Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

cydlynu darpariaeth

cydlynu darpariaeth ledled y lleoliad addysg ar gyfer dysgwyr ag ADY, gan gynnwys y gwaith o reoli dyraniad staff cymorth dysgu; helpu i ddatblygu a chyflwyno gweithdrefnau a systemau ADY priodol yn y lleoliad addysg, gan gynnwys cynllunio ariannol strategol, datblygu adnoddau yn effeithiol a chasglu a dadansoddi data, gyda’r nod o wella deilliannau ar gyfer dysgwyr ag ADY; darparu cymorth proffesiynol ar gyfer pob aelod o staff fel bod modd nodi achosion yn gynnar, asesu a chynllunio ar gyfer pob dysgwr ag ADY. Gall hyn gynnwys cefnogi staff i olrhain disgyblion ar lefel ysgol gyfan a’u cynorthwyo i reoli’r gwaith o osod targedau; sicrhau bod CDU yn cael eu datblygu a’u hadolygu’n briodol yn unol ag egwyddorion Ymarfer Seiliedig ar Unigolion; goruchwylio cydweithio â’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc ag ADY i sicrhau dealltwriaeth o anghenion y dysgwr a sut y byddant yn cael eu diwallu a, lle bo angen, darparu cyngor ynglŷn â’r wybodaeth a’r cymorth sydd ar gael; sicrhau bod y trefniadau sy’n cael eu rhoi ar waith gan yr awdurdod lleol i osgoi a datrys anghytundebau yn cael eu defnyddio’n llawn fel sy’n briodol; gweithredu fel yr unigolyn cyswllt allweddol ar gyfer gwasanaethau cynhwysiant a chymorth yr awdurdod lleol, asiantaethau allanol, sefydliadau annibynnol/gwirfoddol, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol, seicolegwyr addysg ac ati; cydweithio â darparwyr y blynyddoedd cynnar, ysgolion eraill a gynhelir a SAB lle bo hynny’n berthnasol er mwyn hwyluso trosglwyddo llwyddiannus ar gyfer dysgwyr ag ADY; cydweithio ag arbenigwyr gyrfaoedd i sicrhau bod dysgwyr ag ADY yn derbyn cyngor priodol ar yrfaoedd; cynorthwyo dysgu proffesiynol staff yn y lleoliad addysg er mwyn diwallu anghenion dysgwyr ag ADY yn well; bod yn ymwybodol o’r canllawiau a’r cymorth diweddaraf sydd ar gael ar gyfer ADY; gweithio mewn ffordd strategol gyda’r uwch dîm arwain a llywodraethwyr i sicrhau bod y lleoliad addysg yn cyflawni ei gyfrifoldebau o dan y Ddeddf, y Cod hwn a Deddf Cydraddoldeb 2010; gwella ei ddysgu proffesiynol ei hun drwy gydweithio â’r rhwydwaith lleol o Gydlynwyr ADY (dylai awdurdodau lleol ystyried sefydlu a Tudalen | 24

hwyluso’r rhwydwaith hwn) a, lle bo hynny’n briodol, drwy gydweithio ag ysgolion arbennig i ddatblygu a rhannu profiad ac arferion gorau. 5.14 Bydd y Cydlynydd ADY yn gyfrifol am sicrhau bod gan bob dysgwr ag ADY ledled y lleoliad addysg CDU. Ni fydd yn ofynnol i’r Cydlynydd ADY ddatblygu pob CDU – gall unrhyw athro wneud hynny. Bydd y penderfyniadau hyn yn cael eu gwneud ar sail amgylchiadau pob achos unigol. 5.15 Bydd y Cydlynydd ADY yn gyfrifol yn benodol am oruchwylio’r ddarpariaeth ledled y lleoliad addysg ar gyfer diwallu’r anghenion sydd wedi’u nodi mewn CDU. Dylai’r Cydlynydd ADY sicrhau bod adolygiadau blynyddol yn cael eu cynnal a, lle bo hynny’n briodol, arwain y broses adolygu i sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau i ddiwallu anghenion dynodedig. Mae rhagor o wybodaeth am CDU a darpariaeth ddysgu ychwanegol ar gael ym Mhenodau 9.1 i 12. 5.16 Bydd y Cydlynydd ADY yn gwneud defnydd effeithiol o’r systemau gwybodaeth reoli a ddefnyddir gan y lleoliad addysg i fonitro effaith ymyriadau ac asesu cynnydd yn erbyn deilliannau a gynlluniwyd ar gyfer pob dysgwr ag ADY. Os nad yw cynnydd y dysgwr yn bodloni’r disgwyliadau, dylai ymyriadau gael eu hadolygu gan y Cydlynydd ADY a’r staff, a’u haddasu yn briodol. Mae rhagor o wybodaeth am fonitro effaith ar gael ym Mhennod 14. 5.17 Bydd angen cymorth asiantaethau a gweithwyr proffesiynol allanol ar rai dysgwyr ag ADY. Bydd y Cydlynydd ADY yn gyfrifol am gydweithio â’r gwasanaethau arbenigol hyn i sicrhau bod anghenion dysgwyr ag ADY yn cael eu diwallu. Mae rhagor o wybodaeth am waith amlasiantaeth ar gael ym Mhennod 12. Dysgu proffesiynol mewn perthynas ag ADY – Cyffredinol 5.18 Mae ymarferwyr addysgu yn gyfrifol am eu dysgu a’u datblygiad proffesiynol eu hunain. Dylai pob un ohonynt dderbyn hyfforddiant proffesiynol ym maes ADY, waeth beth yw eu profiad blaenorol, eu cymwysterau neu’r lleoliad addysg lle maent yn gweithio. Dylai gofynion dysgu proffesiynol gael eu nodi fel rhan o broses gynllunio’r lleoliad addysg. 5.19 Mae sefydliadau addysg yn gyfrifol am sicrhau bod systemau a phrosesau ar waith i nodi anghenion dysgu proffesiynol eu gweithlu, a dylent ddarparu cymorth priodol i ddiwallu’r anghenion hynny. Dylai ysgolion yn benodol fod yn defnyddio Cynlluniau Datblygu eu hysgol i gyflawni’r swyddogaeth hon. 5.20 Mae ymarferwyr addysgu sydd angen gwella eu gwybodaeth a/neu eu sgiliau sy’n ymwneud â gwahanol fathau o ADY yn gallu dod o hyd i wybodaeth, canllawiau, adnoddau a/neu ddeunyddiau hyfforddi a Tudalen | 25

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016