Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

7.2.4 Mae manteision

7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gynnar yn cael eu cydnabod yn eang. Mae nodi anghenion mor gynnar â phosibl ac yna mynd ati i wneud darpariaeth effeithiol yn gwella’r cyfle i’r plentyn neu’r person ifanc wireddu ei botensial yn sylweddol. Po gynharaf y gweithredir, y mwyaf y mae’r unigolyn yn debygol o ymateb, ac mae’r ymyriad gofynnol yn debygol o fod yn llai dwys a mwy costeffeithiol. Polisi ADY 7.2.5 Er mwyn helpu ysgolion i weithredu mewn ffordd glir, gadarn a thryloyw wrth nodi ac ymateb i ADY, dylai ysgolion lunio polisi ADY. Dylai polisi ysgol gynnwys gwybodaeth am sut bydd yr ysgol yn nodi ADY disgyblion, sut bydd yn monitro’r broses o nodi ADY a sut bydd y plentyn neu’r person ifanc yn derbyn y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol. Gallai polisi ysgol gynnwys y canlynol hefyd: Sut caiff CDU eu hadolygu. Sut caiff gwybodaeth a data yn ymwneud ag ADY eu defnyddio a’u storio. Rolau a chyfrifoldebau staff gwahanol. Sut bydd yr ysgol yn sicrhau bod disgyblion ag ADY yn cael eu cynnwys yn llawn ym mywyd bob dydd yr ysgol. Gwasanaethau cymorth eraill sydd ar gael i’r ysgol a sut i gael gafael arnynt. Hyfforddiant staff mewn perthynas â disgyblion ag ADY. Gwybodaeth am sut mae staff ac adnoddau yn cael eu defnyddio i gynorthwyo disgyblion ag ADY. 7.2.6 [Bydd enghraifft o Bolisi ADY ysgol yn cael ei chynnwys fel Atodiad mewn copïau drafft o’r Cod yn y dyfodol.] Plant a Phobl Ifanc – Ysgolion Annibynnol 7.2.7 Mae rhai plant a phobl ifanc yn mynychu ysgolion annibynnol (nas cynhelir). Os oes gan blant, eu rhieni neu bobl ifanc mewn lleoliad o’r fath bryderon, mae ganddynt hawl i gysylltu â’r awdurdod lleol a gofyn iddo benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. Fel arfer, bydd gan yr awdurdod lleol ddyletswydd i benderfynu wedyn a oes gan y person ADY (a llunio CDU os yw hynny’n berthnasol). 41 7.2.8 Rydym yn rhagweld y bydd ysgolion annibynnol yn gweithio gyda’r awdurdod lleol i gyflwyno’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol sydd ei hangen ar y plentyn neu’r person ifanc. Hefyd, rydym yn rhagweld y bydd ysgolion annibynnol yn llunio polisi ADY a fydd yn disgrifio eu darpariaeth. 41 Adrannau 11 a 12 o’r Ddeddf Tudalen | 50

7.2.9 Mae’n rhaid i ysgolion annibynnol yng Nghymru gydymffurfio ag unrhyw safonau a gweithdrefn gofrestru sy’n ofynnol o dan neu yn rhinwedd Rhan 10 o Ddeddf Addysg 2002. [Caiff y rheoliadau hyn eu diwygio i sicrhau bod yn rhaid i ysgolion annibynnol ddarparu addysg effeithiol fel bod pob disgybl mewn dosbarth yn gallu gwneud cynnydd, gan gynnwys disgyblion â CDU.] Sut mae Proffil y Cyfnod Sylfaen yn gallu helpu i nodi plant ag ADY 7.2.10 Mae’n hanfodol bwysig olrhain cyfraddau cynnydd plant rhwng oedran mynediad ac oedran ysgol gorfodol. Gall y broses olrhain hon helpu i nodi plant ag ADY a helpu i ddeall eu cynnydd datblygiadol. 7.2.11 Gall Proffil y Cyfnod Sylfaen helpu i olrhain cynnydd datblygiadol plentyn. Os yw sgôr plentyn yn is na’r disgwyl, gall hynny awgrymu bod ganddo ADY. Dylid ategu hyn â data arall sydd ar gael, fel gwybodaeth gan ymwelwyr iechyd, sgrinio yn y blynyddoedd cynnar, unrhyw wybodaeth sy’n deillio o’r ffaith fod y plentyn wedi’i gynnwys mewn ardal Dechrau’n Deg (fel gwybodaeth sy’n deillio o Asesiad o’r Amserlen Sgiliau Tyfu), a chynnydd academaidd fel y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. Hefyd, wrth gyflawni eu dyletswyddau gall cyrff iechyd nodi, gwneud diagnosis ac asesu cyflyrau a all ddangos bod gan blentyn ADY. Nodi ADY yn gynnar 7.2.12 Gall amrywiaeth eang o gyrff nodi ADY (gweler y Bennod flaenorol). Gall hyn gynnwys gwasanaethau fel gwasanaethau addysg penodol a ddarperir gan awdurdodau lleol, Gwasanaethau Cymdeithasol, cyrff iechyd a gwasanaethau iechyd penodol fel awdioleg a Therapyddion Iaith a Lleferydd, a all fod yr unigolion cyntaf i nodi ADY posibl. Hefyd, gall y sector gwirfoddol helpu i nodi ADY posibl. 7.2.13 Staff ysgol sy’n debygol o wneud penderfyniad cychwynnol; gallai hyn gynnwys derbyn cyngor gan asiantaethau eraill. Hefyd, mae’n rhaid ymgynghori â’r plentyn, rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, cynnwys yr unigolion hyn ac ystyried eu safbwyntiau. 42 Tystiolaeth 7.2.14 Dylai’r broses o nodi ADY fod yn seiliedig ar dystiolaeth. Gall y dystiolaeth hon gael ei darparu gan staff yn yr ysgol, gwasanaethau eraill sydd wedi cael cyswllt â’r plentyn, y plentyn ei hun, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc ei hun. 7.2.15 Gall ddod i’r amlwg bod yna anawsterau penodol neu feysydd sy’n peri problemau a all effeithio ar allu’r plentyn neu’r person ifanc i fanteisio ar y 42 Adran 6 o’r Ddeddf. [Gweler Pennod 3 hefyd] Tudalen | 51

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Employability - Swansea University
Llinell Amser / A Line Through Time
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Apprenticeships