Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

A OES GAN BLENTYN SYDD O

A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN YSGOL GORFODOL ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL? Dilynwch y siart llif hon wrth benderfynu a oes gan blentyn o dan oedran ysgol orfodol ADY A oes gan y plentyn anhawster neu anabledd dysgu? Os na fydd darpariaeth ddysgu ychwanegol yn cael ei gynnig pan fydd y plentyn yn cyrraedd oedran ysgol gorfodol, a ydynt yn debygol o: • gael anhawster sylweddol fwy wrth dysgu na'r rhan fwyaf o blant o'r un oed; a/neu • cael anabledd sy'n ei atal neu'n ei rwystro rhag defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oed mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir? NAC OES Nid oes gan y plentyn ADY OES A yw’r anhawster neu anabledd dysgu yn galw am ddarpariaeth dysgu ychwanegol h.y. unrhyw darpariaeth addysgol os yw’r plentyn o dan 3 oed; darpariaeth addysgol neu hyfforddiant sy’n ychwanegol neu’n wahanol i’r hyn a ddarperir yn gyffredinol i eraill o’r un oedran mewn mannau yng Nghymru lle darperir addysg feithrin. NAC YDY Nid oes gan y plentyn ADY YDY Mae gan y plentyn ADY Tudalen | 40

A OES GAN BLENTYN NEU BERSON IFANC ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL? Dilynwch y siart llif hon wrth benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY (oni bai bod y plentyn o dan oedran ysgol orfodol) A oes gan y plentyn neu’r person ifanc anhawster neu anabledd dysgu? A yw’n cael anhawster sylweddol fwy wrth ddysgu na'r rhan fwyaf o blant o'r un oed; a/neu NAC OES Nid oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY A oes ganddo anabledd sy'n ei atal neu'n ei rwystro rhag defnyddio cyfleusterau ar gyfer addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oed mewn ysgolion prif ffrwd a gynhelir neu SAB prif ffrwd? OES Ydy’r anhawster neu’r anabledd dysgu’n galw am ddarpariaeth dysgu ychwanegol h.y. ddarpariaeth addysgol neu hyfforddiant sy'n ychwanegol neu'n wahanol i'r hyn a ddarperir yn gyffredinol i eraill o'r un oed mewn: ysgolion prif ffrwd a gynhelir yng Nghymru; neu SAB prif ffrwd yng Nghymru. NAC YDY Nid oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY YDY Mae gan y plentyn neu’r person ifanc ADY Tudalen | 41

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
Newyddion
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July