Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Helpu a Rhannu

Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rhaid i dîm troseddau ieuenctid roi gwybod i’r awdurdod cartref ble mae plentyn neu berson ifanc 18 oed ac iau yn cael ei gadw’n gaeth (neu os yw’n symud i leoliad arall). 306 20.54 Mae pob plentyn a pherson ifanc sy’n cael mynediad at y system cyfiawnder ieuenctid yn cael eu hasesu gan y tîm troseddau ieuenctid, gan ddefnyddio adnodd asesu cymeradwy y Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid. Fel rhan o’r broses asesu, bydd timau troseddau ieuenctid yn ceisio cael gwybodaeth o amryw o ffynonellau, gan gynnwys awdurdodau lleol, ysgolion a/neu SAB a’r darparwr addysg yn y sefydliad cadw. Rhaid i awdurdodau lleol, ar gais gan dîm troseddau ieuenctid am wybodaeth yn gysylltiedig â darparu addysg neu hyfforddiant ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth, ddarparu gwybodaeth o’r fath sydd ganddynt am y person sy’n cael ei gadw’n gaeth cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol. 307 Gall ysgolion a SAB sydd wedi darparu addysg ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth ddarparu gwybodaeth am y person sy’n cael ei gadw’n gaeth i’r awdurdod cartref at ddibenion neu mewn cysylltiad â darparu addysg neu hyfforddiant ar gyfer y person sy’n cael ei gadw’n gaeth 308 ac efallai y bydd rhaid iddynt ei darparu yn dilyn cais gan yr awdurdod lleol amdani. 309 20.55 Mae Pennod 12 yn darparu mwy o wybodaeth am adegau pan fydd awdurdod lleol angen help a gwybodaeth gan gyrff eraill, gan gynnwys timau troseddau ieuenctid a’r person a chanddo gyfrifoldeb am lety ieuenctid perthnasol. Addysg yn y system cyfiawnder ieuenctid 20.56 Rhaid i’r awdurdod cartref gymryd unrhyw gamau y mae’r awdurdod cartref yn eu hystyried yn briodol i hyrwyddo cyflawni potensial dysgu’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn ystod y cyfnod caeth ac ar ôl iddo gael ei ryddhau, waeth a oes ganddo CDU ai peidio. 310 Mae’n bwysig, felly, bod yr awdurdod cartref yn monitro addysg a hyfforddiant person sy’n cael ei gadw’n gaeth ac yn parhau i ymgysylltu ag ef tra’i fod yn cael ei gadw’n gaeth. 20.57 Bydd tîm troseddau ieuenctid y person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn bwynt cyswllt allweddol rhwng y person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol a’r awdurdod cartref. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i’r awdurdod cartref drafod y ddarpariaeth yn uniongyrchol â’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol a’r darparwr addysg. 306 Adran 39A o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 307 Adran 562F(2) – (4) o Ddeddf Addysg 1996. Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol hefyd mewn perthynas â cheisiadau o’r fath gan bobl eraill, gan gynnwys y person a chanddo gyfrifoldeb ble bynnag mae’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn cael ei gadw. 308 Adran 562F(1) o Ddeddf Addysg 1996. 309 O dan adran 58 o’r Ddeddf. 310 Adran 562B o Ddeddf Addysg 1996. Nid yw hyn yn berthnasol os yw’r plentyn yn derbyn gofal, ond mae’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn yn ddarostyngedig i ddyletswydd debyg o dan adran 78 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Tudalen | 202

Paratoi CDU ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth 20.58 Pan ddaw i sylw awdurdod cartref yng Nghymru (er enghraifft, trwy hysbysiad gan y tîm troseddau ieuenctid) neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall y gall fod gan berson sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY ac nad oes CDU yn cael ei gadw ar ei gyfer o dan adran 37 o’r Ddeddf, rhaid i’r awdurdod cartref: benderfynu a oes gan y person sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY; ac os yw’n penderfynu bod gan y person sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY, benderfynu yn unol â rheoliadau a fydd angen cynnal CDU ar gyfer y person sy’n cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei ryddhau 311 . 20.59 Nid yw’n ofynnol i awdurdod cartref wneud y penderfyniad hwn: os yw’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn berson ifanc nad yw’n cydsynio i’r penderfyniad gael ei wneud; neu os yw’r awdurdod cartref wedi penderfynu o’r blaen a oes gan y person sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY a’i fod wedi ei fodloni nad yw anghenion y person sy’n cael ei gadw’n gaeth wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad hwnnw gael ei wneud ac nad oes gwybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw 312 . 20.60 Cyn i’r awdurdod cartref wneud ei benderfyniad, rhaid iddo wahodd y person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol i fod yn rhan o’r penderfyniad ac, os oes angen CDU, yn rhan o’r gwaith o lunio CDU 313 . 20.61 Wrth wneud y penderfyniad hwn, dylai’r awdurdod cartref ystyried unrhyw wybodaeth berthnasol, er enghraifft, gan dimau troseddau ieuenctid, adnodd asesu’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid a llety ieuenctid perthnasol, yn ogystal ag ysgolion a SAB y mae’r person yn eu mynychu. Gall gofalwyr, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a gweithwyr ieuenctid helpu i nodi ADY hefyd. 20.62 Os yw’r awdurdod cartref yn penderfynu bod gan berson sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY ac, yn unol â rheoliadau, y bydd angen cynnal CDU ar gyfer y person sy’n cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei ryddhau, rhaid iddo 314 : lunio CDU ar gyfer y person sy’n cael ei gadw’n gaeth; a rhoi copi o’r cynllun i’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth, rhiant person sy’n cael ei gadw’n gaeth sy’n blentyn, a’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol. 20.63 Os yw’r awdurdod cartref yn penderfynu nad oes gan y person sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY neu na fydd angen cynnal CDU ar gyfer y person sy’n 311 Adran 37(2) o’r Ddeddf. 312 Adran 38 o’r Ddeddf. 313 Adran 37(3) o’r Ddeddf. 314 Adran 37(5) o’r Ddeddf. Tudalen | 203

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
llanw
TBV Newsletter August 2016