Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

2. A oes gan y person

2. A oes gan y person anabledd sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r un oedran mewn ysgolion a SAB? 6.8 Os mai ‘ydy/oes’ yw’r ateb i’r naill gwestiwn neu’r llall, mae gan yr unigolyn anhawster dysgu neu anabledd at ddibenion y Ddeddf. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol 6.9 Y cam nesaf yw penderfynu a yw’r anhawster dysgu neu’r anabledd yn golygu bod angen ‘Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol’. 6.10 Mae adran 3 o’r Ddeddf yn diffinio’r term ‘Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol’. 6.11 Ystyr darpariaeth ddysgu ychwanegol i berson sy’n dair oed neu’n hŷn yw darpariaeth addysgol neu ddarpariaeth hyfforddiant sy’n ychwanegol at yr hyn, neu’n wahanol i’r hyn, a wneir yn gyffredinol i eraill sydd o’r un oedran: mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru; mewn SAB prif ffrwd yng Nghymru; neu mewn mannau yng Nghymru lle y darperir addysg feithrin. 21 6.12 Mae addysgu sy’n cydnabod ac yn ymateb i anghenion dysgwyr unigol yn elfen allweddol o addysg o ansawdd uchel o bob math, ac mae ar gael yn gyffredinol mewn ysgolion a SAB yng Nghymru. Ni fydd dulliau addysgu gwahaniaethol ynddynt eu hunain yn gyfystyr â darpariaeth ddysgu ychwanegol. Bydd darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cynnwys darpariaeth addysgol neu ddarpariaeth hyfforddiant wahanol, sy’n mynd y tu hwnt i’r ddarpariaeth sydd ar gael yn gyffredinol – gweler isod am ragor o wybodaeth. 6.13 Os oes gan berson anhawster dysgu neu anabledd sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, mae’n rhaid credu bod gan y person ADY at ddibenion y Ddeddf. 6.14 Mae sawl math o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar gael, gan gynnwys gwaith grŵp neu gymorth unigol sy’n cael ei ddarparu y tu mewn neu’r tu allan i’r ystafell ddosbarth brif ffrwd, ac sy’n ychwanegol at yr hyn, neu’n wahanol i’r hyn sydd ar gael yn gyffredinol i eraill o’r un oedran. Hefyd, gall darpariaeth ddysgu ychwanegol gael ei chyflwyno mewn lleoliadau y tu allan i’r ysgol a/neu gan weithwyr proffesiynol allanol, os oes angen gwneud hynny i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 21 Adran 3(1) o’r Ddeddf. Tudalen | 32

Plant sy’n iau na thair oed 6.15 Mae prawf ychydig yn wahanol yn berthnasol i blant sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol. Mae’r meini prawf mewn achosion o’r fath yn gofyn, pe bai’r unigolyn o’r oedran ysgol gorfodol, a fyddai ganddo, neu a yw’n debygol y byddai ganddo: 1. anhawster sylweddol fwy i ddysgu na’r mwyafrif o’r rhai eraill sydd o’r un oedran, neu 2. anabledd sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag defnyddio cyfleusterau addysg neu hyfforddiant o fath a ddarperir yn gyffredinol ar gyfer eraill sydd o’r un oedran mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu SAB? 6.16 Ystyr darpariaeth ddysgu ychwanegol i blentyn sy’n iau na thair oed yw darpariaeth addysgol o unrhyw fath. 22 6.17 Mae’r diffiniad ar gyfer y garfan hon o ddysgwyr ychydig yn wahanol er mwyn adlewyrchu’r ffaith nad yw plant sy’n iau na thair oed wedi cyrraedd oedran lle bydd y wladwriaeth yn talu am eu haddysg fel mater o drefn – felly os yw eu hanghenion yn golygu bod angen darpariaeth addysgol arnynt yn ifanc iawn, mae’n rhaid cydnabod y ffaith honno yn eglur. 6.18 Ystyr ‘addysg feithrin’ yw addysg sy’n addas i blentyn sydd wedi cyrraedd tair oed ond sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol. 23 6.19 Mae sawl math o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar gael ar gyfer plant o dan dair oed, gan gynnwys gwaith grŵp neu gymorth unigol – lle mae’n ddarpariaeth addysgol o unrhyw fath. Gall hyn gynnwys darpariaeth addysg ar ffurf grwpiau mamau a babanod, darpariaeth addysg Dechrau’n Deg neu iechyd arbenigol, neu gymorth corfforol, cyfathrebu neu synhwyraidd. Gall y ddarpariaeth fod ar gael mewn lleoliad addysg neu’n rhywle arall. Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol – Dull Cymesur sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn 6.20 Mae’n bwysig cofio bod plant a phobl ifanc yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol. Bydd lefelau angen plant a phobl ifanc ag ADY yn wahanol. Bydd yr anghenion hyn yn newid dros amser a bydd angen sicrhau bod cymorth neu arbenigedd gwahanol ar gael fel rhan o gylch cyson o gynllunio, gweithredu ac adolygu. Felly, dylid cynyddu neu leihau’r ystod cymorth a’r dull cymorth yn ôl anghenion a chynnydd y plentyn neu’r person ifanc unigol. Wrth benderfynu pa ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu anghenion y person ifanc, bydd angen ystyried dull dysgu’r plentyn neu’r person ifanc, sut mae ADY yn effeithio ar ei allu i weithredu, pa gymorth a/neu 22 Adran 3(2) o’r Ddeddf. 23 Adran 3(3) o’r Ddeddf. Tudalen | 33

yma - Children's Commissioner for Wales
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
Cymru
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
llanw
TBV Newsletter August 2016
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
Cynnwys