Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 7.1: Nodi ADY

Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ac nad ydynt yn mynychu ysgol a gynhelir 7.1.1 Mae’r tair Pennod ganlynol wedi’u rhannu er mwyn nodi ADY yn unol â’r lleoliad y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei fynychu. Felly, mae’r Penodau yn cynnwys gwybodaeth debyg. Bydd angen i ymarferwyr ddarllen y Bennod sy’n berthnasol iddyn nhw yn unig. Crynodeb 7.1.2 Mae’r Bennod hon yn darparu canllawiau penodol ar nodi ADY unigolion sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ac nad ydynt yn mynychu ysgol a gynhelir, gan gynnwys y rhai sy’n mynychu lleoliad cyn ysgol o bosibl. Mae Pennod 20 yn ymdrin yn benodol ag addysg heblaw yn yr ysgol (EOTAS) ac addysg ddewisol yn y cartref. 7.1.3 Wrth benderfynu a oes gan ddisgybl ADY, mae angen ystyried amrywiaeth o ffactorau. Dylai ymarferwyr gyfeirio yn ôl at y diffiniad o ADY yn adran 2 o’r Ddeddf, rhoi sylw i’r canllawiau ar ddefnyddio’r diffiniad hwn a nodir ar ddechrau Pennod 6, a’u cymhwyso i amgylchiadau unigol yr achos. Sut mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn gallu helpu i nodi plant ag ADY 7.1.4 Gall plentyn dderbyn addysg mewn lleoliad cyn cyrraedd yr oedran ysgol gorfodol. Mae’n hanfodol bwysig olrhain cyfraddau cynnydd plant rhwng oedran mynediad ac oedran ysgol gorfodol. Gall y broses olrhain hon helpu i nodi plant ag ADY a helpu i ddeall eu cynnydd datblygiadol. 7.1.5 Gall Proffil y Cyfnod Sylfaen helpu i olrhain cynnydd datblygiadol plentyn. Os yw sgôr plentyn yn is na’r disgwyl, gall hynny awgrymu bod ganddo ADY. Dylid ategu hyn â data arall sydd ar gael, fel gwybodaeth gan ymwelwyr iechyd, sgrinio yn y blynyddoedd cynnar, unrhyw wybodaeth sy’n deillio o’r ffaith fod y plentyn wedi’i gynnwys mewn ardal Dechrau’n Deg (fel gwybodaeth sy’n deillio o Asesiad o’r Amserlen Sgiliau Tyfu). Hefyd, wrth gyflawni eu dyletswyddau gall cyrff iechyd nodi, gwneud diagnosis ac asesu cyflyrau a all ddangos bod gan blentyn ADY. Nodi plant sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol 7.1.6 Mae’r prawf i nodi ADY ychydig yn wahanol ar gyfer plant sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol (gweler Pennod 6). Fodd bynnag, mae’r adnoddau a’r dulliau o nodi ADY yn debyg iawn. Mae angen ystyried datblygiad plentyn o Tudalen | 42

gymharu â’i oedran cronolegol; hefyd, gall gwybodaeth ddeillio o adnoddau sgrinio ac o asesu sgiliau plentyn mewn meysydd amrywiol, fel sgiliau cyn llefaru. 7.1.7 Dylai dysgu ddatblygu profiadau cynnar plant yn y cartref gyda’u rhieni. Dylent gael y cyfle i ddatblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u dealltwriaeth o’r byd drwy chwarae archwiliadol a phrofiadau. Mae chwarae a datblygiad iaith yn hanfodol. Dylai chwarae archwiliadol hwyluso datblygiad ym mhob maes, gan gynnwys datblygiad corfforol, cymdeithasol, iaith a rhyngweithio. Gall ADY rhai plant gael eu nodi adeg eu geni; bydd anghenion plant eraill yn cael eu nodi cyn iddynt ddechrau yn yr ysgol. 7.1.8 Mae’n bosibl y bydd angen cymorth sylweddol ar blant gan oedolion er mwyn manteisio ar gyfleoedd/gweithgareddau chwarae priodol. Efallai y bydd angen addasiadau sylweddol i alluogi chwarae archwiliadol a datblygu sgiliau cyfathrebu cynnar. Gall anghenion sylweddol mewn un maes datblygu effeithio ar feysydd eraill, gan gynnwys datblygiad corfforol a synhwyraidd. 7.1.9 Gall rhieni ac amrywiaeth eang o leoliadau nodi ADY plentyn (gweler y Bennod flaenorol). Gall ADY posibl plant nad ydynt wedi dechrau addysg gael eu nodi am y tro cyntaf gan wasanaethau fel gwasanaethau addysg penodol a ddarperir gan awdurdodau lleol, Gwasanaethau Cymdeithasol, cyrff iechyd a gwasanaethau iechyd penodol fel awdioleg a Therapyddion Iaith a Lleferydd a/neu ymwelwyr iechyd. Hefyd, gall y sector gwirfoddol helpu i nodi ADY posibl. Mae Adran 6 o’r Ddeddf a Phennod 3 o’r Cod hwn yn disgrifio dyletswyddau rhieni a phlant, gan nod bod yn rhaid iddynt gael eu cynnwys a’u cefnogi. Tystiolaeth 7.1.10 Dylai’r broses o nodi ADY plentyn fod yn seiliedig ar dystiolaeth. Gall y dystiolaeth hon ddod gan rieni, gan staff mewn sefydliad lle mae’r plentyn yn cael ei addysgu, neu gan wasanaethau eraill sydd wedi cael cysylltiad â’r plentyn. 7.1.11 Gall ddod i’r amlwg bod yna anawsterau penodol neu feysydd sy’n peri problemau a all effeithio ar allu’r plentyn i fanteisio ar y cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol: tystiolaeth o letchwithdod; anawsterau sylweddol i roi pethau mewn dilyniant neu o ran canfyddiad gweledol; diffygion yn y cof gwaith; arafwch sylweddol o ran gweithrediad iaith; unrhyw dystiolaeth o anawsterau o ran rhyngweithio cymdeithasol neu gyfathrebu neu o stoc gyfyngedig iawn o weithgareddau, diddordebau a datblygiad y dychymyg; tystiolaeth o anawsterau emosiynol neu ymddygiadol o bwys, fel y dengys enghreifftiau sydd wedi’u cofnodi’n glir o ymddygiad encilgar neu aflonyddol; Tudalen | 43

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Apprenticeships