Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

gofal iechyd parhaus a

gofal iechyd parhaus a CDU: dylid adolygu’r CDU a’r gofal iechyd unigol neu’r pecyn gofal iechyd parhaus ar yr un pryd, gan integreiddio cynlluniau a/neu ddarpariaeth lle bo hynny’n briodol. Mae’n bosibl y bydd angen dull gweithredu amlddisgyblaeth ar gyfer hyn (am ragor o wybodaeth ewch i Bennod 12: gwaith amlasiantaeth). Nodi ADY posibl – Pwy sy’n gallu helpu? 6.43 Mae’n bwysig nodi ADY yn gynnar. Gall llawer o asiantaethau, gweithwyr proffesiynol ac unigolion helpu i nodi plant a phobl ifanc a all fod ag ADY, gan gynnwys: rhieni/gofalwyr; gofalwr maeth; ymwelwyr iechyd; paediatregwyr; Rhaglen Sgrinio Clyw Babanod Cymru; meddygon teulu; staff Dechrau’n Deg; staff Teuluoedd yn Gyntaf; Portage; y sector gwirfoddol; darparwyr gofal plant; staff mewn lleoliadau cyn ysgol; staff addysgu; cynorthwywyr dysgu a chymorth; athrawon arbenigol/athrawon cynghorol; Cydlynwyr ADY; aelodau cyrff llywodraethu; nyrsys ysgol; therapyddion galwedigaethol; therapyddion lleferydd ac iaith; ffisiotherapyddion; gweithwyr cymdeithasol; ymgynghorwyr; seicolegwyr addysg; gwasanaethau cwnsela; swyddogion lles addysg; Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS); timau troseddau ieuenctid; mentoriaid a chynghorwyr gyrfa; tiwtoriaid. 6.44 Mae asiantaethau yn gallu helpu i nodi ADY drwy gynnig cyngor a chynorthwyo staff gyda strategaethau neu drwy ddod o hyd i ragor o wybodaeth. Gall arbenigwyr gwblhau asesiadau a/neu arsylwadau os oes angen er mwyn darparu mwy o wybodaeth am anghenion y plentyn neu’r person ifanc. Gall hyn gynnwys asesu a gwneud diagnosis o anawsterau dysgu penodol. Tudalen | 38

6.45 Hefyd, gall asiantaethau allanol awgrymu ymyriadau perthnasol ac ystyried dulliau darpariaeth amgen. Gall asiantaethau allanol ddarparu’r cymorth, y therapïau neu’r ddarpariaeth ofynnol yn uniongyrchol. 6.46 Hefyd, gall asiantaethau allanol ddarparu gwybodaeth am unrhyw arsylwadau, asesiadau neu ddarpariaeth flaenorol y mae’r plentyn neu’r person ifanc wedi’u derbyn er mwyn creu darlun mwy cyflawn o’r plentyn neu’r person ifanc. Gall hyn gynorthwyo unrhyw benderfyniadau. Hefyd, bydd asiantaethau’n mynychu cyfarfodydd amlasiantaeth i ddarparu gwybodaeth berthnasol a chefnogi’r broses o gydweithio â gweithwyr proffesiynol eraill. 6.47 Mewn rhai achosion, bydd asiantaethau’n atgyfeirio’r plentyn neu’r person ifanc i gael cyngor mwy arbenigol a/neu asesiad. Gall hyn ddigwydd os oes gan y plentyn neu’r person ifanc anghenion neilltuol o gymhleth, difrifol a/neu lai cyffredin, lle nad yw’n glir pa anawsterau y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn eu hwynebu a lle mae angen rhagor o wybodaeth am union natur ADY y plentyn neu’r person ifanc a’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen i ddiwallu ei anghenion. 6.48 Gall gwasanaethau ac asiantaethau gwahanol helpu i gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc, a byddant yn dod i adnabod y plentyn neu’r person ifanc a’i anghenion. Dylid rhannu’r wybodaeth hon mewn ffordd briodol a chyfreithlon er mwyn creu darlun holistaidd o anghenion y plentyn neu’r person ifanc. 6.49 O safbwynt plant, bydd rhieni yn gwneud cyfraniad allweddol at arsylwi ar ddatblygiad eu plentyn a’i fonitro os yw hynny’n briodol. Dylent fynegi unrhyw bryderon i leoliad addysg y plentyn yn y lle cyntaf, ond gallant gysylltu â’r awdurdod lleol os oes angen. Dylai rhieni wneud hyn os nad yw’r plentyn yn mynychu lleoliad addysg eto. 6.50 Mae dyletswyddau ysgolion a gynhelir, SAB ac awdurdodau lleol i benderfynu a oes gan unigolyn ADY yn berthnasol pan fo’n cael ei dwyn i’w sylw, neu pan fo’n ymddangos iddynt fel arall, y gall fod gan yr unigolyn ADY. 31 Nid yw’n ofynnol i ysgolion a gynhelir, SAB ac awdurdodau lleol – ac ni ddylent - aros nes bod unigolyn neu riant yn gofyn am gymorth cyn gweithredu. 31 Adran 9(1) a 11(1) o’r Ddeddf. Tudalen | 39

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2012 Symud ymlaen
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2017-2019
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July