Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Enghraifft – llythyr

Enghraifft – llythyr at riant plentyn (gellid addasu hwn yn llythyr at y plentyn neu’r person ifanc) Annwyl, Yn dilyn ein gohebiaeth ddyddiedig xxx, gallaf eich hysbysu bellach ein bod wedi penderfynu nad oes gan xxx anghenion dysgu ychwanegol. Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes gan y person hwnnw anhawster dysgu neu anabledd sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth am beth mae hyn yn ei olygu ar gael yn y daflen amgaeedig. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn ar ôl ystyried [datblygiad ac anghenion?] xxx. Nid ydym yn credu bod gan xxx anghenion dysgu ychwanegol oherwydd [nodwch y rhesymau am y penderfyniad]. Er mwyn cynorthwyo xxx byddwn ni’n rhoi’r camau canlynol ar waith: [disgrifiad o’r camau y bydd yr ysgol yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth.] Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY yr ysgol.] Mae’r awdurdod lleol yn darparu gwybodaeth a chyngor ar anghenion dysgu ychwanegol. Rwy’n amgáu [taflen ar …] ac mae rhagor o wybodaeth a chyngor ar gael [ar wefan neu drwy ffonio’r llinell gymorth …] [nid oes angen amgáu taflen, ond mae’n rhaid darparu gwybodaeth am sut i gael gafael ar y wybodaeth a’r cyngor]. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’ch awdurdod lleol yn darparu gwasanaethau eirioli annibynnol ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n bwriadu cymryd rhan yn y trefniadau ar gyfer osgoi neu ddatrys anghydfodau neu sy’n ystyried cyflwyno apêl i’r Tribiwnlys Addysg. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor a chymorth i’r plentyn neu’r person ifanc neu i gyfaill achos plentyn. [nodwch fanylion gwasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol.] Mae gennych chi’r hawl i ofyn [i’ch awdurdod lleol/i awdurdod lleol x] ailystyried y penderfyniad hwn [nodwch y manylion perthnasol ynglŷn â sut i wneud hyn.] Tudalen | 68

Penderfyniadau Ysgolion a Gynhelir – Awdurdodau Lleol yn Ailystyried 8.8 Os nad yw plentyn neu ei riant, neu berson ifanc, yn cytuno â phenderfyniad ysgol a gynhelir nad oes gan yr unigolyn perthnasol ADY, mae’n bosibl y byddant yn dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer datrys anghytundebau a/neu (i blentyn neu berson ifanc) dderbyn gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol, gyda’r nod o ddatrys y mater ar lefel ysgol. 8.9 Fel arall, gall yr unigolyn ofyn i’r awdurdod lleol wneud penderfyniad ar y mater o dan adran 24 o’r Ddeddf. Mewn sefyllfa o’r fath, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud ei benderfyniad ei hun ynglŷn ag a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY 57 . Nid oes unrhyw derfyn amser i blentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc wneud cais i’r awdurdod lleol ailystyried y penderfyniad. 8.10 Cyn i’r awdurdod lleol wneud y penderfyniad hwn, mae’n rhaid iddo hysbysu’r ysgol a’i gwahodd i gyflwyno sylwadau 58 . 8.11 Dylai awdurdodau lleol ystyried yr holl wybodaeth sydd ar gael a chael gafael ar unrhyw wybodaeth bellach sydd ei hangen i wneud penderfyniad ar sail gwybodaeth. Efallai y bydd yr awdurdod lleol yn gwneud yr un penderfyniad neu’n penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. 8.12 Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol ailystyried penderfyniad ysgol a gynhelir nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY os yw’r awdurdod lleol wedi ailystyried cyfryw benderfyniad ysgol a gynhelir o’r blaen mewn perthynas â’r plentyn neu’r person ifanc a’i fod wedi’i fodloni nad yw anghenion y plentyn neu’r person ifanc wedi newid yn sylweddol ers y penderfyniad blaenorol ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd a fyddai’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw. 59 8.13 Hefyd, nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol ailystyried penderfyniad ysgol a gynhelir nad oes gan y plentyn ADY os yw’r cais yn ymwneud â phlentyn sydd bellach yn derbyn gofal gan awdurdod lleol. 60 Hefyd, nid yw’n ofynnol iddo ailystyried y cyfryw benderfyniad gan ysgol os yw’n ymwneud â phlentyn neu berson ifanc sydd bellach yn cael ei gadw’n gaeth. 61 O dan yr amgylchiadau hyn, mae dyletswyddau eraill tebyg yn y Ddeddf yn debygol o fod yn berthnasol. 57 Adran 24(2) o’r Ddeddf. 58 Adran 24(3) o’r Ddeddf. 59 Adran 27(2). 60 Adran 27(2). 61 Adran 27(2). Tudalen | 69

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
llanw
TBV Newsletter August 2016