Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

7.3.10 Mae’n bosibl na

7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai anghenion dysgu yn dod i’r amlwg nes bod dysgwr wedi dechrau ei raglen astudio. Dylai staff addysgu weithio gyda gwasanaethau cymorth myfyrwyr i ganfod a yw anawsterau dysgwr i’w priodoli i ADY. Ni ddylid rhagdybio bod gan ddysgwr ADY dim ond oherwydd bod ei lefelau cyrhaeddiad yn is na lefelau cyrhaeddiad y rhan fwyaf o’i gyfoedion. Yn yr un modd, ni ddylid rhagdybio nad oes gan ddysgwyr sy’n astudio cyrsiau lefel uwch ADY. Os yw dysgwr yn ei chael yn anodd ymdopi â’i gwrs, dylai staff addysgu ystyried yn y lle cyntaf a yw’r broblem yn deillio o’r ffaith nad yw gallu academaidd cyffredinol y dysgwr yn gweddu i ofynion a lefel y cwrs. Dylai SAB ddarparu arweiniad digonol i staff addysgu fel y gallant nodi arwyddion posibl o ADY. Dylai polisïau’r SAB nodi’r hyn y dylai staff a/neu’r Cydlynydd ADY ei wneud i ymateb i’r cyfryw bryderon. Tystiolaeth 7.3.11 Os yw SAB yn credu bod gan y person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY, dylai ddefnyddio’r holl dystiolaeth sydd ar gael. Gall y dystiolaeth hon gael ei darparu gan staff y SAB, y person ifanc ei hun neu wasanaethau eraill sy’n cynorthwyo’r person ifanc, neu sydd wedi’i gynorthwyo. 7.3.12 Gall ddod i’r amlwg bod yna anawsterau penodol neu feysydd sy’n peri problemau a all effeithio ar allu’r person ifanc i ddysgu, gan gynnwys y canlynol: tystiolaeth o letchwithdod; anawsterau sylweddol i roi pethau mewn dilyniant neu o ran canfyddiad gweledol; diffygion yn y cof gwaith; arafwch sylweddol o ran gweithrediad iaith; unrhyw dystiolaeth o anawsterau o ran rhyngweithio cymdeithasol neu gyfathrebu neu o stoc gyfyngedig iawn o weithgareddau, diddordebau a datblygiad y dychymyg; tystiolaeth o anawsterau emosiynol neu ymddygiadol o bwys, fel y dengys enghreifftiau sydd wedi’u cofnodi’n glir o ymddygiad encilgar neu aflonyddol; anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyntio; diagnosis meddygol, fel byddardod a nam ar y golwg; arwyddion bod y person ifanc yn profi rhwystredigaeth neu loes sylweddol oherwydd ei anawsterau dysgu; anawsterau i sefydlu a chynnal perthnasau cytbwys gyda’i gydddisgyblion neu gydag oedolion. 7.3.13 Gall pryderon ddod i’r amlwg, er enghraifft, mewn perthynas â pherson ifanc sydd, er ei fod yn cael profiadau addysg priodol: Tudalen | 60

yn gwneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, tuag at wireddu ei botensial, hyd yn oed pan fydd y dulliau addysgu’n cael eu targedu’n benodol i wella maes gwan dynodedig y person ifanc; yn dal i weithio ar lefelau sy’n sylweddol is na’r hyn a ddisgwylir, neu sy’n is na’r lefelau a ddisgwylir gan yr unigolyn ei hun; yn amlygu anawsterau emosiynol neu ymddygiadol parhaus nad ydynt yn gwella o ddefnyddio’r technegau rheoli ymddygiad; yn cael problemau synhwyraidd neu gorfforol, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl, yn erbyn yr hyn sy’n cael ei ddisgwyl ganddo, er bod cyfarpar arbenigol wedi ei ddarparu ar ei gyfer; yn cael anawsterau cyfathrebu a/neu ryngweithio, ac yn parhau i wneud fawr ddim cynnydd, neu ddim cynnydd o gwbl. Defnyddio data 7.3.14 Mae olrhain data myfyrwyr yn allweddol bwysig. Dylai SAB olrhain cynnydd pob myfyriwr, gan ddefnyddio data yn ddeallus i’w cynorthwyo. Gall y data hwn ddeillio o olrhain myfyrwyr ar lefel SAB cyfan, targedau unigol sy’n cael eu datblygu ar y cyd o bosibl gan y SAB a’r person ifanc, mesurau cynnydd yn erbyn targedau rhesymol sy’n ystyried data sylfaenol, a meincnodau unigol clir. 7.3.15 Pan fydd SAB yn derbyn person ifanc, dylai’r SAB asesu lefel cyrhaeddiad y person ifanc er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ddatblygu’r patrwm dysgu a phrofiad a sefydlwyd eisoes. Dylai SAB wneud defnydd llawn o wybodaeth a drosglwyddir iddynt o ysgolion, gan gynnwys unrhyw CDU sy’n cael eu trosglwyddo iddynt. 7.3.16 Hefyd, gall SAB fesur cynnydd pobl ifanc drwy’r dulliau canlynol: perfformiad y person ifanc, gan gynnwys a yw’n gwireddu ei botensial unigol; ansawdd y gwaith, o ran safon y gwaith a faint o waith y mae’n ei wneud; data sy’n seiliedig ar arsylwi; holiaduron graddio; asesiadau gan asiantaethau eraill, fel cyrff iechyd; holiaduron ymddygiad ac emosiynol cymdeithasol a phrofion safonedig, lle bo hyn yn helpu i ganfod ADY; adnoddau a fframweithiau sgrinio ac asesu safonedig. 7.3.17 Bydd system SAB ar gyfer arsylwi ar gynnydd pobl ifanc unigol, a’i asesu, yn darparu gwybodaeth am feysydd lle nad yw person ifanc yn gwneud cynnydd boddhaol. Gall olrhain data helpu i nodi dysgwyr sy’n gwneud llai o gynnydd na’r disgwyl, sef cynnydd: Tudalen | 61

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Cynnwys
Newyddion
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government