Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

ymddangos iddo fel

ymddangos iddo fel arall, y gall fod gan blentyn y mae’n gyfrifol amdano ADY, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan y plentyn ADY, oni bai: bod CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y plentyn eisoes; bod yr awdurdod lleol wedi penderfynu ar y mater o’r blaen, ei fod wedi’i fodloni nad yw anghenion y plentyn wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad gael ei wneud ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw; neu bod y plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol arall yng Nghymru. 32 (Mae rhagor o ganllawiau ar blant sy’n derbyn gofal wedi’u cynnwys ym Mhennod 20). 7.1.23 Mae manteision nodi ADY yn gynnar yn cael eu cydnabod yn eang. Mae nodi anghenion mor gynnar â phosibl ac yna mynd ati i wneud darpariaeth effeithiol yn gwella’r cyfle i’r plentyn wireddu ei botensial yn sylweddol. Po gynharaf y gweithredir, y mwyaf y mae’r unigolyn yn debygol o ymateb, ac mae’r ymyriad gofynnol yn debygol o fod yn llai dwys a mwy costeffeithiol. Plant sy’n Iau na’r Oedran Ysgol Gorfodol – Rôl Cyrff Iechyd a’r Pŵer i Hysbysu 7.1.24 Mae cyrff iechyd yn helpu i nodi plant ifanc a all fod ag ADY drwy ddarparu gwasanaethau amrywiol. Gall plant sydd ag anghenion datblygiadol a synhwyraidd mwy cymhleth gael eu nodi adeg eu geni. Yn aml, mae gweithwyr iechyd proffesiynol, fel paediatregwyr ac ymwelwyr iechyd, yn dod i gysylltiad â’r plentyn cyn gweithwyr addysg proffesiynol. Felly, yn aml maen nhw mewn sefyllfa dda i nodi ADY cyn unrhyw un arall. Mae modd defnyddio asesiadau iechyd safonol, fel y prawf sgrinio clyw, a ddefnyddir i archwilio clyw pob baban newydd-anedig, er mwyn canfod amrywiaeth o anawsterau meddygol a chorfforol yn gynnar iawn. 7.1.25 Mae Adran 57 o’r Ddeddf yn pennu swyddogaethau cyrff iechyd mewn perthynas â nodi ADY ar gyfer plant sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol. 7.1.26 Mae’n berthnasol i’r cyrff iechyd canlynol (mae rhai ohonynt yn gyrff yn Lloegr): Byrddau Iechyd; Ymddiriedolaethau GIG; Grwpiau Comisiynu Clinigol Ymddiriedolaethau Sefydledig GIG; ac Awdurdod Iechyd Arbennig 33 . 32 Adran 11(4) o’r Ddeddf. 33 Adran 57(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 46

7.1.27 Wrth arfer ei swyddogaethau mewn perthynas â phlentyn sydd o dan yr oedran ysgol gorfodol, ac y mae awdurdod lleol yng Nghymru yn gyfrifol amdano, gall corff iechyd (gan gynnwys gweithwyr iechyd proffesiynol sy’n gweithio i’r corff iechyd) ffurfio barn bod gan y plentyn (neu ei bod yn debygol bod gan y plentyn) ADY. 7.1.28 Ar yr adeg hon mae’n rhaid i’r corff iechyd roi gwybod i riant y plentyn am ei farn ac am ei bŵer i hysbysu’r awdurdod lleol perthnasol 34 . Hefyd, mae’n rhaid iddo roi cyfle i’r rhiant drafod y mater cyn hysbysu’r awdurdod lleol 35 . 7.1.29 Caiff y corff iechyd ddwyn y mater i sylw’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn (neu os yw’r plentyn yn blentyn sy’n derbyn gofal, i sylw’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn) os yw’r corff iechyd wedi ei fodloni y byddai gwneud hynny er budd pennaf y plentyn 36 . 7.1.30 Y corff iechyd a fydd yn penderfynu a yw hysbysu’r awdurdod lleol er budd pennaf y plentyn. Dyma enghreifftiau o ffactorau y gellid eu hystyried wrth benderfynu a fydd hysbysu’r awdurdod lleol er budd pennaf y plentyn: bydd hysbysu’r awdurdod lleol yn helpu’r awdurdod i gynllunio darpariaeth ar gyfer y plentyn pan fydd yn mynychu lleoliad blynyddoedd cynnar neu ysgol gynradd; o ganlyniad, mae’r awdurdod lleol yn gallu gwneud darpariaeth cyn i’r plentyn gyrraedd yr oedran ysgol gorfodol – gall yr ymyriad cynnar hwn leihau effaith debygol ADY ar y plentyn neu sicrhau nad yw effaith ADY ar y plentyn yn dwysau; neu byddai’r awdurdod lleol yn gallu rhoi ymyriad cynnar ar waith i gynorthwyo rhieni i gefnogi eu plentyn – gall cymorth o’r fath fod yn gymorth emosiynol neu gymorth i hwyluso ymddiriedaeth a pherthynas gadarnhaol rhwng yr awdurdod lleol a’r rhiant. 7.1.31 Os yw’r corff iechyd o’r farn bod sefydliad gwirfoddol penodol yn debygol o allu rhoi cyngor neu gymorth arall i’r rhiant mewn cysylltiad ag ADY y plentyn, rhaid iddo roi gwybod i’r rhiant am y sefydliad gwirfoddol hwnnw 37 . 7.1.32 Pan fydd corff iechyd yn cysylltu ag awdurdod lleol yn y modd hwn, bydd yr awdurdod lleol wedi cael gwybod bod gan y plentyn ADY, neu y gall fod ganddo ADY. Pan fydd hynny’n digwydd, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan y plentyn ADY yn unol â’i ddyletswyddau o dan adran 11(1) o’r Ddeddf (gweler Pennod 8) neu adran 16(1) o’r Ddeddf, yn amodol ar unrhyw eithriadau i’r darpariaethau hynny. 34 Adran 57(3) o’r Ddeddf. 35 Adran 57(4) o’r Ddeddf. 36 Adran 57(4) o’r Ddeddf. 37 Adran 57(5) o’r Ddeddf. Tudalen | 47

Cymru
?