Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

SAB mawr Mae'r Cydlynydd

SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyfrifol am gydlynu strategol ac yn cynghori ar bolisi er mwyn sicrhau bod gweithdrefnau'r SAB yn cydymffurfio â dyletswyddau'r Ddeddf a'r Cod hwn. Mae'n dylanwadu'n uniongyrchol ar bolisïau SAB a datblygiad y polisïau hyn yn y dyfodol. Mae'r Cydlynydd yn goruchwylio cydlynwyr y campws sy'n rheoli'r cymorth ar wahanol gampysau ac yn nodi anghenion lle bo'n briodol. Mae'r Cydlynydd ADY yn rheoli Tîm Cymorth ADY a'r swyddogion pontio. Gallai'r Tîm Cymorth gynnwys, er enghraifft, aseswyr, cynorthwywyr cymorth, gweithwyr cymorth cyfathrebu a chymorth gweinyddol. Colegau sydd â darpariaeth ar wahanol safleoedd Gallai'r Cydlynydd ADY fod yn gyfrifol am yr holl gymorth ar un neu fwy o gampysau. Mae hefyd yn rheoli'r Tîm Cymorth ADY ac yn cefnogi swyddogion pontio'r SAB. Mae'r tîm hwn yn cynnwys aseswyr, cynorthwywyr cymorth, gweithwyr cymorth cyfathrebu a chymorth gweinyddol. Tudalen | 30

Pennod 6: Deall ystyr Anghenion Dysgu Ychwanegol Crynodeb 6.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu ystyr anghenion dysgu ychwanegol (ADY). 6.2 Mae’n cyflwyno ystyriaethau cyffredinol sy’n berthnasol i bob ysgol a gynhelir, SAB ac awdurdod lleol sy’n gwneud penderfyniadau ynglŷn ag ADY. 6.3 Mae’r Penodau canlynol yn nodi sut y gellir nodi ADY. Anghenion Dysgu Ychwanegol - Diffiniad Sylfaenol 6.4 Pryd bynnag y mae’n dod i sylw ysgol a gynhelir neu SAB bod gan blentyn neu berson ifanc ADY posibl, mae’n rhaid i’r lleoliad addysg hwnnw benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, oni bai bod amgylchiadau penodol yn berthnasol. Hefyd, bydd yn ofynnol mewn rhai achosion i awdurdodau lleol benderfynu a oes gan unigolyn ADY. 6.5 Mae adran 2 o’r Ddeddf yn diffinio’r term ‘Anghenion Dysgu Ychwanegol’ (‘ADY’). 6.6 Bydd gan berson ADY os oes ganddo anhawster dysgu neu anabledd sy’n galw am ‘Ddarpariaeth Ddysgu Ychwanegol’. 18 Wrth benderfynu a oes gan blentyn neu berson ADY, mae angen dilyn y diffiniad fesul cam. Anhawster dysgu neu anabledd 6.7 Yn gyntaf, a oes gan yr unigolyn anhawster dysgu neu anabledd? Mae gan blentyn sydd o’r oedran ysgol gorfodol neu berson sy’n hŷn na’r oedran hwnnw anhawster dysgu neu anabledd: os yw’n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r mwyafrif o’r rhai eraill sydd o’r un oedran; 19 neu os oes ganddo anabledd at ddibenion Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r un oedran mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu SAB. 20 Felly, y cwestiynau allweddol sydd angen eu gofyn yw: 1. A yw’r unigolyn yn cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r mwyafrif o rai eraill sydd o’r un oedran? 18 Adran 2(1) o’r Ddeddf. 19 Adran 2(2)(a) o’r Ddeddf. 20 Adran 2(2)(b) o’r Ddeddf. Tudalen | 31

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July