Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 8: Penderfyniad

Pennod 8: Penderfyniad nad oes gan blentyn neu berson ifanc ADY Crynodeb 8.1 Mae’r Bennod hon yn ymdrin â’r goblygiadau a’r camau gweithredu sy’n deillio o benderfyniad nad oes gan blentyn neu berson ifanc ADY. Hysbysu plant 8.2 Mae’r Bennod hon yn cynnwys cyfeiriadau gwahanol at hysbysu plentyn. Fodd bynnag, ni fydd angen gwneud hyn ym mhob achos; mae’n dibynnu ar alluedd y plentyn i ddeall y mater ac a yw cyfaill achos wedi’i benodi ar gyfer y plentyn. 50 Mae’r cyfeiriadau at hysbysu plentyn ond yn berthnasol os oes gofyniad i hysbysu’r plentyn neu gyfaill achos. Penderfyniadau gan Ysgolion a Gynhelir 8.3 Mae Pennod 9.2 yn ymwneud â phan fydd yn rhaid i ysgol a gynhelir benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY. 51 Mewn rhai achosion, bydd yr ysgol yn penderfynu nad oes gan yr unigolyn ADY. Os yw hynny’n digwydd, mae’n rhaid i’r ysgol hysbysu’r plentyn 52 a rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, am y penderfyniad a’r rhesymau amdano. 53 8.4 Dylid hysbysu’r unigolion perthnasol cyn gynted ag y bo modd yn unol â’r terfyn amser a nodir ym Mhennod 10. 8.5 Yn ogystal â nodi’r penderfyniad a’r rhesymau amdano, mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys: enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol; gwybodaeth am sut i ddefnyddio trefniadau’r awdurdod lleol perthnasol ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor yn ymwneud ag ADY a’r system ADY 54 [Gellid gwneud hyn drwy gynnwys taflen yr awdurdod lleol ynglŷn â’r system ADY neu dudalennau gwe’r awdurdod lleol a nodi sut i gael gafael ar ragor o wybodaeth a chyngor]; manylion trefniadau’r awdurdod lleol 55 ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau, yn ogystal â’i wasanaethau eirioli annibynnol; a gwybodaeth am yr hawl i ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y mater. 56 50 Adrannau 75 a 76 o’r Ddeddf. 51 Adran 9(1) 52 Fodd bynnag, mae hyn yn amodol ar alluedd y plentyn i ddeall – gweler Pennod 3. 53 Adran 9(4) 54 Dyma’r trefniadau y mae’n rhaid i’r awdurdod lleol eu gwneud o dan adran 7 o’r Ddeddf. 55 Yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc (h.y. yr awdurdod lleol lle mae’r unigolyn yn preswylio). O safbwynt plentyn sy’n derbyn gofal, efallai mai’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn fydd hwn, os yw’r awdurdod yn wahanol. O safbwynt plentyn neu berson ifanc sy’n preswylio fel arfer yn Lloegr, yr awdurdod lleol sy’n cynnal yr ysgol sy’n gyfrifol. Tudalen | 66

8.6 Hefyd, dylai’r hysbysiad gynnwys amlinelliad o’r hyn y bydd yr ysgol yn ei wneud i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth. Dylai’r hysbysiad hwn ddiwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu (er enghraifft, cyswllt e-bost neu gyswllt ffôn yn hytrach na chyswllt drwy lythyr, dewisiadau iaith, a gofynion hygyrchedd). 8.7 Mae’n bosibl y bydd yn ddefnyddiol cynnig cyfle i’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, fynychu cyfarfod i drafod y mater ymhellach. 56 Dyma’r hawl o dan adran 24 o’r Ddeddf. Mae’r cais yn mynd i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am yr unigolyn (h.y. yn yr ardal lle mae’r unigolyn yn preswylio) (adran 24(1)(a)), oni bai bod yr unigolyn yn preswylio fel arfer yn Lloegr, pan fydd y cais yn mynd i’r awdurdod lleol sy’n cynnal yr ysgol (adran 77(2)). Tudalen | 67

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Llinell Amser / A Line Through Time
Employability - Swansea University
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO
Apprenticeships