Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

7.3.28 Fodd bynnag, os

7.3.28 Fodd bynnag, os oes disgwyl i’r person ifanc wneud cynnydd gwell na’i gynnydd presennol, ar sail ei botensial ac o dderbyn cymorth digonol, dylid mynd ati i ystyried a oes gan y person ifanc ADY. Dyletswydd i benderfynu 7.3.29 Os yw’r SAB yn credu y gall fod gan y person ifanc ADY, mae’n rhaid i’r SAB benderfynu a oes gan y person ifanc ADY (oni bai bod yr eithriadau a restrir ar ddechrau’r Bennod hon yn berthnasol.) Wrth wneud y penderfyniad hwn, mae angen ystyried ffactorau amrywiol. Dylai ymarferwyr gyfeirio yn ôl at y diffiniad o ADY yn adran 2 o’r Ddeddf, rhoi sylw i’r canllawiau ar ddefnyddio’r diffiniad hwn a nodir ar ddechrau Pennod 6, a’u cymhwyso i amgylchiadau unigol yr achos. 7.3.30 Os penderfynir bod gan y disgybl ADY, mae’n rhaid i gorff llywodraethu’r SAB lunio a chynnal CDU, ac eithrio o dan amgylchiadau penodol. 49 Gweler Penodau 9.1 i 16 ar gyfer rhagor o wybodaeth am CDU. 49 Adran 10 o’r Ddeddf a gweler yr amgylchiadau a restrir yn is-adran (2). Tudalen | 64

PENDERFYNIAD AR ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Pan ddaw i sylw SAB, neu os yw’n ymddangos i SAB bod gan fyfyriwr cofrestredig ADY ond nad oes ganddo CDU, rhaid dilyn y broses ganlynol (Mae yna trefniadau gwahanol os mae’r myfyrwyr wedi eu cofrestru mewn mwy nag un sefydliad, yn derbyn gofal, yn cael ei gadw’n gaeth, yn preswylio fel arfer yn Lloegr neu mae cynllun AIG yn cael ei cynnal): Ydy’r person ifanc yn cydsynio i benderfyniad ynghylch p'un a oes ganddynt ADY? YDY NAC YDY Dim angen penderfyniad– hysbysu’r person ifanc Ydy’r SAB wedi penderfynu yn y gorffennol bod gan y person ifanc ADY? YDY NAC YDY Ydy’r SAB yn fodlon: nad oes newid sylweddol i anghenion y disgybl ers y gwnaethpwyd y penderfyniad hwnnw; ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy'n effeithio'n sylweddol ar y penderfyniad YDY Hysbysu’r person ifanc NAC YDY SAB yn penderfynu a oes gan y person ifanc ADY? OES Ydy’r SAB yn ystyried bod gan y person ifanc ADY: sydd o bosibl angen DDdY na fyddai’n rhesymol i’r SAB ei sicrhau; sydd i’r fath raddau neu natur na allant benderfynu’n ddigonol yn ei gylch; na allant benderfynu’n ddigonol ar DDdY ar ei gyfer? NAC OES YDY Hysbysu’r person ifanc Cyfeirio’r mater i'r awdurdod lleol sy'n gyfrifol am y person ifanc NAC YDY Paratoi CDU Tudalen | 65

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2017-2019
yma - Children's Commissioner for Wales
2012 Symud ymlaen
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
Rheoli Crwybrau
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...