Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Modelau arfer da ar

Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr ADY mewn ysgolion ac Unedau Cyfeirio Disgyblion Lleoliadau bach Mae'r Cydlynydd ADY yn rhan o'r uwch-dîm arwain ac yn cydweithio'n agos â'r pennaeth. Mae'n arwain, yn cefnogi ac yn gweithio gyda staff i'w helpu i nodi a dilyn hynt disgyblion ag ADY. Os yw athro, neu aelod o staff, yn teimlo nad yw ei strategaethau a'i addysgu gwahaniaethol yn diwallu anghenion y plentyn neu'r person ifanc, maent yn codi'r mater gyda'r Cydlynydd ADY. Mae'r Cydlynydd ADY yn cefnogi'r athro drwy fonitro ychwanegol ac asesu cynnydd y plentyn neu'r person ifanc er mwyn helpu i wneud penderfyniad. Mae'r Cydlynydd yn cwrdd â'r plentyn a rhiant y plentyn er mwyn penderfynu a oes gan y plentyn ADY. Yn y cyfarfod hwn, mae'n paratoi CDU, yn pennu targedau ac yn cynllunio'r ddarpariaeth a'r gweithgareddau priodol i sicrhau cynnydd. Mae'r athro dosbarth yn darparu addysg wahaniaethol yn y dosbarth i ddiwallu anghenion y plentyn neu'r person ifanc. Pan fo angen, mae'r Cydlynydd ADY yn gofyn am gyngor neu gymorth pellach, gan gynnwys oddi wrth yr awdurdod lleol perthnasol. Lleoliadau canolig/mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn rhan o'r uwch-dîm arwain ac mae ganddo rôl strategol o ran goruchwylio'r ddarpariaeth ADY a sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc ag ADY ar draws y lleoliad yn cael eu diwallu. Nid oes gan y Cydlynydd ADY ddosbarth penodol. Mae'r Cydlynydd yn helpu'r athrawon i weithredu strategaethau ac yn lledaenu arfer da, ac mae hefyd yn helpu athrawon i fonitro cynnydd disgyblion. Golyga hyn fod athrawon yn gallu darparu addysg wahaniaethol a darpariaeth ddysgu ychwanegol yn eu dosbarthiadau i ddiwallu anghenion plentyn neu berson ifanc. Mae'r Cydlynydd ADY yn arwain ar ymyriadau cynnil ac yn ymwneud yn uniongyrchol â'r achosion mwyaf heriol. Mae hefyd yn rheoli'r broses o leoli staff cymorth er mwyn sicrhau eu bod wedi'u hyfforddi'n ddigonol i ddiwallu anghenion y dysgwyr y maent yn gyfrifol amdanynt. Os oes angen cymorth gan asiantaethau allanol, mae'r Cydlynydd ADY yn cael gafael ar y cymorth hwnnw. Yn ogystal, mae'n rhan o rwydwaith/clwstwr lleol o Gydlynwyr ADY sy'n helpu i gefnogi ysgolion bach yn y rhwydwaith hwnnw ac yn rhannu arbenigedd er lles yr holl leoliadau yn yr ardal. Tudalen | 28

Rhannu un Cydlynydd ADY rhwng lleoliadau / mwy nag un Cydlynydd ADY mewn un lleoliad Mae gan y Cydlynydd ADY rôl strategol o ran darparu arbenigedd i helpu i nodi a chefnogi plant a phobl ifanc ag ADY mewn nifer o leoliadau. Efallai bod ysgol fach yn rhan o drefniadau cydweithio, boed hynny rhwng ysgol uwchradd a'r ysgolion cynradd sy'n ei bwydo, neu rhwng rhwydwaith o ysgolion cynradd. Gallai'r Cydlynydd ADY fod yn gyfrifol am gefnogi bob un o'r lleoliadau hyn i sicrhau bod gan bob lleoliad fynediad i'r gefnogaeth ADY angenrheidiol. Bydd yn gallu helpu staff i weithredu strategaethau a monitro cynnydd eu disgyblion, a'u helpu i nodi ADY. Efallai y bydd angen i ysgolion mwy o faint neu ysgolion sydd ag adeiladau ar fwy nag un safle ystyried a oes angen mwy nag un Cydlynydd ADY arnynt i ddiwallu anghenion y disgyblion. Gallai hyn fod yn arbennig o berthnasol lle mae’r safleoedd ar wasgar neu'n gweithredu'n wahanol i'w gilydd. Os dylai'r ysgol gael mwy nag un Cydlynydd ADY, dylai'r Cydlynwyr hyn barhau i ymgymryd â'r un elfennau allweddol o'r rôl a nodwyd yn y bennod hon. Yn y sefyllfa hon, dylai'r Cydlynwyr ADY ffurfio rhwydwaith mewnol i drafod heriau penodol ac i rannu unrhyw wersi a ddysgwyd a/neu arfer da. Enghreifftiau o arfer da - Cydlynwyr ADY mewn SAB SAB bach Mae'r Cydlynydd ADY yn gyfrifol am gydlynu strategol ac yn cynghori ar bolisi er mwyn sicrhau bod gweithdrefnau'r SAB yn cydymffurfio â dyletswyddau'r Ddeddf a'r Cod hwn. Mae'n dylanwadu ar bolisïau SAB a datblygiad y polisïau hyn yn y dyfodol. Mae'n cydlynu'r ddarpariaeth, yn diweddaru Cynlluniau Datblygu Unigol ac yn goruchwylio adolygiadau ar un safle. Yn ogystal, mae'n goruchwylio'r Cydlynwyr ADY sy'n diweddaru CDU ar safleoedd eraill. Mae'r Cydlynydd ADY yn rheoli’r Tîm Cymorth ADY. Mae'r tîm hwn yn cynnwys aseswyr, cynorthwywyr cymorth, gweithwyr cymorth cyfathrebu a chymorth gweinyddol. Mae swyddogion pontio'n cysylltu ag ysgolion, yn mynychu adolygiadau mewn ysgolion bwydo ac yn casglu dogfennau. Maent hefyd yn trefnu adolygiadau ac yn diweddaru CDU. Tudalen | 29

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government