Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

mentora staff;

mentora staff; goruchwylio staff; rhannu arferion da; dysgu proffesiynol parhaus perthnasol. 3.10 Os oes gan blentyn neu berson ifanc ADY, dylid egluro hyn wrtho mewn ffordd sy’n adlewyrchu ei allu i ddeall. Os yw CDU yn cael ei ddatblygu neu ei adolygu, mae’n rhaid cynnwys y plentyn neu’r person ifanc ar lefel briodol. Dylid cynorthwyo plant a phobl ifanc i ddeall yr hyn sy’n cael ei gytuno, gan gynnwys y deilliannau arfaethedig sy’n deillio o’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Dylid cynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i ddeall diben unrhyw ymyriad a rhaglen weithredu. 3.11 Mae’n rhaid rhoi gwybod i’r plentyn neu’r person ifanc am yr aelod o staff sydd ar gael i drafod unrhyw anawsterau neu bryderon. Mae’n bosibl mai’r cydlynydd ADY (gweler Pennod 5) fydd yr unigolyn priodol ar gyfer y gwaith hwn. Galluedd plant 3.12 Mae’r Ddeddf yn cydnabod na fydd pob plentyn â’r galluedd i ddeall: 10 gwybodaeth y mae’n rhaid ei rhoi neu ddogfennau y mae’n rhaid eu rhoi i blentyn o dan ran 2 o’r Ddeddf; neu yr hyn y mae arfer yr hawliau a roddir i blentyn gan y Ddeddf yn ei olygu. 3.13 Felly, mae’r Ddeddf yn nodi nad yw’r dyletswyddau neu’r amodau penodol sy’n ymwneud â hawliau sy’n deillio o ran 2 o’r Ddeddf 11 yn berthnasol os yw awdurdod lleol, ysgol a gynhelir, SAB neu gorff y GIG yn ystyried nad oes gan y plentyn y galluedd i ddeall y mater o dan sylw. Fodd bynnag, mae yna nifer o eithriadau i hyn. i. Gall plentyn neu ei riant atgyfeirio penderfyniad ysgol a gynhelir bod gan blentyn y galluedd neu nad oes ganddo’r galluedd i awdurdod lleol. Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod gan y plentyn y galluedd, mae’r hawliau penodol a roddir i blentyn i’w harfer gan y plentyn; ii. Caiff plentyn neu riant plentyn wneud cais i’r Tribiwnlys am ddatganiad bod gan y plentyn y galluedd neu nad oes ganddo’r galluedd. Os yw’r Tribiwnlys yn datgan bod gan y plentyn y galluedd, mae’r hawliau penodol a roddir i blentyn i’w harfer gan y plentyn; ac iii. Ar gais unrhyw berson, neu ar ei ysgogiad ei hun, gall y Tribiwnlys drwy orchymyn benodi person i fod yn gyfaill achos ar gyfer plentyn nad oes ganddo’r galluedd (gweler Penodau 18 ac 19). Pan fydd 10 Adran 75 o’r Ddeddf 11 Rhestrir y dyletswyddau a’r amodau hyn yn adran 75(1) o’r Ddeddf Tudalen | 14

