Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Beth sy’n bwysig i

Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o bryd Gwisgo ei chôt ar ei phen ei hun Beth gafodd hi ar gyfer y Nadolig – y rhestr gyfan! Cael ffrindiau Chwarae gyda’i ffrindiau Peidio â bod yn ddibynnol ar oedolion Creision blas eidion Kian a Holly (ei doliau sy’n fabanod) Chwarae gyda phêl Myffins Selsig Chicken Chow Mein/ Cyrri Mickey Mouse Horrid Henry Beth sy’n bwysig i Josie yn y dyfodol Beth sy’n bwysig i Josie / Sut i’w chynorthwyo Hyfforddi staff ar gyfer anghenion iechyd Cyrsiau braille i atgyfnerthu a chefnogi’r cartref Datblygu bwydo annibynnol Cefnogi brwdfrydedd dros ddysgu braille Ei chefnogi i allu gwneud ei phenderfyniadau ei hun – pa weithgaredd y byddai’n hoffi ei wneud / datrys problemau (defnyddio sgriptiau dysgu a chwestiynu effeithiol). Cefnogi diogelwch – mae cynllun asesu risg a gofal meddygol ar gael ac yn cael ei ddilyn gan bawb, gyda dysgu strwythuredig i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau diogelwch Josie Tudalen | 224

Sgiliau byw’n annibynnol, gallu mynd allan gyda’i ffrindiau fel person yn ei harddegau, teithio ar fws / trên a mynd i siopa Dysgu braille fel bod ganddi lyfr darllen fel y plant eraill yn ei dosbarth, a dysgu sut i drin arian er mwyn gallu prynu rhywbeth ar ei phen ei hun Symud yn annibynnol o gwmpas yr iard Gwireddu ei photensial academaidd Trosglwyddo i’r ysgol nesaf Beth sy’n gweithio? Hyfforddiant teithio / sgiliau symudedd / sgiliau adsefydlu (cynlluniau strwythuredig lle bo hynny’n berthnasol) Mynediad i lyfrau a deunyddiau amrywiol a hawdd cael gafael arnynt – llyfrau golwg clir ar gyfer cyfleoedd darllen annibynnol a darllen ar y cyd yn yr ysgol ac yn y cartref Cynllunio ymhell ymlaen llaw i sicrhau bod modd cael gafael ar adnoddau yn ôl y gofyn cyn tiwtora / ar gyfer y gweithgaredd ac ar ôl tiwtora Cysylltiadau a chyfathrebu clir rhwng y cartref, yr ysgol, asiantaethau a’r sector iechyd er mwyn datblygu cynllun ar y cyd Adolygiadau a chynlluniau gweithredu rheolaidd Angen archwilio amgylchedd yr ysgol newydd yn llawn – cynorthwywyr addysgu i ddarparu sgript lafar gan ddefnyddio geirfa gyfoethog Rhoi sicrwydd i dawelu’r meddwl Bod yn ymwybodol o’r risgiau – diweddaru asesiadau risg yn rheolaidd Diweddaru’r cynllun gofal iechyd sydd ar gael yn rheolaidd Ei hannog i fwyta ac i’w bwydo ei hun, neu i drio gwneud hynny Dod i adnabod yr holl staff newydd Trefnu ymweliadau â’r ysgol ymlaen llaw Darparu her Mathemateg ymarferol – gwrthrychau Beth y gellid ei wneud yn well? Hapus yn yr ysgol Mae hi wrth ei bodd â phawb yn y teulu Dealltwriaeth Miss Taylor a’r cynorthwyydd addysgu Josie Rhieni Defnyddio braille ym mhob maes i ddatblygu annibyniaeth Braille yn y cartref Bwydo’n annibynnol Hyfforddiant braille Yr ysgol Tudalen | 225

 • Page 1:

  Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion

 • Page 4 and 5:

  Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy

 • Page 6 and 7:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 8 and 9:

  Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha

 • Page 10 and 11:

  (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn

 • Page 12 and 13:

  1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla

 • Page 14 and 15:

  Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode

 • Page 16 and 17:

  2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo g

 • Page 18 and 19:

  wireddu eu potensial. Fodd bynnag,

 • Page 20 and 21:

  Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant,

 • Page 22 and 23:

  mentora staff; goruchwylio staff; r

 • Page 24 and 25:

  addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid

 • Page 26 and 27:

  Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno

 • Page 28 and 29:

  gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau

 • Page 30 and 31:

  Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry

 • Page 32 and 33:

  cydlynu darpariaeth ledled y lleoli

 • Page 34 and 35:

  ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr

 • Page 36 and 37:

  Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr

 • Page 38 and 39:

  SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf

 • Page 40 and 41:

  2. A oes gan y person anabledd sy

 • Page 42 and 43:

  ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae

 • Page 44 and 45:

  Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg

 • Page 46 and 47:

  gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a

 • Page 48 and 49:

  A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN

 • Page 50 and 51:

  Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy

 • Page 52 and 53:

  anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn

 • Page 54 and 55:

  ymddangos iddo fel arall, y gall fo

 • Page 56 and 57:

  7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,

 • Page 58 and 59:

  7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy

 • Page 60 and 61:

  cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:

 • Page 62 and 63:

  7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a

 • Page 64 and 65:

  mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw

 • Page 66 and 67:

  Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb

 • Page 68 and 69:

  7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai

 • Page 70 and 71:

  sy’n sylweddol is na chynnydd eu

 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183: Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund
 • Page 184 and 185: Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn
 • Page 186 and 187: fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he
 • Page 188 and 189: oses o reoli cwynion, digwyddiadau
 • Page 190 and 191: Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc
 • Page 192 and 193: 18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty
 • Page 194 and 195: Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r
 • Page 196 and 197: Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’
 • Page 198 and 199: grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy
 • Page 200 and 201: APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB
 • Page 202 and 203: 20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf
 • Page 204 and 205: ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla
 • Page 206 and 207: adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli
 • Page 208 and 209: Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai
 • Page 210 and 211: Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha
 • Page 212 and 213: cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei
 • Page 214 and 215: 20.75 Tra bod y person yn cael ei g
 • Page 216 and 217: Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon
 • Page 218 and 219: ystyr “panel cadeirydd cyfreithio
 • Page 220 and 221: Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae
 • Page 222 and 223: gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a
 • Page 224 and 225: Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo
 • Page 226 and 227: ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI
 • Page 228 and 229: Rhesymau dros y penderfyniadau a wn
 • Page 230 and 231: Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada
 • Page 234 and 235: Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw
 • Page 236 and 237: Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc
 • Page 238 and 239: addasiadau 01267 238603 adolygiad t
 • Page 240 and 241: Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r
 • Page 242 and 243: Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:
 • Page 244: Byddai pob adroddiad gan asiantaeth
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
2012 Symud ymlaen
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July