Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

sy’n sylweddol is na

sy’n sylweddol is na chynnydd eu cyfoedion, gan gychwyn o’r un llinell sylfaen; sy’n methu cyrraedd neu ragori ar gyfradd gynnydd flaenorol y person ifanc; neu sy’n methu cau, neu’n lledu, y bwlch cyrhaeddiad rhwng y person ifanc a’i gyfoedion. 7.3.18 Mae’n gallu cynnwys cynnydd mewn meysydd eraill ar wahân i gyrhaeddiad, er enghraifft os oes angen i berson ifanc ddatblygu ymddygiad cymdeithasol neu emosiynol ehangach er mwyn trosglwyddo’n llwyddiannus i fyd oedolion. Wrth wneud penderfyniad ynglŷn ag anghenion y person ifanc, mae angen ystyried ei gynnydd mewn sawl maes datblygiad, gan gynnwys datblygiad dysgu, cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. 7.3.19 Mae’n rhaid penderfynu ym mhob achos beth y gellir ei ddisgwyl yn rhesymol i berson ifanc penodol ei gyflawni. Os nad yw cynnydd yn ddigonol, bydd angen rhoi camau gweithredu ychwanegol neu wahanol ar waith fel bod y dysgwr yn gallu dysgu’n fwy effeithiol. Addysgu gwahaniaethol 7.3.20 Yr ymateb cyntaf i gynnydd annigonol yw addysgu o ansawdd uchel sy’n canolbwyntio ar feysydd gwan myfyrwyr. Ni ddylai SAB oedi cyn cyflwyno dulliau addysgu gwahaniaethol neu ymyriadau penodol eraill i geisio gwella cynnydd ei holl fyfyrwyr, lle bo hynny’n briodol. Mae hon yn elfen hanfodol o addysgu o ansawdd uchel – addysgu arferol. Mae angen ystyried a oes strategaethau addysgu addas wedi’u defnyddio. Fodd bynnag, os yw cynnydd plentyn yn parhau i fod yn llai na’r disgwyl, efallai y bydd y staff yn casglu bod gan y myfyriwr ADY. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n rhaid i’r SAB gydweithio â’r Cydlynydd ADY i wneud penderfyniad ynglŷn â’r mater (oni bai bod un o’r eithriadau yn berthnasol – gweler uchod). 7.3.21 Disgwylir y bydd cyfraddau cynnydd pobl ifanc yn amrywio. Bydd rhai pobl ifanc â lefelau cyrhaeddiad a gallu is yn gwneud cynnydd arafach ond cadarn. Wrth ystyried anghenion y person ifanc, gall ddod i’r amlwg bod y person ifanc yn gwneud cynnydd da mewn gwirionedd o sylfaen isel. Pryderon cyson 7.3.22 Os oes gan staff addysgu unrhyw bryderon, dylent ystyried hysbysu’r Cydlynydd ADY er mwyn derbyn rhagor o gefnogaeth a chymorth. Dylid sicrhau bod prosesau clir ar waith mewn SAB fel bod staff yn gallu rhoi gwybod am eu pryderon a gofyn am ragor o gyngor a chymorth. Gan ddibynnu ar yr amgylchiadau, mae’n bosibl y bydd angen gofyn am gyngor allanol hefyd. Tudalen | 62

7.3.23 Hefyd, gall y person ifanc fynegi pryderon. Dylai SAB fod yn agored ac yn barod i ymateb i’r cyfryw fynegiant o bryderon ac ystyried unrhyw wybodaeth a ddarperir. 7.3.24 Os oes gan staff bryderon ynglŷn â chynnydd y person ifanc, a’u bod yn credu bod gan y person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY, mae’n rhaid i’r staff gynnwys y person ifanc 48 . Gall trafodaeth gynnwys strategaethau cymorth, a ddylai gynnwys rhannu gwybodaeth am olrhain cynnydd a gwybodaeth allweddol arall â’r person ifanc. Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i berson ifanc beidio â chydsynio i benderfyniadau yn ymwneud ag a oes ganddo ADY. Felly, mae angen canfod a chofnodi barn pobl ifanc ar y materion hyn, yn enwedig os nad ydynt yn cydsynio â phenderfyniad. Mewn sefyllfa o’r fath, ni fyddai angen ystyried neu drafod ADY ymhellach. 7.3.25 Os oes gan SAB staff sydd â’r hyfforddiant a’r cymwysterau i asesu a gwneud diagnosis addysgol mewn meysydd penodol, dylid eu defnyddio i ystyried anghenion y person ifanc a sut i’w diwallu. Os nad oes gan staff y SAB yr arbenigedd gofynnol ac na allant asesu anghenion y person ifanc, dylai’r SAB ystyried atgyfeirio’r person ifanc i wasanaethau allanol. Ffactorau eraill 7.3.26 Mae’n bwysig cofio bod pethau eraill yn cyfrannu at berfformiad academaidd gwael, fel ffactorau ac amgylchiadau allanol. Gall y ffactorau hyn gynnwys presenoldeb gwael, diffyg cyfleoedd dysgu digonol, newid lleoliad addysg yn aml neu newidiadau o ran staff addysgu/amgylchedd dysgu a heriau cymdeithasol a theuluol ehangach. Nid yw’r rhain yn dangos o reidrwydd bod gan y person ifanc ADY. Bydd y rhai sy’n ystyried y dystiolaeth yn gorfod ystyried a yw’r dystiolaeth yn amlygu anghenion sylfaenol eraill ac a oes modd darparu mathau eraill o gymorth i’r person ifanc a gwasanaethau eraill gofynnol ym mywyd y person ifanc. 7.3.27 Gall fod yn ddefnyddiol ystyried a yw ymddygiad neu allu dysgu’r person ifanc yn wahanol mewn lleoliadau ac amgylcheddau gwahanol. Bydd modd deall anghenion y person ifanc yn well drwy ystyried y dystiolaeth mewn ffordd holistaidd a thrwy ystyried a oes gwahaniaeth sylweddol yn y dystiolaeth sy’n cael ei darparu gan unigolion/asiantaethau gwahanol a phan fydd y person ifanc mewn lleoliadau gwahanol. Os oes gwahaniaeth sylweddol yn dod i’r amlwg, mae’n bosibl y bydd angen ymgynghori â rhywun y tu allan i’r SAB sy’n gallu ystyried anghenion y plentyn neu’r person ifanc mewn ffordd holistaidd. 48 Adran 6 o’r Ddeddf. Hefyd, nid yw’r dyletswyddau yn adrannau 9 a 10 o’r Ddeddf (i benderfynu, llunio a chynnal CDU) yn berthnasol i berson ifanc nad yw’n cydsynio â’r penderfyniad nac yn cydsynio â llunio neu gynnal y cynllun (fel sy’n briodol). Tudalen | 63

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016
llanw