Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 12: Llunio CDU

Pennod 12: Llunio CDU – Gwaith Amlasiantaeth 118 Crynodeb 118 Gwaith amlasiantaeth 118 Modelau gwaith amlasiantaeth 122 Gwasanaethau arbenigol/asiantaethau allanol 122 Ceisiadau statudol gan awdurdodau lleol am gymorth neu 123 wybodaeth gan gyrff cyhoeddus eraill Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w sicrhau gan Fyrddau Iechyd ac 124 Ymddiriedolaethau’r GIG Y Swyddog Arweiniol Clinigol Dynodedig Addysg (SACDA) 126 Pennod 13: Ystyriaethau ar gyfer Awdurdodau Lleol wrth 131 baratoi CDU Crynodeb 131 Dyletswydd i ffafrio addysg i blant mewn ysgolion prif ffrwd a 131 gynhelir Enwi ysgol a gynhelir at ddiben sicrhau bod plentyn yn cael ei 133 dderbyn i’r ysgol Lleoliadau mewn Ysgolion Annibynnol 135 Lleoliadau mewn Sefydliadau Ôl-16 Arbenigol Annibynnol 135 Lleoliadau Preswyl 138 Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol mewn mannau ac eithrio mewn 139 Ysgolion Darpariaeth Ddysgu Ychwanegol y Tu Allan i Gymru a Lloegr 140 Pennod 14: Adolygu a Diwygio CDU 141 Crynodeb 141 Adolygu CDU 141 Cyfarfodydd adolygu CDU 144 Amserlenni ar gyfer cais am adolygiad gan blentyn, rhiant plentyn 149 neu berson ifanc Cynnal adolygiadau gyda chynlluniau eraill 151 Pennod 15 – Peidio â chynnal CDU 155 Crynodeb 155 Yr amgylchiadau lle y gellid rhoi’r gorau i gynnal CDU 155 Penderfynu nad oes gan berson ADY neu (ar gyfer person ifanc) 157 nad oes angen cynnal CDU mwyach Ailystyried Penderfyniad Ysgol a Gynhelir i Roi’r Gorau i Gynnal 159 CDU Cyfyngiad ar roi’r gorai i gynnal cynlluniau er mwyn caniatáu 160 Ailystyriaeth a/neu Apêl Pennod 16: Trosglwyddo CDU 161 Crynodeb 161 Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi ar gyfer Byd Oedolion 162 Crynodeb 162 Paratoi ar gyfer byd oedolion 162

Trosglwyddo 162 Egwyddorion Cyffredinol 163 Trosglwyddo rhwng lleoliadau penodol 165 Cynghorwyr Gyrfa 170 Pobl ifanc sy’n gadael addysg/hyfforddiant 172 Symud i Addysg Uwch 172 Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytundebau 174 Crynodeb 174 Safonau 174 Datrys Anghytundebau 176 Annibyniaeth Personau sy’n Helpu i Ddatrys Anghytundebau 178 Cyfraniad cyrff iechyd at drefniadau osgoi a datrys anghytundebau 179 Y Gydberthynas â’r Tribiwnlys 180 Gwasanaethau Eirioli Annibynnol 180 Annibyniaeth eiriolwr 183 Hyrwyddo Trefniadau 184 Cyfeillion achos 185 Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’r Tribiwnlys 188 Cyflwyniad 188 Materion y gellir gwneud apelau a cheisiadau yn eu cylch 188 Penderfyniadau y Gall y Tribiwnlys Addysg eu Gwneud 189 Y Broses Apelio 189 Amserlenni apelau 190 Cydymffurfio â Gorchmynion 190 Apelio yn Erbyn Penderfyniad y Tribiwnlys 190 Pennod 20: Plant a Phobl Ifanc o dan Amgylchiadau Penodol 193 Crynodeb 193 Plant sy’n derbyn gofal 193 Plant a Phobl Ifanc Eraill â Chynlluniau Gofal a Chymorth 195 Plant a phobl ifanc sydd wedi eu cofrestru mewn mwy nag un 196 sefydliad Addysg Heblaw yn yr Ysgol (EOTAS) 197 Plant ag ADY sy’n derbyn Addysg Ddewisol yn y Cartref 198 Plant Aelodau o’r Lluoedd Arfog 199 Plant a Phobl Ifanc ag ADY yn y System Cyfiawnder Ieuenctid 201 Helpu a Rhannu Gwybodaeth 202 Addysg yn y system cyfiawnder ieuenctid 202 Paratoi CDU ar gyfer person sy’n cael ei gadw’n gaeth 203 Dyletswydd i gadw CDU ar gyfer pobl sy’n cael eu cadw’n gaeth a 204 threfnu darpariaeth ddysgu briodol CDU ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n cael eu rhyddhau o lety 206 ieuenctid perthnasol Apelio i Dribiwnlys Addysg Cymru 207

