Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

mewn lleoliadau

mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gwahaniaeth sylweddol yn dod i’r amlwg, mae’n bosibl y bydd angen ymgynghori â rhywun y tu allan i’r ysgol sy’n gallu ystyried anghenion y plentyn neu’r person ifanc mewn ffordd holistaidd. 7.2.31 Fodd bynnag, os oes disgwyl i’r plentyn neu’r person ifanc wneud cynnydd gwell na’i gynnydd presennol, ar sail ei botensial ac o dderbyn cymorth digonol, dylid mynd ati i ystyried a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. Dyletswydd i benderfynu 7.2.32 Os yw’r ysgol yn credu y gall fod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, mae’n rhaid i’r corff llywodraethu benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY (oni bai bod yr eithriadau a restrir ar ddechrau’r Bennod hon yn berthnasol.) 45 Wrth wneud y penderfyniad hwn, mae angen ystyried ffactorau amrywiol. Dylai ymarferwyr gyfeirio yn ôl at y diffiniad o ADY yn adran 2 o’r Ddeddf, rhoi sylw i’r canllawiau ar ddefnyddio’r diffiniad hwn a nodir ar ddechrau Pennod 6, a’u cymhwyso i amgylchiadau unigol yr achos. 7.2.33 Os penderfynir bod gan y disgybl ADY, mae’n rhaid i gorff llywodraethu’r ysgol lunio a chynnal CDU, ac eithrio o dan amgylchiadau penodol. 46 Gweler Penodau 9.1 i 16 am ragor o wybodaeth am CDU. 45 Adran 9 o’r Ddeddf. 46 Adran 10 o’r Ddeddf. Tudalen | 56

PENDERFYNIAD AR ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Pan ddaw i sylw ysgol a gynhelir, neu os yw’n ymddangos i’r ysgol, y gallai fod gan ddisgybl ADY ond nad oes ganddo CDU, rhaid dilyn y broses ganlynol (Mae yna trefniadau gwahanol os mae’r disgybl wedi eu cofrestru mewn mwy nag un sefydliad, yn derbyn gofal, yn cael ei gadw’n gaeth, yn preswylio fel arfer yn Lloegr neu mae cynllun AIG yn cael ei cynnal) : Os yw’r disgybl yn berson ifanc, ydy’r disgybl yn cydsynio i benderfyniad ynghylch p'un a oes ganddo ADY? YDY NAC YDY Dim angen penderfyniad – hysbysu’r disgybl Ydy’r ysgol wedi penderfynu yn y gorffennol bod gan y disgybl ADY? YDY NAC YDY Ydy’r ysgol yn fodlon: nad oes newid sylweddol i anghenion y disgybl ers y gwnaethpwyd y penderfyniad hwnnw; ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy'n effeithio'n sylweddol ar y penderfyniad YDY NAC YDY Ysgol yn penderfynu a oes gan y disgybl ADY? OES Ydy’r ysgol yn ystyried bod gan y disgybl ADY: sydd o bosibl angen DDdY na fyddai’n rhesymol i’r ysgol ei sicrhau; sydd i’r fath raddau YES neu natur YES na allant benderfynu’n ddigonol yn ei gylch; na allant benderfynu’n ddigonol ar DDdY ar ei gyfer? NAC OES YDY Hysbysu’r disgybl, ac oes yw’r disgybl yn blentyn, hysbysu’r rhiant Cyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol sy'n gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc Hysbysu’r disgybl, ac os yw’r disgybl yn blentyn, hysbysu’r rhiant NAC YDY Paratoi CDU Tudalen | 57

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...