cyfaill achos yn cael ei benodi, mae hawliau penodol y plentyn i gael eu harfer gan y cyfaill achos ar ran y plentyn. 3.14 Hyd yn oed os nad oes gan blant y galluedd digonol i ddeall er mwyn arfer eu hawliau penodol o dan y Ddeddf, mae’r ddyletswydd gyffredinol i roi sylw i’r pwyntiau canlynol yn berthnasol o hyd: eu safbwyntiau, eu dymuniadau a’u teimladau; pwysigrwydd sicrhau eu bod yn cymryd rhan mor llawn â phosibl mewn penderfyniadau; pwysigrwydd darparu’r wybodaeth a’r cymorth gofynnol fel y gallant gymryd rhan yn y penderfyniadau hynny. Gweithio gyda phobl ifanc 3.15 Mae’n bosibl y bydd rhai pobl ifanc yn dewis peidio â derbyn cymorth gan eu rhieni mewn perthynas â’u ADY; bydd eraill yn dewis derbyn cymorth gan eu rhieni, gweithiwr cymorth, gweithiwr cymdeithasol, cynghorydd gyrfaoedd neu rywun arall. Mae ymgysylltu’n uniongyrchol â’r person ifanc yn gam pwysig ar ei daith i fod yn fwy annibynnol, a bydd yn gymorth iddo ysgwyddo’r cyfrifoldeb dros reoli ei addysg. 3.16 Nid yw’r dyletswyddau yn adrannau 9 a 10 o’r Ddeddf (y ddyletswydd i benderfynu a’r ddyletswydd i lunio a chynnal CDU) yn berthnasol i berson ifanc nad yw’n cydsynio i’r penderfyniad nac yn cydsynio i lunio neu gynnal y cynllun (fel sy’n briodol). 3.17 Wrth weithio gyda pherson ifanc, mae’n rhaid ystyried ei alluedd. Pobl ifanc sy’n hŷn na’r oedran ysgol gorfodol yw’r penderfynwyr allweddol; mae hyn yn seiliedig ar sicrhau bod ganddynt y galluedd i wneud y penderfyniadau hyn. Mae’n rhaid i berson ifanc roi cydsyniad cyn bod pobl eraill yn gallu gwneud penderfyniadau ynglŷn â’i ADY; mae hyn yn adlewyrchu’r rhagdybiaeth fod gan y person ifanc y galluedd i roi ei gydsyniad. Mae angen pwyso a mesur yn ofalus cyn penderfynu nad oes gan berson ifanc y galluedd. Os oes modd, mae’n rhaid gwneud pob ymdrech bosibl i ganfod safbwyntiau person ifanc. Rhieni 3.18 Mae’r ddyletswydd i gynnwys a chynorthwyo plant a phobl ifanc o dan adran 6 o’r Ddeddf, a amlinellir uchod, yn berthnasol i rieni hefyd. 3.19 Mae gan rieni wybodaeth allweddol ac maent yn gallu gwneud cyfraniad hanfodol at addysg eu plentyn. Mae ganddynt gryfderau, gwybodaeth a phrofiad unigryw i allu cyfrannu at y farn gyffredinol ar anghenion y plentyn a sut i’w gynorthwyo. Ni ddylid rhagdybio unrhyw beth ynglŷn â’r hyn y gall rhieni ei wneud neu na allant ei wneud i gefnogi addysg y plentyn. Mae gan bob rhiant yr hawl i gymryd rhan mewn penderfyniadau yn ymwneud ag Tudalen | 15

 • Page 1: Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion
 • Page 4 and 5: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 6 and 7: Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla
 • Page 8 and 9: Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha
 • Page 10 and 11: (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn
 • Page 12 and 13: 1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla
 • Page 14 and 15: Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode
 • Page 16 and 17: 2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo g
 • Page 18 and 19: wireddu eu potensial. Fodd bynnag,
 • Page 20 and 21: Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant,
 • Page 24 and 25: addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid
 • Page 26 and 27: Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno
 • Page 28 and 29: gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau
 • Page 30 and 31: Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry
 • Page 32 and 33: cydlynu darpariaeth ledled y lleoli
 • Page 34 and 35: ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr
 • Page 36 and 37: Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr
 • Page 38 and 39: SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf
 • Page 40 and 41: 2. A oes gan y person anabledd sy
 • Page 42 and 43: ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae
 • Page 44 and 45: Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg
 • Page 46 and 47: gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a
 • Page 48 and 49: A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN
 • Page 50 and 51: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 52 and 53: anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn
 • Page 54 and 55: ymddangos iddo fel arall, y gall fo
 • Page 56 and 57: 7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,
 • Page 58 and 59: 7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy
 • Page 60 and 61: cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:
 • Page 62 and 63: 7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a
 • Page 64 and 65: mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw
 • Page 66 and 67: Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb
 • Page 68 and 69: 7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai
 • Page 70 and 71: sy’n sylweddol is na chynnydd eu
 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183:

  Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund

 • Page 184 and 185:

  Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn

 • Page 186 and 187:

  fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he

 • Page 188 and 189:

  oses o reoli cwynion, digwyddiadau

 • Page 190 and 191:

  Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc

 • Page 192 and 193:

  18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty

 • Page 194 and 195:

  Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r

 • Page 196 and 197:

  Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’

 • Page 198 and 199:

  grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy

 • Page 200 and 201:

  APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB

 • Page 202 and 203:

  20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf

 • Page 204 and 205:

  ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla

 • Page 206 and 207:

  adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli

 • Page 208 and 209:

  Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai

 • Page 210 and 211:

  Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha

 • Page 212 and 213:

  cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei

 • Page 214 and 215:

  20.75 Tra bod y person yn cael ei g

 • Page 216 and 217:

  Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon

 • Page 218 and 219:

  ystyr “panel cadeirydd cyfreithio

 • Page 220 and 221:

  Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae

 • Page 222 and 223:

  gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a

 • Page 224 and 225:

  Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo

 • Page 226 and 227:

  ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI

 • Page 228 and 229:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 230 and 231:

  Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada

 • Page 232 and 233:

  Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o

 • Page 234 and 235:

  Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw

 • Page 236 and 237:

  Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc

 • Page 238 and 239:

  addasiadau 01267 238603 adolygiad t

 • Page 240 and 241:

  Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r

 • Page 242 and 243:

  Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:

 • Page 244:

  Byddai pob adroddiad gan asiantaeth

Cymru
?