Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 7.3: Nodi ADY -

Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb 7.3.1 Mae’r Bennod hon yn cyflwyno canllawiau penodol ar nodi ADY pobl ifanc mewn SAB. Mae nodi ADY yn gynnar, ac ymyrryd mewn ffordd amserol, yn gallu arwain at ddeilliannau llawer mwy effeithiol yn aml. Pobl ifanc mewn SAB 7.3.2 Mae gan gorff llywodraethu pob SAB yng Nghymru ddyletswyddau o dan y Ddeddf i nodi ac ymdrin ag ADY pobl ifanc sydd wedi’u hymrestru gyda nhw fel myfyrwyr. Dylai pob SAB weithredu mewn ffordd glir, gadarn a thryloyw er mwyn nodi ac ymateb i ADY. 7.3.3 Mae’n rhaid i’r SAB benderfynu a oes gan fyfyriwr sydd wedi’i ymrestru (sy’n berson ifanc) ADY pan fydd yn dod i’w sylw, neu’n ymddangos iddo fel arall, y gall y person ifanc fod ag ADY 47 . Mae’r canlynol yn eithriadau i’r gofyniad hwn: Mae CDU eisoes yn cael ei gynnal ar gyfer y person ifanc. Mae’r SAB wedi gwneud penderfyniad ar y mater o’r blaen, mae wedi’i fodloni nad yw anghenion y person wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad hwnnw gael ei wneud ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw. Mae penderfyniad yn cael ei wneud heb gydsyniad y myfyriwr. Mae’r person ifanc wedi’i gofrestru mewn dau le – hynny yw, mae wedi’i gofrestru mewn ysgol neu wedi’i ymrestru mewn SAB arall hefyd (hyd yn oed os yw hwnnw yn Lloegr) ac mae awdurdod lleol yn gyfrifol am y person ifanc (h.y. nid yw’r person ifanc yn preswylio fel arfer yn Lloegr). Os yw’r person ifanc wedi’i gofrestru mewn dau le, mae’n rhaid i gorff llywodraethu’r SAB gyfeirio’r achos i’r awdurdod lleol. Gweler Pennod 20. Mae’r person ifanc yn berson sy’n cael ei gadw’n gaeth. Gweler Pennod 20. Mae awdurdod lleol yn Lloegr yn cynnal Cynllun AIG ar gyfer y person ifanc, sef cynllun addysg, iechyd a gofal o dan Ran 3 o Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014. Byddai hyn ond yn berthnasol os yw’r myfyriwr yn preswylio fel arfer yn Lloegr. 7.3.4 Mae manteision nodi ADY yn gynnar yn cael eu cydnabod yn eang. Mae nodi anghenion mor gynnar â phosibl ac yna mynd ati i wneud darpariaeth effeithiol yn gwella’r cyfle i’r person ifanc wireddu ei botensial yn sylweddol. Po gynharaf y gweithredir, y mwyaf y mae’r person ifanc yn debygol o ymateb, ac mae’r ymyriad gofynnol yn debygol o fod yn llai dwys a mwy costeffeithiol. 47 Adran 10(1) o’r Ddeddf. Tudalen | 58

Polisi ADY 7.3.5 Er mwyn helpu SAB i weithredu mewn ffordd glir, gadarn a thryloyw wrth nodi ac ymateb i ADY, dylai SAB lunio polisi ADY. Dylai’r polisi gynnwys gwybodaeth am sut bydd y SAB yn nodi ADY, sut bydd yn monitro’r broses o nodi ADY a sut bydd y person ifanc yn derbyn y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ofynnol. Gallai’r polisi gynnwys y canlynol hefyd: Sut caiff CDU eu hadolygu. Sut caiff gwybodaeth a data yn ymwneud ag ADY eu defnyddio a’u storio. Rolau a chyfrifoldebau staff gwahanol. Sut bydd y SAB yn sicrhau bod y rhai ag ADY yn cael eu cynnwys yn llawn ym mywyd bob dydd y SAB. Gwasanaethau cymorth eraill sydd ar gael i’r SAB a sut i gael gafael arnynt. Hyfforddiant staff mewn perthynas â myfyrwyr ag ADY. Gwybodaeth am sut mae staff ac adnoddau yn cael eu defnyddio i gynorthwyo myfyrwyr ag ADY. Nodi ADY yn gynnar 7.3.6 Bydd ADY y rhan fwyaf o bobl ifanc ag ADY sydd newydd adael yr ysgol ac sy’n ymrestru gyda SAB wedi’u nodi pan oeddent yn yr ysgol. Dylai SAB gyfrannu at y gwaith o gynllunio ar gyfer trosglwyddo rhwng yr ysgol a’r SAB, a rhwng y SAB a darparwyr ôl-16 eraill, fel y gallant ddeall anghenion y dysgwr a pharatoi i’w diwallu (er enghraifft, trafodaethau a chyfarfodydd rhwng Cydlynwyr ADY mewn ysgolion a SAB). 7.3.7 Bydd angen i SAB fod yn effro i’r ffaith fod anghenion pobl ifanc yn newid dros amser. Mae’n bosibl na fydd gan rai ohonynt ADY bellach, ac na fydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol arnynt; efallai y bydd angen math gwahanol o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol ar rai; ac efallai y bydd angen darpariaeth ddysgu ychwanegol ar eraill am y tro cyntaf. 7.3.8 Wrth asesu ADY a darpariaeth ddysgu ychwanegol bosibl y dysgwr, dylai SAB ystyried lefelau gallu ac anawsterau’r person ifanc; lefel a natur y cwrs y mae’n gwneud cais amdano; i ba raddau y gall sgiliau’r staff addysgu presennol ddiwallu ei anghenion, ac unrhyw ffactorau eraill a all effeithio ar lwyddiant tebygol y myfyriwr. 7.3.9 Dylai pob ymgeisydd a dysgwr sydd wedi’i ymrestru gael cyfle wrth wneud cais, wrth ymrestru ac yn ystod y cwrs i roi gwybod a oes ganddo angen dysgu ychwanegol. Os yw dysgwr yn rhoi gwybod i SAB bod ganddo ADY, dylai’r SAB fynd ati i drafod â’r dysgwr sut y bydd yn darparu cymorth. Dylai unrhyw waith sgrinio ac asesu sy’n cael ei wneud gan y SAB fod yn wahaniaethol ac yn gymesur i lefel debygol yr ADY. Tudalen | 59

2017-2019
2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
TBV Newsletter August 2016
llanw
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Cymru
1,000,000
SCHOOLS PROGRAMME RHAGLEN YSGOLION