 • Page 1: Fersiwn Ddrafft o’r Cod Anghenion
 • Page 4 and 5: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 8 and 9: Atodiad Geirfa Cludiant Asiantaetha
 • Page 10 and 11: (ii) Mae’r Cod hwn yn gosod gofyn
 • Page 12 and 13: 1.18 Mae Llywodraeth Cymru yn cyfla
 • Page 14 and 15: Pennod 2: Egwyddorion y Cod Crynode
 • Page 16 and 17: 2.13 Dylai trefniadau trosglwyddo g
 • Page 18 and 19: wireddu eu potensial. Fodd bynnag,
 • Page 20 and 21: Pennod 3: Cynnwys a chefnogi plant,
 • Page 22 and 23: mentora staff; goruchwylio staff; r
 • Page 24 and 25: addysg ei blentyn, ac mae’n rhaid
 • Page 26 and 27: Pennod 4: Cyngor a Gwybodaeth Cryno
 • Page 28 and 29: gwybodaeth a chyngor drwy ddulliau
 • Page 30 and 31: Pennod 5 - Rôl y Cydlynydd ADY Cry
 • Page 32 and 33: cydlynu darpariaeth ledled y lleoli
 • Page 34 and 35: ddatblygwyd gan Lywodraeth Cymru dr
 • Page 36 and 37: Modelau arfer da ar gyfer Cydlynwyr
 • Page 38 and 39: SAB mawr Mae'r Cydlynydd ADY yn gyf
 • Page 40 and 41: 2. A oes gan y person anabledd sy
 • Page 42 and 43: ddarpariaeth ddysgu ychwanegol flae
 • Page 44 and 45: Ystyriaethau Cychwynnol -Y Gymraeg
 • Page 46 and 47: gofal iechyd parhaus a CDU: dylid a
 • Page 48 and 49: A OES GAN BLENTYN SYDD O DAN OEDRAN
 • Page 50 and 51: Pennod 7.1: Nodi ADY unigolion sy
 • Page 52 and 53: anallu amlwg a pharhaus i ganolbwyn
 • Page 54 and 55: ymddangos iddo fel arall, y gall fo
 • Page 56 and 57:

  7.1.33 Yn ddiweddarach yn y broses,

 • Page 58 and 59:

  7.2.4 Mae manteision nodi ADY yn gy

 • Page 60 and 61:

  cwricwlwm, gan gynnwys y canlynol:

 • Page 62 and 63:

  7.2.21 Bydd system ysgol ar gyfer a

 • Page 64 and 65:

  mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gw

 • Page 66 and 67:

  Pennod 7.3: Nodi ADY - SAB Crynodeb

 • Page 68 and 69:

  7.3.10 Mae’n bosibl na fydd rhai

 • Page 70 and 71:

  sy’n sylweddol is na chynnydd eu

 • Page 72 and 73:

  7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl

 • Page 74 and 75:

  Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan

 • Page 76 and 77:

  Enghraifft - llythyr at riant plent

 • Page 78 and 79:

  Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.1

 • Page 80 and 81:

  Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod

 • Page 82 and 83:

  PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR N

 • Page 84 and 85:

  Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau

 • Page 86 and 87:

  a’r rhesymau dros y penderfyniad

 • Page 88 and 89:

  nad yw’n gallu pennu’r ddarpari

 • Page 90 and 91:

  Dyletswydd Awdurdodau Lleol i bende

 • Page 92 and 93:

  cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac

 • Page 94 and 95:

  9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn

 • Page 96 and 97:

  derbyn gofal gan awdurdod lleol neu

 • Page 98 and 99:

  9.3.6 Os yw’r SAB wedi penderfynu

 • Page 100 and 101:

  yn preswylio - a bydd yn amlwg pa a

 • Page 102 and 103:

  9.3.26 Os yw’r SAB wedi gofyn i

 • Page 104 and 105:

  Pennod 10: Llunio CDU Crynodeb 10.1

 • Page 106 and 107:

  laenoriaethau. 10.12 Yn achos rhai

 • Page 108 and 109:

  10.27 Bydd angen i’r ysgol neu’

 • Page 110 and 111:

  10.38 Os yw’r awdurdod lleol wedi

 • Page 112 and 113:

  Adroddiadau nas cwblhawyd 10.50 Mae

 • Page 114 and 115:

  Gofyn am safbwyntiau ar ddogfen y C

 • Page 116 and 117:

  chymryd pob cam rhesymol i sicrhau

 • Page 118 and 119:

  11.15 Yn ogystal â’r gofynion go

 • Page 120 and 121:

  Beth sy’n llwyddo ac angen ei dda

 • Page 122 and 123:

  hyfforddiant neu’r cymwysterau go

 • Page 124 and 125:

  i. Y rhesymau dros enwi ysgol at dd

 • Page 126 and 127:

  Pennod 12: Llunio CDU - Gwaith Amla

 • Page 128 and 129:

  erson sy’n gymwys i addysgu disgy

 • Page 130 and 131:

  unrhyw adolygiad o’r ymyriadau, a

 • Page 132 and 133:

