Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 5 – Rôl y

Pennod 5 – Rôl y Cydlynydd ADY Crynodeb 5.1 Mae’r Ddeddf yn cyflwyno rôl statudol newydd: Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol (Cydlynydd ADY). Mae manylion y rôl hon wedi’u nodi isod. Y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol Dyletswydd cyrff llywodraethu i ddynodi Cydlynydd ADY 5.2 Mae’n rhaid i bob ysgol brif ffrwd a gynhelir, meithrinfa a gynhelir, uned cyfeirio disgyblion a SAB yng Nghymru ddynodi person 14 , neu fwy nag un person – a elwir yn Gydlynydd ADY – a fydd yn gyfrifol am gydlynu darpariaeth ar gyfer dysgwyr ag ADY. 5.3 Nid yw dynodi Cydlynydd ADY yn dileu’r angen i hyfforddi’r gweithlu ehangach. Mae pob aelod o staff sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc yn gyfrifol am sicrhau bod anghenion eu dysgwyr yn cael eu nodi a’u diwallu. Y Cydlynydd ADY yn y lleoliad addysg 5.4 Mae pob athro ac aelod o staff yn addysgwyr plant a phobl ifanc ag ADY. Mae pob un ohonynt yn gyfrifol am gefnogi plant a phobl ifanc ag ADY. Y Cydlynydd ADY yw’r unigolyn sy’n mynd ati ar lefel strategol i sicrhau bod anghenion pob dysgwr ag ADY yn y lleoliad addysg yn cael eu diwallu. Dylid ystyried y rôl hon yn rôl strategol yn y lleoliad addysg, gan roi’r un statws iddi â rolau penaethiaid, prifathrawon, dirprwy benaethiaid ac ati. Felly, dylai’r Cydlynydd ADY fod yn aelod o’r uwch dîm arwain neu fod â llinell gyfathrebu glir i’r uwch dîm arwain. Bydd hyn yn helpu’r sefydliad i fynd ati’n rhagweithiol i nodi a chefnogi anghenion plant a phobl ifanc. 5.5 Bydd angen i’r Cydlynydd ADY gyfrannu at y gwaith o gydlynu adnoddau ADY mewn ffordd strategol, fel trefnu a chefnogi staff a gweithio gyda chydweithwyr sy’n aelodau o’r uwch dîm arwain i gynllunio a phenderfynu ar yr adnoddau priodol sydd eu hangen i gefnogi staff yn y lleoliad. Mae angen i’r Cydlynydd ADY gymryd rhan weithgar mewn penderfyniadau yn ymwneud â chyllidebau ac adnoddau i helpu i gynllunio darpariaeth briodol. 5.6 Ni ddisgwylir i’r Cydlynydd ADY gymryd rhan uniongyrchol yn y broses bob dydd o gynorthwyo pob dysgwr ag ADY. Yr athro dosbarth sy’n gyfrifol am wneud hynny, ond mae staff cymorth dysgu yn gallu cynorthwyo’r Cydlynydd ADY i sicrhau bod athrawon yn cael eu cefnogi a bod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu. 14 Adran 54 o’r Ddeddf Tudalen | 22

5.7 Mae’n hanfodol bod gan y Cydlynydd ADY amser ac adnoddau digonol i gyflawni ei ddyletswyddau yn effeithiol, gan gynnwys amser wedi’i neilltuo y tu allan i’r ystafell ddosbarth. Dylai pennaeth y lleoliad addysg sicrhau bod y Cydlynydd ADY yn cael y gefnogaeth briodol. Drwy neilltuo amser clir a digonol, bydd modd sicrhau bod y Cydlynydd ADY yn gallu cyflawni ei ddyletswyddau yn effeithiol. 5.8 Os yw rôl y Cydlynydd ADY yn cael ei chyfuno â chyfrifoldebau eraill nad ydynt yn ymwneud â dysgu, mae’n bwysig sicrhau bod y dyletswyddau eraill yn gydnaws â’r dyletswyddau y disgwylir i’r Cydlynydd ADY eu cyflawni ac na fyddant yn amharu ar ei gyfrifoldebau yn y cyswllt hwn. 5.9 Gall staff cymorth dysgu fod yn adnodd pwysig i’r Cydlynydd ADY pan fydd yn mynd ati i gydlynu darpariaeth cymorth ledled y lleoliad addysg. Gall staff cymorth dysgu ddarparu sgiliau arbenigol i gefnogi dysgwyr ag ADY, a gallant gynnig cymorth ymarferol a gweinyddol i’r Cydlynydd ADY. Felly, dylai’r Cydlynydd ADY helpu i gydlynu staff cymorth dysgu a chael y cyfle i benderfynu sut y byddant yn cael eu defnyddio yn y lleoliad. Ni fydd yn briodol defnyddio staff cymorth dysgu ym mhob achos, ond maent yn un o nifer o adnoddau a ddylai fod ar gael i’r Cydlynydd ADY. 5.10 Bydd gan Cydlynyddau ADY gymwysterau sylweddol ynghyd ag arbenigedd i ymdrin ag amrywiaeth eang o ADY. Hefyd, gall y Cydlynydd ADY ddewis arbenigo mewn mathau penodol o ADY a rhannu’r arbenigedd hwn y tu allan i’w leoliad addysg penodol. 5.11 [Bydd y manylion am gymwysterau yn cael eu pennu gan reoliad a’u hystyried fel rhan o’r rhaglen ehangach i drawsnewid y system ADY]. 5.12 Hefyd, bydd y Cydlynydd ADY yn darparu arweiniad, cyngor a chymorth proffesiynol ar gyfer ymarferwyr addysgu, ac os oes angen, gwybodaeth a chymorth ar gyfer rhieni ac asiantaethau/sefydliadau eraill. Bydd yr uwch dîm arwain yn cynghori, yn herio ac yn cefnogi’r systemau a’r prosesau i nodi a diwallu anghenion dysgwyr. Gall yr awdurdod lleol gefnogi rôl y Cydlynydd ADY, gan gynnwys darparu arweiniad lle bo hynny’n briodol. Rôl a chyfrifoldebau’r Cydlynydd ADY 5.13 Dylai cyfrifoldebau allweddol y Cydlynydd ADY gynnwys: hyrwyddo cynhwysiant yn y lleoliad addysg; datblygu i fod yn ffynhonnell arbenigedd ym maes ADY drwy ddatblygu sgiliau a gwybodaeth arbenigol; goruchwylio’r gwaith o weithredu polisi’r lleoliad addysg ar ADY o ddydd i ddydd; Tudalen | 23

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cymru
Cynnwys
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME