Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Atodiad B - Cludiant

Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae’r Atodiad hwn yn nodi’r dyletswyddau gorfodol ac yn darparu canllawiau ar faterion cludiant yng nghyd-destun llunio CDU, ac mae’n berthnasol iawn mewn achosion mwy dwys a chymhleth. Dylid darllen yr Atodiad hwn ar y cyd â Phennod 10 a Phennod 11 sy’n ymwneud â chynnwys CDU. Cludiant Fel rhan o’r broses o lunio CDU, dylai trefniadau ar gyfer teithio rhwng y cartref a’r sefydliad addysg, gan gynnwys y cludiant addas sydd ar gael a’r dewisiadau ariannu cysylltiedig, gael eu trafod yn llawn â’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc, lle bo hynny’n berthnasol. Ar gyfer plant sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol, mae’n rhaid i awdurdodau lleol asesu eu hanghenion teithio pan fyddant yn mynychu addysg feithrin ac yn preswylio fel arfer yn ardal yr awdurdod. Fodd bynnag, nid oes gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i ddarparu cludiant am ddim neu gludiant â chymhorthdal ar gyfer plant mewn addysg feithrin (sy’n iau na 5 oed). Mae’n rhaid i awdurdodau lleol gyhoeddi gwybodaeth am ddarpariaethau teithio dysgwyr meithrin o dan Reoliadau Gwybodaeth am Deithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2009. Mae gan blant sy’n derbyn addysg gynradd hawl i gludiant am ddim i ysgol a gynhelir neu ysgol arbennig nas cynhelir, os mai’r ysgol honno yw’r ysgol addas agosaf ac os yw’n ddwy filltir neu fwy o’u cartref. Yr unig eithriad i hynny yw os yw’r awdurdod lleol wedi trefnu i’r dysgwr letya yn yr ysgol neu ger yr ysgol. Ar gyfer plant sy’n derbyn addysg uwchradd, mae cludiant am ddim yn cael ei ddarparu os ydynt yn byw dair milltir neu fwy o’r ysgol. Os na ddarperir cludiant am ddim mewn achosion o’r fath, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ad-dalu costau trafnidiaeth gyhoeddus, costau petrol neu ddarparu cerdyn teithio. Mae’r meini prawf ar gyfer penderfynu ar addasrwydd ysgol yn cynnwys a yw’r ysgol yn gallu rhoi’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar waith a nodir yn CDU y plentyn. Ar gyfer rhai plant o’r oedran ysgol gorfodol ag ADY, mae’n bosibl y bydd yr ysgol addas agosaf yn fwy na’r trothwy dwy neu dair milltir o’u cartref. Serch hynny, bydd y plant yn gymwys i gael cludiant am ddim. Yn ogystal, os na all plentyn o’r oedran ysgol gorfodol gerdded i’w ysgol addas agosaf (gydag oedolyn neu heb oedolyn fel sy’n addas i oedran y plentyn), mae gan y plentyn hawl i gludiant am ddim, hyd yn oed os yw’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn llai na’r terfyn statudol sy’n berthnasol i’w grŵp oedran. Tudalen | 212

O dan y ddeddfwriaeth bresennol ynghylch teithio gan ddysgwyr, mae dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i asesu risg pob llwybr cerdded i’r ysgol. Os yw asesiad risg yn dod i’r penderfyniad nad yw llwybr cerdded plentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol i’w ysgol addas agosaf (gydag oedolyn neu heb oedolyn fel sy’n addas i oedran y plentyn) ar gael, mae gan y plentyn hawl i gludiant am ddim, hyd yn oed os yw’r pellter rhwng y cartref a’r ysgol yn llai na’r terfyn statudol sy’n berthnasol i’r grŵp oedran. 330 Nid oes unrhyw ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i ddarparu cludiant ar gyfer pobl ifanc sydd mewn addysg neu hyfforddiant ôl-16, gan gynnwys y rhai ag ADY. Dylai gofynion teithio ac ariannu teithio ar gyfer pobl ifanc o’r fath gael eu hystyried fel rhan o’r broses o gynllunio’r trosglwyddo. Mae hyn yn bwysig iawn pan fydd plentyn neu berson ifanc ar fin gadael yr ysgol a bod disgwyl iddo gael lle mewn sefydliad addysg bellach. Dylai’r rhai sy’n llunio CDU pobl ifanc ystyried polisi cludiant yr awdurdod lleol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 19 oed, a pholisi cludiant yr awdurdod lleol ar gyfer pobl ifanc rhwng 19 a 25 oed, os oes ganddo bolisi o’r fath. Yn benodol, dylent ystyried pa gynlluniau teithio rhatach sydd ar gael a pha gymorth, gan gynnwys cymorth ariannol, sydd ar gael. Os penderfynir wrth lunio’r CDU bod angen trefniadau cludiant penodol, dylid gwahodd swyddogion cludiant perthnasol yr awdurdod lleol i drafod y dewisiadau sydd ar gael. Dylai awdurdodau lleol ystyried bod ag unigolyn cyswllt penodol i drafod arian ar gyfer cludiant, a phennu amserlenni clir ar gyfer penderfyniadau ariannu. Dylai’r dyddiadau hyn ddarparu digon o amser i’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc wneud trefniadau gwahanol, gan gynnwys ystyried darparwr addysg gwahanol os oes angen. O dan Fesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008, mae’n rhaid i awdurdodau lleol asesu anghenion teithio dysgwyr o dan 19 oed yn ardal yr awdurdod, gan gynnwys ystyried anghenion dysgwyr anabl a dysgwyr ag anawsterau dysgu, a chyhoeddi eu polisi cludiant ar gyfer y dysgwyr hynny. Hefyd, dylent ystyried cynnwys rhan benodol sy’n nodi eu polisïau ar gyfer pobl ifanc rhwng 19 a 25 oed. Dylai SAB lunio polisi cludiant a darparu gwybodaeth hwylus ar eu gwefan ac yn eu prosbectws am y cludiant sydd ar gael i ddysgwyr ag ADY. Hefyd, dylent nodi eu polisïau yn glir wrth gynnig lle i bobl ifanc ar un o’u cyrsiau. Os yw’n briodol, dylai teithio annibynnol gael ei hyrwyddo gan awdurdodau lleol, ysgolion a SAB. Mae SAB mewn safle unigryw ac maen nhw’n gallu datblygu arferion da sydd eisoes yn bodoli. Mae modd defnyddio gwirfoddolwyr, myfyrwyr, cymheiriaid, hyfforddwyr, myfyrwyr aeddfed neu fyfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau gofal i hyrwyddo teithio annibynnol. Gellir cynnal 330 I gael rhagor o wybodaeth am y broses asesu risg, ewch i Bennod 5 o’r Canllawiau ar Ddarpariaethau Statudol Teithio gan Ddysgwyr a Chanllawiau Gweithredol 2014 drwy glicio yma. Tudalen | 213

Cymru
?