Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Penderfyniadau

Penderfyniadau Awdurdodau Lleol 8.14 Mae gan awdurdod lleol ddyletswyddau amrywiol i benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY: adran 11 (dyletswydd i benderfynu); adran 16 (dyletswydd i benderfynu mewn perthynas â phlant sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod); adran 24 (ailystyried penderfyniad ysgol ynglŷn ag a oes gan blentyn ADY) ac adran 37 (dyletswydd i benderfynu mewn perthynas â pherson sy’n cael ei gadw’n gaeth). [Mae’r rhan hon o’r Cod yn ymdrin â phenderfyniadau o dan adrannau 11 a 24. 62 ] 8.15 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu nad oes gan yr unigolyn ADY, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r plentyn a rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, am y penderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad. 63 Hefyd, dylid anfon hysbysiad o’r penderfyniad i’r lleoliad addysg perthnasol a’r swyddog adolygu annibynnol mewn achosion yn ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal. 8.16 Dylid gwneud yr hysbysiad cyn gynted ag y bo modd, yn unol â’r terfyn amser a nodir ym Mhennod 10. 8.17 Yn ogystal ag amlinellu’r penderfyniad a’r rheswm/rhesymau drosto, mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys: enw a manylion cyswllt unigolyn cyswllt perthnasol yr awdurdod lleol priodol; copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol, neu wybodaeth am sut i gael gafael arnynt 64 ; manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, yn ogystal â’i wasanaethau eirioli annibynnol mewn perthynas â phlant, cyfeillion achos a phobl ifanc; a gwybodaeth am yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg yn erbyn y penderfyniad. 8.18 Hefyd, dylai’r hysbysiad gynnwys amlinelliad o’r hyn y bydd yr ysgol a/neu’r awdurdod lleol yn ei wneud i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth. Dylai’r hysbysiad hwn ddiwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu. 8.19 Mae’n bosibl y bydd yn ddefnyddiol cynnig cyfle i’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, fynychu cyfarfod i drafod y mater ymhellach. 8.20 Mae modd cyflwyno apêl i’r Tribiwnlys Addysg yn erbyn penderfyniad awdurdod lleol nad oes gan unigolyn ADY – gweler Pennod 19. 62 Gweler Pennod 20 ar gyfer [dyletswyddau tuag at blant sy’n derbyn gofal a phersonau sy’n cael eu cadw’n gaeth.] 63 Adran 11(3) o’r Ddeddf. 64 Adran 7 o’r Ddeddf. Tudalen | 70

Annwyl, Yn dilyn ein gohebiaeth ddyddiedig xxx, gallaf eich hysbysu bellach ein bod wedi penderfynu nad oes gan xxx anghenion dysgu ychwanegol. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn ar ôl ystyried unrhyw anghenion a dod i’r casgliad nad ydynt yn cyfateb i’r diffiniad o ADY [nodwch y rhesymau dros wneud y penderfyniad]. Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes gan y person hwnnw anhawster dysgu neu anabledd sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth am beth mae hyn yn ei olygu ar gael yn y daflen amgaeedig. Er mwyn cynorthwyo xx bydd yr ysgol a/neu byddwn ni’n rhoi’r camau canlynol ar waith: [disgrifiad o’r camau y bydd yr ysgol a/neu’r awdurdod lleol yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth.] Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt unigolyn cyswllt perthnasol yr awdurdod lleol.] Mae’n bosibl y bydd gennych chi ddiddordeb yn y wybodaeth a’r cyngor rydym yn eu darparu yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol a’r system ar gyfer eu diwallu. … [gall y wybodaeth a’r cyngor gael eu darparu ochr yn ochr â’r hysbysiad hwn, neu fel arall bydd angen cynnwys gwybodaeth am sut i gael gafael ar wybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol]. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn ein trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno defnyddio ein gwasanaeth eirioli annibynnol. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor a chymorth i’r plentyn neu’r person ifanc. [rhowch wybodaeth am wasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol.] Tudalen | 71

2012 Symud ymlaen
Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
A strategy and action plan for the conservation of lower ... - Plantlife
Looking after rare mosses and liverworts beside lakes and ... - Plantlife
19072012_SCCC Consultation Report_FINAL FOR PLANNING.pdf
Walking Week Booklet - Dolwyddelan.org
Employability - Swansea University
Llinell Amser / A Line Through Time
National Museum Cardiff Saturday 12 October 2013 10am – 2.30pm
MANIFFESTO 2016 MANIFESTO