  Darpariaeth ddysgu ychwanegol i’w

 • Page 134 and 135:

  gyfrwng y Gymraeg, mae’n rhaid 17

 • Page 136 and 137:

  hwng gweithwyr iechyd (gofal sylfae

 • Page 138 and 139:

  Anghenion gofal iechyd 12.60 Ceir g

 • Page 140 and 141:

  13.5 Ni all awdurdod lleol ddibynnu

 • Page 142 and 143:

  Yn ail, mae’n rhaid sicrhau ei bo

 • Page 144 and 145:

  Mae’n rhaid bod y sefydliad wedi

 • Page 146 and 147:

  awdurdod lleol barhau i ariannu’r

 • Page 148 and 149:

  ychwanegol, gael ei chyflwyno mewn

 • Page 150 and 151:

  14.6 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol,

 • Page 152 and 153:

  cynorthwyo’r plentyn neu’r pers

 • Page 154 and 155:

  14.27 Os yw plentyn wedi’i wahard

 • Page 156 and 157:

  os yw’r cynllun yn ymwneud â phl

 • Page 158 and 159:

  awdurdod lleol adolygu’r CDU oni

 • Page 160 and 161:

  ddilyn gofynion cyfreithiol y ddedd

 • Page 162 and 163:

  Y BROSES AR GYFER ADOLYGU CDU LLE M

 • Page 164 and 165:

  person, 233 hynny yw, os yw’r per

 • Page 166 and 167:

  15.16 Hefyd, mae’n rhaid i ysgol

 • Page 168 and 169:

  sail gwybodaeth. Gall yr awdurdod l

 • Page 170 and 171:

  Pennod 17: Trosglwyddo a Pharatoi a

 • Page 172 and 173:

  17.13 Er mwyn cynorthwyo’r trosgl

 • Page 174 and 175:

  Enghraifft o arfer da Mae plentyn a

 • Page 176 and 177:

  nad yw’n glir a fyddai lleoliad m

 • Page 178 and 179:

  Cynghorwyr Gyrfa 17.39 I’r rhan f

 • Page 180 and 181:

  ddysgu seiliedig ar waith. Mae ynta

 • Page 182 and 183:

  Pennod 18: Osgoi a Datrys Anghytund

 • Page 184 and 185:

  Cymorth i ddatrys anawsterau a chyn

 • Page 186 and 187:

  fod yn ymarferol; fod yn hwylus; he

 • Page 188 and 189:

  oses o reoli cwynion, digwyddiadau

 • Page 190 and 191:

  Rhoi cymorth i blant a phobl ifanc

 • Page 192 and 193:

  18.55 Dylai’r awdurdod lleol ysty

 • Page 194 and 195:

  Bydd y cynrychiolwyr a ddewisir o'r

 • Page 196 and 197:

  Pennod 19: Apelau a Cheisiadau i’

 • Page 198 and 199:

  grŵp o aelodau’r Tribiwnlys, sy

 • Page 200 and 201:

  APELIO YN ERBYN PENDERFYNIAD I DRIB

 • Page 202 and 203:

  20.6 Y prif wahaniaeth yn y Ddeddf

 • Page 204 and 205:

  ddeddfwriaeth berthnasol. Er efalla

 • Page 206 and 207:

  adolygu, gael ei gynnal yn y lleoli

 • Page 208 and 209:

  Symud oherwydd gwasanaeth - Efallai

 • Page 210 and 211:

  Helpu a Rhannu Gwybodaeth 20.53 Rha

 • Page 212 and 213:

  cael ei gadw’n gaeth pan gaiff ei

 • Page 214 and 215:

  20.75 Tra bod y person yn cael ei g

 • Page 216 and 217:

  Atodiad A - Geirfa Yn yr eirfa hon

 • Page 218 and 219:

  ystyr “panel cadeirydd cyfreithio

 • Page 220 and 221:

  Atodiad B - Cludiant Crynodeb Mae

 • Page 222 and 223:

  gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu a

 • Page 224 and 225:

  Gwasanaethau eraill awdurdodau lleo

 • Page 226 and 227:

  ATODIAD D - CYNLLUNIAU DATBLYGU UNI

 • Page 228 and 229:

  Rhesymau dros y penderfyniadau a wn

 • Page 230 and 231:

  Safbwyntiau, dymuniadau a theimlada

 • Page 232 and 233:

  Beth sy’n bwysig i Josie ar hyn o

 • Page 234 and 235:

  Bwydo Bwyta yn yr ysgol Siapiau, pw

 • Page 236 and 237:

  Disgrifiad o ddarpariaeth ddysgu yc

 • Page 238 and 239:

  addasiadau 01267 238603 adolygiad t

 • Page 240 and 241:

  Manylion unrhyw ddatgymhwyso o’r

 • Page 242 and 243:

  Crynodeb o ddigwyddiadau allweddol:

 • Page 244:

  Byddai pob adroddiad gan asiantaeth

Cymru
?