Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

anallu amlwg a pharhaus

anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyntio; arwyddion bod y plentyn yn profi rhwystredigaeth neu loes sylweddol oherwydd ei anawsterau dysgu; diagnosis meddygol, fel byddardod a nam ar y golwg; anawsterau i sefydlu a chynnal perthnasau cytbwys gyda’i gydddisgyblion neu gydag oedolion; unrhyw dystiolaeth arall bod yna arafwch sylweddol o ran datblygu sgiliau byw a sgiliau cymdeithasol. 7.1.12 Gall pryderon ddod i’r amlwg, er enghraifft, mewn perthynas â phlentyn sydd, er ei fod yn cael profiadau addysg priodol: yn gwneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, tuag at wireddu ei botensial, hyd yn oed pan fydd y dulliau addysgu’n cael eu targedu’n benodol at faes gwan dynodedig y plentyn; yn dal i weithio ar lefelau sy’n sylweddol is na’r hyn a ddisgwylir gan blant o oed cyffelyb, neu’n is na’r lefelau a ddisgwylir gan yr unigolyn ei hun; yn amlygu anawsterau emosiynol neu ymddygiadol parhaus nad ydynt yn gwella o ddefnyddio’r technegau rheoli ymddygiad a arferir fel arfer; yn amlygu datblygiad personol a chymdeithasol araf, nad yw’n gwella o ddefnyddio’r strategaethau a’r technegau a arferir fel arfer; yn amlygu datblygiad corfforol araf neu ddatblygiad creadigol araf, nad yw’n gwella o ddefnyddio’r strategaethau a’r technegau a arferir fel arfer; yn cael problemau synhwyraidd neu gorfforol, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, yn erbyn yr hyn sy’n cael ei ddisgwyl ganddo, er bod cyfarpar arbenigol wedi ei ddarparu ar ei gyfer; yn cael anawsterau cyfathrebu a/neu ryngweithio, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, er gwaethaf defnyddio strategaethau a thechnegau a arferir fel arfer. 7.1.13 Mae defnyddio data i olrhain cynnydd disgyblion yn allweddol bwysig. Gall y data hwn ddeillio o fesur cynnydd yn erbyn targedau rhesymol sy’n ystyried data sylfaenol, a meincnodau unigol clir. 7.1.14 Disgwylir y bydd cyfraddau cynnydd plant yn amrywio. Bydd rhai plant â lefelau gallu is yn gwneud cynnydd arafach ond cadarn. Bydd angen cymorth arnynt i wneud cynnydd addas. Wrth ystyried anghenion y plentyn, gall ddod i’r amlwg bod y plentyn yn gwneud cynnydd da mewn gwirionedd o sylfaen isel. 7.1.15 Hefyd, gall rhieni’r plentyn fynegi pryderon. Mae arsylwadau rhieni o’u plentyn yn hanfodol yn aml i nodi ADY yn gynnar; dylai lleoliadau ac awdurdodau lleol fod yn agored ac yn ymatebol i rieni sy’n mynegi’r cyfryw bryderon ac ystyried unrhyw wybodaeth a ddarperir. Tudalen | 44

7.1.16 Bydd angen i awdurdodau lleol ystyried a yw’r dystiolaeth yn awgrymu bod yna resymau eraill am danberfformio sy’n wahanol i ADY, ac felly a oes angen dulliau amgen a mwy priodol o gynorthwyo’r plentyn i ddysgu, fel ei atgyfeirio i seicolegydd addysg, gwasanaethau lles addysg, gwasanaethau cymdeithasol neu gyrff iechyd. Ffactorau eraill 7.1.17 Dylid cofio bod rhai ffactorau, gan gynnwys problemau yn amgylchiadau cartref neu deuluol y plentyn, yn gallu cyfrannu at dangyflawni ond nid ydynt bob amser o reidrwydd yn dangos bod ganddo ADY. Felly, dylai awdurdodau lleol geisio canfod unrhyw dystiolaeth am ffactorau amlwg o’r fath a allai effeithio ar ddeilliannau dysgu gan gynnwys: tystiolaeth bod perfformiad y plentyn yn wahanol mewn amgylcheddau gwahanol; tystiolaeth am broblemau meddygol sy’n cyfrannu at yr anawsterau; tystiolaeth o asesiadau neu ymyriadau gan asiantaethau allanol. 7.1.18 Gall fod yn ddefnyddiol ystyried a yw ymddygiad neu allu dysgu’r plentyn yn wahanol mewn lleoliadau ac amgylcheddau gwahanol. Bydd modd deall anghenion y plentyn yn well drwy ystyried y dystiolaeth mewn ffordd holistaidd a thrwy ystyried a oes gwahaniaeth sylweddol yn y dystiolaeth sy’n cael ei darparu gan unigolion/asiantaethau gwahanol a phan fydd y plentyn mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gwahaniaeth sylweddol yn dod i’r amlwg, mae’n bosibl y bydd angen ymgynghori â gwasanaethau sydd ag arbenigedd mewn ystyried anghenion plant mewn ffordd holistaidd. 7.1.19 Os nad yw’r plentyn yn gwneud cynnydd yn unol â’r disgwyl, dylid ystyried y posibilrwydd bod ganddo ADY. 7.1.20 Pan fydd awdurdod lleol yn dod yn ymwybodol o’r posibilrwydd bod gan blentyn ADY, gall benderfynu trefnu cyfarfod amlasiantaeth gydag asiantaethau eraill, fel cyrff iechyd a gwasanaethau eraill yr awdurdod lleol, er mwyn trafod anghenion y plentyn. Dylai tîm canolog yr awdurdod lleol weithio mewn partneriaeth agos â rhieni a staff sy’n gweithio gyda’r plentyn yn y lleoliad nas cynhelir er mwyn helpu i nodi a diwallu anghenion plant. 7.1.21 Os yw’r plentyn yn derbyn addysg, gall yr awdurdod lleol ystyried darparu cymorth ychwanegol ar gyfer y lleoliad, mewn meithrinfa cyn ysgol nas cynhelir er enghraifft, er mwyn helpu’r lleoliad i gyflwyno darpariaeth ddysgu ychwanegol a strategaethau perthnasol. Cyfrifoldebau awdurdodau lleol 7.1.22 Pan fydd plentyn yn iau na’r oedran ysgol gorfodol a’i fod mewn lleoliad gwahanol i ysgol a gynhelir, a phan fydd yn dod i sylw awdurdod lleol, neu’n Tudalen | 45

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO