Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ddatblygwyd gan

ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru drwy fynd i wefan Dysgu Cymru 15 phlatfform dysgu digidol HwB 16 . a 5.21 Elfen bwysig o waith y Cydlynydd ADY fydd rhoi cyngor ar y cymorth ehangach sy’n cael ei ddarparu yn y lleoliad addysg ac ym maes dysgu proffesiynol ar gyfer aelodau staff eraill, a bydd yn cyfrannu at y meysydd hyn hefyd. Felly, mae’n hollbwysig bod y Cydlynydd ADY yn gyfarwydd â’r wybodaeth ddiweddaraf am ganllawiau, cymorth a thystiolaeth o arferion gorau ym maes ADY. 5.22 Hefyd, mae sefydliadau amrywiol yn cynnig cymorth a dysgu proffesiynol i sefydliadau addysg gwahanol yn ymwneud â dulliau addysgu penodol ar gyfer dysgwyr ag ADY a mathau penodol o ADY. Cymwysterau a phrofiad rhagnodedig ar gyfer Cydlynwyr ADY 5.23 [Mae Adran 54 o’r Ddeddf yn nodi bod modd cyflwyno rheoliadau i’w gwneud yn ofynnol i gyrff sicrhau bod gan Gydlynwyr ADY gymwysterau rhagnodedig neu brofiad rhagnodedig (neu’r ddau). Felly, mae’r paragraffau canlynol yn nodi bwriadau Llywodraeth Cymru yn y cyswllt hwn, ond byddant yn cael eu datblygu ochr yn ochr â’r rheoliadau maes o law.] 5.24 Bydd angen i’r Cydlynydd ADY fod yn athro â’r cymwysterau priodol. 5.25 Bydd gan y Cydlynydd ADY brofiad ymarferol eang o gefnogi dysgwyr ag ADY yn yr ystafell ddosbarth. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ei gwneud yn ofynnol i Gydlynwyr ADY ennill cymhwyster ADY erbyn dyddiad penodol ar ôl dyddiad eu penodi (os nad ydynt wedi’i ennill eisoes). Rydym yn rhagweld y bydd y cymhwyster sy’n cefnogi Cydlynwyr ADY yn datblygu gwybodaeth a sgiliau lefel uwch ym meysydd cydlynu, arweinyddiaeth ac arbenigedd ADY. 5.26 Ar ôl ennill y cymhwyster, bydd yn bwysig sicrhau bod Cydlynwyr ADY yn parhau i ddefnyddio dysgu proffesiynol priodol i ddysgu am y datblygiadau diweddaraf. 5.27 Mae’n rhaid i bob ymarferydd addysgu gofrestru gyda Chyngor y Gweithlu Addysg, 17 a fydd yn cynnal y cofrestriad a’r safonau proffesiynol ar gyfer y proffesiwn addysgu yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys athrawon a staff cymorth dysgu ym mhob ysgol a gynhelir a darlithwyr a staff cymorth dysgu ym maes AB. Mae’r cofrestriad yn cynnwys cofnod o rolau a dysgu proffesiynol yr unigolyn. Dylai pob Cydlynydd ADY ac ymarferydd addysgu sicrhau bod eu cofrestriad yn cynnwys cofnod cyfoes o’u rôl a’u dysgu proffesiynol ym maes ADY. Yn y cyswllt hwn, dylai awdurdodau lleol adolygu cynlluniau datblygu ysgolion hefyd i sicrhau bod gan ysgolion sgiliau digonol i gyflawni eu dyletswyddau. 15 http://learning.gov.wales/?skip=1&lang=cy 16 http://hwb.wales.gov.uk/ 17 Sefydlwyd fel corff cofrestru o dan Ddeddf Addysg (Cymru) 2014. Tudalen | 26

Cydlynwyr ADY mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion 5.28 Gall fod yn briodol weithiau i rai lleoliadau a gynhelir rannu Cydlynydd ADY. Gallai hyn fod yn berthnasol, er enghraifft, lle mae meithrinfa a gynhelir yn rhan o ysgol brif ffrwd; lle mae dosbarth meithrin yn rhan o’r ysgol brif ffrwd; lle mae yna gyfuniad o leoliadau bach mewn ardal leol; neu os oes ffederasiwn o ysgolion yn cael ei reoli gan un corff llywodraethu. Os oes trefniant rhannu ar waith, dylai’r corff/cyrff llywodraethu perthnasol sicrhau wrth gyflawni ei ddyletswydd/eu dyletswydd i benodi Cydlynydd ADY fod y lleoliadau addysg yn parhau i gyflawni eu cyfrifoldebau fel y’u nodir yn y Cod hwn. 5.29 Mae’n rhaid i bob Uned Cyfeirio Disgyblion benodi Cydlynydd ADY o dan y ddyletswydd y cyfeiriwyd ati yn gynharach. Mae Unedau Cyfeirio Disgyblion yn cael eu cynnal gan bwyllgorau rheoli a’u goruchwylio gan awdurdod lleol. Pan fydd yr awdurdod lleol yn penderfynu pwy i’w ddynodi yn Gydlynydd ADY, dylai ofyn am fewnbwn gan y pwyllgor rheoli i drafod pwy yw’r unigolyn mwyaf priodol ar gyfer y swydd. 5.30 Oherwydd maint Uned Cyfeirio Disgyblion, gall fod yn fwy priodol penodi Pennaeth y lleoliad yn Gydlynydd ADY, neu ystyried trefniant rhannu gydag unedau eraill neu ysgolion bwydo. Dylai pwyllgor rheoli Uned Cyfeirio Disgyblion sicrhau bod gan y Cydlynydd ADY ddigon o amser a’r arbenigedd i wneud y gwaith yn briodol. Bydd disgwyl i Gydlynydd ADY mewn Uned Cyfeirio Disgyblion wneud yr un gwaith â Chydlynydd mewn lleoliad a gynhelir. Gan fod dysgwyr mewn Uned Cyfeirio Disgyblion yn newid yn gyson, bydd angen i’r Cydlynydd ADY gynnal perthynas gadarnhaol â Chydlynwyr mewn lleoliadau eraill a gynhelir. Bydd hyn yn golygu bod modd i ddysgwyr drosglwyddo’n llwyddiannus a bod gwybodaeth berthnasol yn cael ei rhannu rhwng y lleoliadau addysg. 5.31 Dylai’r Cydlynydd ADY gynorthwyo dysgwyr sydd â CDU i drosglwyddo’n llwyddiannus. Byddai hyn yn cynnwys cynorthwyo’r dysgwr i drosglwyddo i ysgol arall, a chynorthwyo pobl ifanc i drosglwyddo i fyd oedolion, er enghraifft i barhau i astudio neu i gael gwaith (gweler Pennod 17). Gall hyn gynnwys gweithio gyda rhanddeiliaid perthnasol i reoli’r cyfnod trosglwyddo hwn. Tudalen | 27

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Apprenticeships