Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

gwybodaeth a chyngor

gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau nad ydynt yn cynnwys eu rhieni. Mae’n rhaid i awdurdodau lleol hwyluso hyn. Gall hyn gynnwys, er enghraifft, paratoi taflenni a gwefannau sydd wedi’u bwriadu ar gyfer plant a phobl ifanc yn benodol. 4.11 Er bod yn rhaid i bobl ifanc allu derbyn gwybodaeth a chyngor eu hunain, dylai awdurdodau lleol gydnabod anghenion penodol pobl ifanc a sicrhau bod darparwyr yn cydweithio er mwyn cynnig gwasanaethau cyson i blant, eu rhieni a phobl ifanc. 4.12 Mae’n bosibl y bydd pobl ifanc yn mynegi eu dymuniadau am y tro cyntaf, ac o ganlyniad bydd angen cymorth arnynt i ddewis a rheoli’r cymorth y byddant yn ei dderbyn. Cyfeiriadur Awdurdod Lleol 4.13 Gall awdurdod lleol fynd ati i egluro ei wasanaethau drwy sefydlu cyfeiriadur sy’n amlinellu’r cymorth a’r gefnogaeth wahanol sydd ar gael yn yr ardal. Gallai’r cyfeiriadur hwn gynnwys gwybodaeth am: drefniadau gwybodaeth a chyngor; trefniadau i osgoi a datrys anghytundebau; gwasanaethau eirioli. 4.14 Gallai’r cyfeiriadur gynnwys gwybodaeth am y cymorth a’r gefnogaeth wahanol sydd ar gael yn yr ardal. 4.15 Gall yr awdurdod lleol ystyried cynnwys plant, eu rhieni a phobl ifanc yn y broses o ddatblygu ac adolygu’r cyfeiriadur. Dylid gwneud hyn mewn ffordd sy’n sicrhau bod plant, eu rhieni a phobl ifanc yn teimlo eu bod wedi cyfrannu’n llawn at y broses a bod ganddynt ymdeimlad o gydberchnogaeth. 4.16 Dylai’r cyfeiriadur fod yn ffeithiol a chael ei ysgrifennu mewn ffordd sy’n hawdd i’w deall gan blant, eu rhieni a phobl ifanc. Dylai’r awdurdod lleol hysbysebu’r cyfeiriadur yn eang a sicrhau ei fod ar gael yn hwylus. Cefnogi trefniadau awdurdodau lleol ar gyfer rhoi gwybodaeth a chyngor 4.17 Dylai darparwyr y blynyddoedd cynnar, ysgolion a SAB helpu i gyfeirio plant a phobl ifanc at drefniadau gwybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol os ydynt yn credu y bydd hynny’n fanteisiol i’r plentyn neu’r person ifanc. Gallai hyn gynnwys darparu taflenni ac arddangos posteri sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol mewn lleoedd priodol. Tudalen | 20

4.18 Gall rhai sefydliadau, a SAB yn benodol, ddarparu eu gwybodaeth a’u cyngor eu hunain yn ymwneud ag ADY a’u polisïau cysylltiedig. Gallant ddefnyddio nifer o ddulliau gwahanol i wneud hyn, gan gynnwys eu gwefan, taflenni, dogfennau sy’n cynnwys gwybodaeth gyffredinol ar gyfer darpar ddysgwyr a dysgwyr presennol, yn ystod dyddiau agored, adeg ymrestru, a chydol cyfnod y plentyn neu’r person ifanc yn y sefydliad. Enghraifft o arfer da Mae SAB X yn darparu gwybodaeth a chyngor clir yn ymwneud ag ADY mewn sawl ffordd. Mae hyn yn cynnwys fideos ar eu gwefan sy'n darparu gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael, a thaflenni a dogfennau amrywiol sy'n darparu gwybodaeth i'r dysgwyr presennol a darpar ddysgwyr. Yn ystod y broses gofrestru, mae aelod arbenigol o staff wrth law i gynnig gwybodaeth am y math o gymorth sydd ar gael. Caiff pob dysgwr diwtor personol i'w helpu gyda'i hastudiaethau, a bydd yn cwrdd â'r tiwtor yn rheolaidd i drafod ei gynnydd, unrhyw anawsterau a'i anghenion o ran cymorth. Mae hyn yn darparu pwynt cyswllt clir i gael yr wybodaeth a'r cyngor angenrheidiol. Darparwyr Gwasanaethau Allanol 4.19 Gall yr awdurdod lleol benderfynu cyflawni ei ddyletswyddau i ddarparu cyngor a gwybodaeth drwy, er enghraifft, ofyn i’r trydydd sector neu’r sector preifat ymgymryd â’r cyfrifoldeb. Os yw awdurdod lleol yn penderfynu gwneud hynny, mae’n parhau i fod yn gyfrifol am: nodi a monitro safon gyffredinol y gwasanaeth; cyflwyno ei gynlluniau ariannu a chyllidebu ar gyfer y gwasanaeth a sicrhau gwerth am arian; sicrhau bod strwythurau rheoli priodol ar waith ar gyfer y gwasanaeth; sefydlu trefniadau sicrhau ansawdd cadarn a mynd ati i werthuso gwasanaethau; sicrhau bod gan y gwasanaeth gynllun datblygu sy’n pennu targedau clir ac yn cael ei adolygu yn rheolaidd – dylai’r cynllun hwn nodi strategaethau a threfniadau tymor byr, tymor canolig a hirdymor ar gyfer gwaith gwerthuso a sicrhau ansawdd; sicrhau bod cynlluniau wrth gefn effeithiol ac ymarferol ar waith; a sefydlu cytundeb lefel gwasanaeth ar gyfer darparu’r gwasanaeth sy’n sicrhau lefelau digonol o adnoddau a hyfforddiant, gan nodi’n glir y safonau ansawdd sy’n ofynnol gan y darparwr a’r cyfrifoldebau sy’n cael eu dirprwyo iddo. Tudalen | 21

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm