Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

7.2.21 Bydd system ysgol

7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer arsylwi ar gynnydd plant a phobl ifanc unigol, a’i asesu, yn darparu gwybodaeth am feysydd lle nad yw plentyn neu berson ifanc yn gwneud cynnydd boddhaol. Dylai athrawon dosbarth ac athrawon pwnc dderbyn cymorth gan yr uwch dîm arwain i asesu cynnydd pob dysgwr yn rheolaidd. Dylai’r asesiadau hyn geisio nodi dysgwyr sy’n gwneud llai o gynnydd na’r disgwyl, sef cynnydd: sy’n sylweddol is na chynnydd eu cyfoedion, gan gychwyn o’r un llinell sylfaen; sy’n methu cyrraedd neu ragori ar gyfradd gynnydd flaenorol y plentyn neu’r person ifanc; neu sy’n methu cau, neu’n lledu, y bwlch cyrhaeddiad rhwng y plentyn neu’r person ifanc a’i gyfoedion. 7.2.22 Mae’n gallu cynnwys cynnydd mewn meysydd eraill ar wahân i gyrhaeddiad, er enghraifft os oes angen i ddysgwr ddatblygu ymddygiad cymdeithasol neu emosiynol ehangach er mwyn trosglwyddo’n llwyddiannus i fyd oedolion. Wrth wneud penderfyniad ynglŷn ag anghenion y plentyn neu’r person ifanc, mae angen ystyried ei gynnydd mewn sawl maes datblygiad, gan gynnwys datblygiad dysgu, cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. 7.2.23 Mae’n rhaid penderfynu ym mhob achos beth y gellir ei ddisgwyl yn rhesymol i blentyn neu berson ifanc penodol ei gyflawni. Os nad yw cynnydd yn ddigonol, bydd angen rhoi camau gweithredu ychwanegol neu wahanol ar waith fel bod y dysgwr yn gallu dysgu’n fwy effeithiol. Addysgu gwahaniaethol 7.2.24 Yr ymateb cyntaf i gynnydd annigonol yw addysgu o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar feysydd gwan disgyblion. Ni ddylai ysgolion oedi cyn cyflwyno dulliau addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau penodol eraill i geisio gwella cynnydd ei holl ddisgyblion, lle bo hynny’n briodol. Mae hon yn elfen hanfodol o addysgu o ansawdd uchel – addysgu arferol. Mae angen ystyried a oes strategaethau addysgu addas wedi’u defnyddio. Fodd bynnag, os yw cynnydd plentyn yn parhau i fod yn llai na’r disgwyl, efallai y bydd yr athro dosbarth neu’r athro pwnc yn casglu bod gan y disgybl ADY. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n rhaid i’r corff llywodraethu gydweithio â’r Cydlynydd ADY i wneud penderfyniad ynglŷn â’r mater (oni bai bod un o’r eithriadau yn berthnasol – gweler uchod). 7.2.25 Disgwylir y bydd cyfraddau cynnydd plant a phobl ifanc mewn dosbarth neu ysgol yn amrywio. Bydd rhai plant a phobl ifanc â lefelau cyrhaeddiad a gallu is yn gwneud cynnydd arafach ond cadarn. Bydd angen darparu cymorth fel y gallant fanteisio ar gwricwlwm gwahaniaethol a gwneud cynnydd addas. Wrth ystyried anghenion y plentyn neu’r person ifanc, gall ddod i’r amlwg bod y plentyn neu’r person ifanc yn gwneud cynnydd da mewn gwirionedd o sylfaen isel. Tudalen | 54

Pryderon cyson 7.2.26 Os oes gan staff addysgu unrhyw bryderon, dylent ystyried hysbysu Cydlynydd ADY yr ysgol er mwyn derbyn rhagor o gefnogaeth a chymorth. Dylid sicrhau bod prosesau clir ar waith mewn ysgolion fel bod staff yn gallu rhoi gwybod am eu pryderon a gofyn am ragor o gyngor a chymorth. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd angen gofyn am gyngor allanol hefyd. 7.2.27 Hefyd, gall y plentyn, ei rieni neu’r person ifanc fynegi pryderon. Mae arsylwadau rhieni o’u plentyn, ac arsylwadau plant a phobl ifanc eu hunain, yn hanfodol yn aml i nodi ADY yn gynnar. Dylai ysgolion fod yn agored ac yn barod i ymateb i’r cyfryw fynegiant o bryderon ac ystyried unrhyw wybodaeth a ddarperir. 7.2.28 Os oes gan yr ysgol bryderon ynglŷn â chynnydd y plentyn neu’r person ifanc a’i bod yn credu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY, mae’n rhaid i’r ysgol gynnwys y plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc ac ystyried eu safbwyntiau. 43 Gall trafodaeth gynnwys strategaethau cymorth, a ddylai gynnwys rhannu gwybodaeth am olrhain cynnydd a gwybodaeth allweddol arall â’r plentyn, rhieni’r plentyn neu’r person ifanc. Ffactorau eraill 7.2.29 Mae’n bwysig cofio bod pethau eraill yn cyfrannu at berfformiad academaidd gwael, fel ffactorau ac amgylchiadau allanol. Gall y ffactorau hyn gynnwys presenoldeb gwael, diffyg cyfleoedd dysgu digonol, newid ysgol yn aml neu newidiadau o ran staff addysgu/amgylchedd dysgu a heriau cymdeithasol a theuluol ehangach. Nid yw’r rhain yn dangos o reidrwydd bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. Bydd y rhai sy’n ystyried y dystiolaeth, fel Cydlynwyr ADY, yn gorfod ystyried ar sail y dystiolaeth a oes gan y plentyn ADY (yn unol â’r diffiniad) 44 , waeth beth yw’r ffactorau sydd wedi cyfrannu o bosibl at ADY yr unigolyn. Mewn rhai achosion, mae’n bosibl mai ffactorau sylfaenol eraill sy’n gyfrifol am gynnydd academaidd gwael yn hytrach nag ADY. Yn yr achosion hyn, mae’n bosibl y bydd modd darparu mathau eraill o gymorth i’r plentyn neu’r person ifanc, neu efallai y bydd angen cynnwys gwasanaethau eraill ym mywyd y plentyn neu’r person ifanc. 7.2.30 Gall fod yn ddefnyddiol ystyried a yw ymddygiad neu allu dysgu’r plentyn neu’r person ifanc yn wahanol mewn lleoliadau ac amgylcheddau gwahanol. Bydd modd deall anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn well drwy ystyried y dystiolaeth mewn ffordd holistaidd a thrwy ystyried a oes gwahaniaeth sylweddol yn y dystiolaeth sy’n cael ei darparu gan unigolion/asiantaethau gwahanol a phan fydd y plentyn neu’r person ifanc 43 Adran 6 o’r Ddeddf. [Gweler Pennod 3.] 44 Anhawster dysgu neu anabledd sy’n golygu bod angen darpariaeth ddysgu ychwanegol. Gweler Pennod 6 am fwy o wybodaeth am y diffiniad. Tudalen | 55

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
Employability - Swansea University
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Rheoli Crwybrau
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government