Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

gwiriadau’r Gwasanaeth

gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar unigolion sy’n fodlon cael eu hyfforddi fel bydi bws neu hebryngwr er mwyn cefnogi’r rhai sydd angen cymorth ychwanegol – yn enwedig yn y flwyddyn gyntaf. Os yw dysgwyr yn gallu teithio’n annibynnol i’w sefydliad addysgol, gall fod yn briodol i’r awdurdod lleol ddarparu Bathodynnau Glas, cardiau teithio rhatach ar y bws neu gludiant cymunedol. Tudalen | 214

Atodiad C – Asiantaethau allanol gwahanol Cyflwyniad Mae awdurdodau lleol yn darparu gwasanaethau ategol amrywiol i helpu i nodi a diwallu anghenion plant a phobl ifanc. Mae gwasanaethau cymorth awdurdodau lleol yn gallu darparu rhagor o gyngor i athrawon a Chydlynwyr ADY. Gall hyn gynnwys cyngor ar ddulliau a strategaethau ac ar CDU priodol. Athrawon Arbenigol Os oes gan ddisgybl nam ar y synhwyrau, neu os yw’n ymddangos bod ganddo nam ar y synhwyrau, dylid sicrhau bod mynediad ar gael i athrawon arbenigol disgyblion sydd â nam ar y clyw, nam ar y golwg a heriau cyfathrebu. Byddai hyn yn cynnwys athrawon cymwysedig disgyblion â nam ar y golwg, athrawon disgyblion byddar ac athrawon sydd â’r cymhwyster gorfodol mewn nam amlsynnwyr. Yn ogystal ag arsylwi ar y plentyn neu’r person ifanc a chyfrannu at y CDU, gall yr athrawon hyn gydweithio ag arbenigwyr eraill yn eu maes. Gall athrawon arbenigol eraill ddarparu cyngor ar heriau penodol a rhoi cyngor i’r ysgol a’r athrawon ar strategaethau addas, darpariaeth ofynnol, a chyfrannu at y CDU. Seicolegwyr Addysg Gall seicolegwyr addysg fod yn adnodd pwysig iawn. Mae ganddynt wybodaeth unigryw am y dirwedd addysgol ac am leoliadau gwahanol yn y system addysg. Gall seicolegwyr addysg ddefnyddio dulliau seicolegol i gefnogi plant a phobl ifanc. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, gwybodaeth am wybyddiaeth, datblygiad ac ymddygiad. Gallant ddarparu cymorth i egluro problemau a llunio strategaethau i ddatrys problemau. Gallant helpu i arsylwi ar blant a phobl ifanc, a’u hasesu, gan gynnwys dulliau o reoli ymddygiad a gwerthuso cynnydd disgyblion unigol. Yn ogystal â gweithio gyda phlant a phobl ifanc unigol, gall seicolegydd addysg weithio gyda grwpiau o ddisgyblion a staff addysgu. Gall seicolegwyr addysg ddyfeisio neu argymell hyfforddiant ar gyfer yr aelod o staff perthnasol a’r sefydliad addysg. Hefyd, gall seicolegwyr addysg ddatblygu capasiti ledled y lleoliad i ddiwallu anghenion yr holl ddysgwyr. Os yw ysgol neu SAB yn ystyried atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol, dylid ymgynghori â seicolegydd addysg cyn gwneud yr atgyfeiriad. Os yw awdurdod lleol wedi derbyn cais i gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU, mae’n rhaid iddo ymgynghori â seicolegydd addysg. Tudalen | 215

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
Newyddion
2017-2019
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
?
Cartref_-_June_July
Employability - Swansea University
D SAUNDERS eng web :D SAUNDERS TEXT - ESCalate