n hyderus bod eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau yn cael eu hystyried a’u gwerthfawrogi, hyd yn oed os yw’n anodd iddynt eu mynegi; bod yn ymwybodol o’u hawliau ac o’r cymorth a’r gwasanaethau sydd ar gael iddynt; a datblygu teimlad o gyfrifoldeb a rheolaeth dros eu haddysg. 3.9 Dylai staff ddarparu’r cymorth hwn ar gyfer plant a phobl ifanc, a rhaid cynorthwyo’r staff i wneud hyn drwy, er enghraifft: Tudalen | 13

 • Page 1: Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion
 • Page 4 and 5: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 6 and 7: Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla
 • Page 8 and 9: Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha
 • Page 10 and 11: (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn
 • Page 12 and 13: 1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla
 • Page 14 and 15: Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode
 • Page 16 and 17: 2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo g
 • Page 18 and 19: wireddu eu potensial. Fodd bynnag,
 • Page 22 and 23: mentora staff; goruchwylio staff; r
 • Page 24 and 25: addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid
 • Page 26 and 27: Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno
 • Page 28 and 29: gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau
 • Page 30 and 31: Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry
 • Page 32 and 33: cydlynu darpariaeth ledled y lleoli
 • Page 34 and 35: ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr
 • Page 36 and 37: Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr
 • Page 38 and 39: SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf
 • Page 40 and 41: 2. A oes gan y person anabledd sy
 • Page 42 and 43: ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae
 • Page 44 and 45: Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg
 • Page 46 and 47: gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a
 • Page 48 and 49: A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN
 • Page 50 and 51: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 52 and 53: anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn
 • Page 54 and 55: ymddangos iddo fel arall, y gall fo
 • Page 56 and 57: 7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,
 • Page 58 and 59: 7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy
 • Page 60 and 61: cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:
 • Page 62 and 63: 7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a
 • Page 64 and 65: mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw
 • Page 66 and 67: Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb
 • Page 68 and 69: 7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai
 • Page 70 and 71:

  sy’n sylweddol is na chynnydd eu

 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183:

  Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund

 • Page 184 and 185:

  Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn

 • Page 186 and 187:

  fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he

 • Page 188 and 189:

  oses o reoli cwynion, digwyddiadau

 • Page 190 and 191:

  Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc

 • Page 192 and 193:

  18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty

 • Page 194 and 195:

  Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r

 • Page 196 and 197:

  Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’

 • Page 198 and 199:

  grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy

 • Page 200 and 201:

  APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB

 • Page 202 and 203:

  20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf

 • Page 204 and 205:

  ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla

 • Page 206 and 207:

  adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli

 • Page 208 and 209:

  Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai

 • Page 210 and 211:

  Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha

 • Page 212 and 213:

  cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei

 • Page 214 and 215:

  20.75 Tra bod y person yn cael ei g

 • Page 216 and 217:

  Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon

 • Page 218 and 219:

  ystyr “panel cadeirydd cyfreithio

 • Page 220 and 221:

  Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae

 • Page 222 and 223:

  gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a

 • Page 224 and 225:

  Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo

 • Page 226 and 227:

  ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI

 • Page 228 and 229:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 230 and 231:

  Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada

 • Page 232 and 233:

  Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o

 • Page 234 and 235:

  Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw

 • Page 236 and 237:

  Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc

 • Page 238 and 239:

  addasiadau 01267 238603 adolygiad t

 • Page 240 and 241:

  Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r

 • Page 242 and 243:

  Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:

 • Page 244:

  Byddai pob adroddiad gan asiantaeth

Cymru
?