Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

20.75 Tra bod y person

20.75 Tra bod y person yn cael ei gadw’n gaeth, nid yw’r ddyletswydd i gynnal y CDU a dyletswyddau eraill sy’n dibynnu arni (er enghraifft, y ddyletswydd i’w hadolygu) yn berthnasol. 324 20.76 Mae dedfrydau o garchar ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cael eu cadw’n gaeth yn rhai byr yn aml. Felly, mae’n bwysig bod penderfyniadau’n cael eu gwneud cyn gynted â phosibl fel y gall y ddarpariaeth gael ei rhoi ar waith yn ddi-oed. CDU ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cael eu rhyddhau o lety ieuenctid perthnasol 20.77 Pan fydd tîm troseddau ieuenctid yn dod yn ymwybodol bod person sy’n cael ei gadw’n gaeth wedi’i ryddhau o lety ieuenctid perthnasol, rhaid iddo hysbysu’r partïon canlynol cyn gynted ag y bo’n ymarferol: yr awdurdod cartref, yr awdurdod lleol lle’r oedd y person yn cael ei gadw’n gaeth ac unrhyw awdurdod lleol arall lle disgwylir y bydd y person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn byw ar ôl cael ei ryddhau. 325 Mae hyn yn helpu’r broses adsefydlu. 20.78 Ar y dyddiad mae’r person sy’n cael ei gadw’n gaeth yn cael ei ryddhau, os mai awdurdod lleol yng Nghymru sy’n gyfrifol am y person hwnnw, rhaid i’r awdurdod lleol gynnal y cynllun a gadwyd ar gyfer y person yn ystod y cyfnod yr oedd yn cael ei gadw’n gaeth 326 . Fodd bynnag, os yw’r person yn blentyn sy’n derbyn gofal gan awdurdod lleol ar ôl cael ei ryddhau, cyfrifoldeb yr awdurdod sy’n darparu’r gofal fydd cynnal y cynllun. 327 20.79 Dylai’r awdurdod lleol adolygu’r CDU cyn gynted ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol. Dylai’r awdurdod ystyried unrhyw dystiolaeth a ddarperir gan y sefydliad cadw, y darparwr addysg a’r tîm troseddau ieuenctid i sicrhau bod y CDU yn cael ei lywio gan unrhyw asesiadau blaenorol a gynhaliwyd. 20.80 Mewn rhai achosion, bydd plentyn neu berson ifanc sy’n byw yng Nghymru yn cael ei gadw’n gaeth mewn llety ieuenctid perthnasol yn Lloegr a phlentyn neu berson ifanc sy’n byw yn Lloegr yn cael ei gadw’n gaeth yng Nghymru. 20.81 Os yw plentyn neu berson ifanc sy’n byw yng Nghymru yn cael ei gadw’n gaeth mewn llety ieuenctid yn Lloegr, efallai y bydd rhaid i’r awdurdod lleol cartref yng Nghymru lunio a chadw CDU, neu gadw CDU sydd eisoes yn bod, yn unol ag adrannau 37–39 o’r Ddeddf. Os yw’n gwneud hynny, dylai weithio’n agos gyda’r tîm troseddau ieuenctid, y person a chanddo gyfrifoldeb am y llety ieuenctid perthnasol a’r darparwr addysg. 324 Adran 39(3) o’r Ddeddf 325 Adran 39A o Ddeddf Trosedd ac Anhrefn 1998 326 Adran 40 o’r Ddeddf 327 Adran 40(3) a (4) o’r Ddeddf. Tudalen | 206

Apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru 20.82 Gall person sy’n cael ei gadw’n gaeth, neu riant person sy’n cael ei gadw’n gaeth sy’n blentyn, apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru yn erbyn y materion a ganlyn 328 : penderfyniad gan yr awdurdod cartref o ran a oes gan berson sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY; penderfyniad gan yr awdurdod cartref o ran a fydd angen i CDU gael ei gynnal ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth pan gaifff y person ei ryddhau; y disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol person mewn CDU; y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol mewn CDU neu’r ffaith nad yw darpariaeth ddysgu ychwanegol wedi’i chynnwys mewn cynllun (sef y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol a fydd yn berthnasol pan gaiff y person ei ryddhau); yr ysgol a enwir mewn CDU at ddiben sicrhau derbyniad i’r ysgol (ar ôl i’r person gael ei ryddhau); neu os nad enwir ysgol mewn CDU at y diben hwnnw. 20.83 Ar apêl, gall y Tribiwnlys 329 : wrthod yr apêl; gorchymyn bod gan berson sy’n cael ei gadw’n gaeth neu nad oes gan berson sy’n cael ei gadw’n gaeth ADY o fath a bennir yn y gorchymyn; gorchymyn i’r awdurdod cartref lunio CDU; gorchymyn i’r awdurdod cartref ddiwygio CDU fel a bennir yn y gorchymyn; neu anfon yr achos yn ôl i’r awdurdod cartref sy’n gyfrifol am y mater er mwyn iddo ailystyried, ar ôl rhoi sylw i unrhyw sylwadau a wneir gan y Tribiwnlys, a oes angen gwneud penderfyniad gwahanol neu gymryd camau gwahanol 20.84 Mae canllawiau pellach ar apelau i Dribiwnlys Addysg Cymru ym Mhennod 19. 328 Adran 65 o’r Ddeddf 329 Adran 66 o’r Ddeddf Tudalen | 207

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw