Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

cwricwlwm, gan gynnwys y

cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol: tystiolaeth o letchwithdod; anawsterau sylweddol i roi pethau mewn dilyniant neu o ran canfyddiad gweledol; diffygion yn y cof gwaith; arafwch sylweddol o ran gweithrediad iaith; unrhyw dystiolaeth o anawsterau o ran rhyngweithio cymdeithasol neu gyfathrebu neu o stoc gyfyngedig iawn o weithgareddau, diddordebau a datblygiad y dychymyg; tystiolaeth o anawsterau emosiynol neu ymddygiadol o bwys, fel y dengys enghreifftiau sydd wedi’u cofnodi’n glir o ymddygiad encilgar neu aflonyddol; anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyntio; arwyddion bod y plentyn neu’r person ifanc yn profi rhwystredigaeth neu loes sylweddol oherwydd ei anawsterau dysgu; diagnosis meddygol, fel byddardod a nam ar y golwg; anawsterau i sefydlu a chynnal perthnasau cytbwys gyda’i gydddisgyblion neu gydag oedolion; unrhyw dystiolaeth arall bod yna arafwch sylweddol o ran datblygu sgiliau byw a sgiliau cymdeithasol. 7.2.16 Gall pryderon ddod i’r amlwg, er enghraifft, mewn perthynas â phlentyn sydd, er ei fod yn cael profiadau addysg priodol: yn gwneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, tuag at wireddu ei botensial, hyd yn oed pan fydd y dulliau addysgu’n cael eu targedu’n benodol at faes gwan dynodedig y plentyn neu’r person ifanc; yn dal i weithio ar lefelau sy’n sylweddol is na’r hyn a ddisgwylir gan blant neu bobl ifanc o oed cyffelyb, neu’n is na’r lefelau a ddisgwylir gan yr unigolyn ei hun, fel dangos arwyddion o anhawster i ddatblygu sgiliau llythrennedd neu fathemateg, gan arwain at gyrhaeddiad gwael ym meysydd y cwricwlwm; yn amlygu anawsterau emosiynol neu ymddygiadol parhaus nad ydynt yn gwella o ddefnyddio’r technegau rheoli ymddygiad a arferir gan yr ysgol fel arfer; yn amlygu datblygiad personol a chymdeithasol araf, nad yw’n gwella o ddefnyddio’r strategaethau a’r technegau a arferir gan yr ysgol fel arfer; yn amlygu datblygiad corfforol araf neu ddatblygiad creadigol araf, nad yw’n gwella o ddefnyddio’r strategaethau a’r technegau a arferir gan yr ysgol fel arfer; yn cael problemau synhwyraidd neu gorfforol, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, yn erbyn yr hyn sy’n cael ei ddisgwyl ganddo, er bod cyfarpar arbenigol wedi ei ddarparu ar ei gyfer; yn cael anawsterau cyfathrebu a/neu ryngweithio, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, er gwaethaf darparu cwricwlwm gwahaniaethol. Tudalen | 52

Defnyddio data 7.2.17 Mae olrhain data disgyblion yn allweddol bwysig. Dylai ysgolion olrhain cynnydd pob disgybl, gan ddefnyddio data yn ddeallus i’w cynorthwyo. Gall y data hwn ddeillio o olrhain disgyblion ar lefel ysgol gyfan, targedau unigol sy’n cael eu datblygu ar y cyd o bosibl gan yr ysgol, y plentyn a’i rieni neu’r person ifanc, mesurau cynnydd yn erbyn targedau rhesymol sy’n ystyried data sylfaenol, a meincnodau unigol clir. 7.2.18 Pan fydd ysgol a gynhelir yn derbyn plentyn, dylai’r ysgol asesu lefel cyrhaeddiad bresennol y plentyn er mwyn sicrhau bod yr ysgol yn parhau i ddatblygu’r patrwm dysgu a phrofiad a sefydlwyd eisoes. Dylai ysgolion a gynhelir wneud defnydd llawn o wybodaeth a drosglwyddir iddynt o leoliadau’r blynyddoedd cynnar neu unrhyw ysgol flaenorol. Dylai’r broses hon sicrhau bod unrhyw ADY posibl yn cael eu nodi’n gynnar, a fydd yn sbarduno dyletswydd yr ysgol i wneud penderfyniad. 7.2.19 Trwy asesu yn erbyn disgrifiadau lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer pob pwnc, gall yr ysgol ystyried cyrhaeddiad y plentyn unigol a’i gynnydd yn erbyn y lefelau disgwyliedig ar gyfer disgyblion o’r un oedran. Yn yr un modd, bydd ysgol yn mynd ati’n rheolaidd i asesu cynnydd mewn sgiliau llythrennedd a rhifedd a hysbysu rhieni am y cynnydd hwn. Ymysg pethau eraill, bydd hyn yn cynnwys asesu drwy brofion darllen a rhifedd cenedlaethol ac asesu yn erbyn Proffil y Cyfnod Sylfaen. Efallai bod ADY gan blant y mae eu cyrhaeddiad cyffredinol neu eu cyrhaeddiad mewn pynciau penodol yn sylweddol is na’r hyn a ddisgwylir. Hefyd, dylid rhoi ystyriaeth ehangach i a yw’r dysgwr yn gwireddu ei botensial unigol. 7.2.20 Hefyd, gall ysgolion fesur cynnydd plant drwy’r dulliau canlynol: eu perfformiad, gan gynnwys a ydynt yn gwireddu eu potensial unigol, sy’n cael ei fonitro gan yr athro fel rhan o’i waith arsylwi ac asesu cyson; eu cynnydd mewn llythrennedd a rhifedd a meysydd eraill o’r cwricwlwm; eu perfformiad yn erbyn disgrifiadau lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar ddiwedd y cyfnod allweddol; ansawdd eu gwaith yn yr ystafell ddosbarth, o ran safon y gwaith a faint o waith y maen nhw’n ei wneud; data sy’n seiliedig ar arsylwi; rhestri gwirio, gan gynnwys rhestri gwirio datblygiadol; holiaduron graddio; asesiadau gan asiantaethau eraill, fel cyrff iechyd; holiaduron ymddygiad ac emosiynol cymdeithasol a phrofion safonedig; adnoddau a fframweithiau sgrinio neu asesu safonedig. Tudalen | 53

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
TBV Newsletter August 2016
llanw