Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

cael ei gadw’n gaeth

cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei ryddhau, rhaid iddo hysbysu’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth, rhiant person sy’n cael ei gadw’n gaeth sy’n blentyn a’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol am y penderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad 315 . 20.64 Wrth roi copi o’r CDU neu wneud y penderfyniad nad oes gan y person sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY neu nad yw CDU yn cael ei lunio, rhaid i’r awdurdod cartref ddarparu manylion sut i gael mynediad at ei drefniadau gwybodaeth a chyngor, ei drefniadau osgoi a datrys anghytundebau a gwasanaethau eirioli annibynnol, a rhoi gwybod i’r derbynnydd am yr hawl i apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru. Nid yw hyn yn berthnasol mewn perthynas â’r copi neu’r hysbysiad a roddir i’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol. Dyletswydd i gadw CDU ar gyfer pobl sy’n cael eu cadw’n gaeth a threfnu darpariaeth ddysgu briodol 20.65 Os oedd ysgol, SAB neu awdurdod lleol yn cynnal CDU ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn union cyn dechrau’r cyfnod o gadw’r person yn gaeth, neu os yw awdurdod cartref wedi llunio CDU yn ystod y cyfnod o gadw’r person yn gaeth o dan adran 37 o’r Ddeddf, rhaid i’r awdurdod lleol cartref gadw’r CDU tra bod y person yn cael ei gadw’n gaeth. 316 20.66 Os oedd CDU yn cael ei gynnal gan ysgol neu SAB neu awdurdod lleol arall cyn y cyfnod o gadw’r person yn gaeth, mae’r ddyletswydd i gadw CDU ond yn berthnasol os caiff hyn ei ddwyn i sylw’r awdurdod cartref. 317 20.67 Rhaid i’r awdurdod cartref roi gwybod i’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth a rhiant person sy’n cael ei gadw’n gaeth sy’n blentyn ei fod yn cadw CDU tra bo’r person yn cael ei gadw’n gaeth mewn llety ieuenctid perthnasol. 318 Rhaid i’r awdurdod roi copi o’r CDU i’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol. 319 20.68 Pan fo’r awdurdod cartref yn cadw CDU, rhaid iddo drefnu i ddarpariaeth ddysgu briodol gael ei darparu i’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth. 320 20.69 Mae darpariaeth ddysgu briodol wedi’i diffinio fel a ganlyn 321 : y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir yn y CDU; neu os ymddengys i’r awdurdod cartref nad yw’n ymarferol i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir yn y cynllun gael ei chyflwyno, 315 Adran 37(4) o’r Ddeddf. 316 Adran 39 o’r Ddeddf 317 Adran 39(5) o’r Ddeddf. 318 Adran 39(6) o’r Ddeddf. 319 Adran 39(7) o’r Ddeddf. 320 Adran 39(8) o’r Ddeddf. 321 Adran 39(9) o’r Ddeddf Tudalen | 204

darpariaeth addysgol sy’n cyfateb mor agos â phosibl i’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol honno, neu os ymddengys i’r awdurdod cartref nad yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir yn y cynllun yn briodol mwyach ar gyfer y person sy’n cael ei gadw’n gaeth, darpariaeth ddysgu ychwanegol y mae’r awdurdod cartref yn ystyried ei bod yn briodol. 20.70 Mae’r uchod yn cydnabod efallai na fydd hi bob amser yn ymarferol i ddarparu’r hyn a amlinellir yn y CDU. Fodd bynnag, os nad yw’r ddarpariaeth ar gael ar hyn o bryd yn y llety ieuenctid perthnasol, nid yw hynny’n golygu o reidrwydd nad oes modd trefnu iddi fod ar gael. Os nad yw’n ymarferol trefnu darpariaeth benodol yn y CDU, dylai’r awdurdod cartref weithio gyda’r person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol a’r darparwr addysg i nodi darpariaeth sy’n cyfateb i’r hyn a amlinellir yn y CDU. 20.71 Os yw’n ymddangos i’r awdurdod cartref nad yw’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a bennir yn y CDU yn briodol mwyach e.e. bod anghenion y person sy’n cael ei gadw’n gaeth wedi newid ers ei adolygiad diwethaf neu fod ganddo anghenion nad ydynt wedi’u nodi o’r blaen, rhaid i’r awdurdod cartref drefnu darpariaeth ddysgu ychwanegol y mae’r awdurdod cartref yn ei hystyried yn briodol. 322 Dylai weithio gyda’r plentyn neu’r person ifanc i bennu beth y byddai darpariaeth ddysgu ychwanegol briodol yn ei chynnwys. 20.72 Gall methu â diwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc ei gwneud hi’n fwy tebygol y bydd yn aildroseddu. Dylai awdurdodau cartref weithio’n agos gyda’r person a chanddo gyfrifoldeb am lety ieuenctid perthnasol a’r tîm troseddau ieuenctid y mae’n rhaid iddo ddarparu gwybodaeth neu help arall i’r awdurdod cartref ar ei gais fel y gall yr awdurdod hwnnw arfer ei swyddogaethau mewn perthynas ag ADY, oni bai ei fod yn ystyried y byddai gwneud hynny yn anghydnaws â dyletswyddau’r person ei hun neu fel arall yn cael effaith andwyol ar arfer swyddogaethau’r person. 323 20.73 Yn ymarferol, bydd darpariaeth addysgol mewn llety ieuenctid perthnasol, gan gynnwys unrhyw gymorth ychwanegol y bydd person sy’n cael ei gadw’n gaeth ei angen fel rhan o CDU, yn cael ei darparu gan ddarparwr addysg o dan drefniadau cytundebol gyda’r Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid neu weithredwr y lleoliad cadw a’i chomisiynu a’i hariannu’n ganolog. 20.74 Dylai awdurdod cartref weithio’n agos gyda’r darparwyr i drefnu’r ddarpariaeth. Dylai’r awdurdod cartref geisio gwneud hyn cyn gynted ag y bydd yn dod yn ymwybodol bod y person yn cael ei gadw’n gaeth, gan ddefnyddio gweithdrefnau cynllunio presennol y sefydliad cadw a’r tîm troseddau ieuenctid os yn bosibl. 322 Adran 39(8) a (9) o’r Ddeddf. 323 Adran 58 o’r Ddeddf. Tudalen | 205

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Employability - Swansea University
Llinell Amser / A Line Through Time
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO