Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Penderfyniadau SAB 8.21

Penderfyniadau SAB 8.21 Mae Pennod 9.3 yn sôn am pan fydd rhaid i SAB benderfynu a oes gan berson ifanc ADY. Mewn rhai achosion, bydd y SAB yn penderfynu nad oes gan yr unigolyn ADY. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’n rhaid i’r SAB hysbysu’r person ifanc am y penderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad 65 . 8.22 Dylid gwneud yr hysbysiad cyn gynted ag y bo modd, yn unol â’r terfyn amser a nodir ym Mhennod 10. 8.23 Yn ogystal ag amlinellu’r penderfyniad a’r rheswm/rhesymau drosto, mae’n rhaid i’r hysbysiad gynnwys: enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY y SAB; copïau o’r wybodaeth a’r cyngor perthnasol a ddarparwyd gan yr awdurdod lleol priodol, neu wybodaeth am sut i gael gafael arnynt; manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundebau’r awdurdod lleol, yn ogystal â gwasanaethau eirioli annibynnol yr awdurdod lleol; a gwybodaeth am yr hawl i apelio i’r Tribiwnlys Addysg yn erbyn y penderfyniad. 8.24 Hefyd, dylai’r hysbysiad gynnwys amlinelliad o’r hyn y bydd y SAB yn ei wneud i sicrhau bod anghenion y person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth. Dylai’r hysbysiad hwn ddiwallu unrhyw anghenion cyfathrebu penodol sydd gan y teulu. 8.25 Mae’n bosibl y bydd yn ddefnyddiol cynnig cyfle i’r person ifanc fynychu cyfarfod i drafod y mater ymhellach. 8.26 Mae modd cyflwyno apêl i’r Tribiwnlys Addysg yn erbyn penderfyniad SAB nad oes gan unigolyn ADY – gweler Pennod 19. 65 Adran 9(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 72

Enghraifft Annwyl, Yn dilyn ein gohebiaeth ddyddiedig xxx, gallaf eich hysbysu bellach ein bod wedi penderfynu nad oes gennych chi anghenion dysgu ychwanegol. Rydym wedi gwneud y penderfyniad hwn ar ôl ystyried eich anghenion a dod i’r casgliad nad ydynt yn cyfateb i’r diffiniad o ADY [nodwch y rhesymau dros wneud y penderfyniad]. Mae gan berson anghenion dysgu ychwanegol os oes gan y person hwnnw anhawster dysgu neu anabledd sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. Mae rhagor o wybodaeth am beth mae hyn yn ei olygu ar gael yn y daflen amgaeedig. Er mwyn eich cynorthwyo, byddwn yn trafod â chi i gytuno ar rai o’r camau gweithredu canlynol, neu bob un ohonyn nhw: [disgrifiad o’r camau gweithredu y gall/y bydd y SAB yn eu rhoi ar waith i sicrhau bod anghenion y person ifanc yn cael eu diwallu. Gall hyn gynnwys unrhyw strategaethau neu gyfleusterau sy’n rhan o’r dulliau addysgu gwahaniaethol posibl yn yr ystafell ddosbarth.] Os hoffech chi drafod y mater hwn ymhellach, mae croeso i chi gysylltu â [enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY y SAB.] Mae’n bosibl y bydd gennych chi ddiddordeb yn y wybodaeth a’r cyngor sy’n cael eu darparu gan yr awdurdod lleol yn ymwneud â’r mater hwn [gall y wybodaeth a’r cyngor gael eu darparu ochr yn ochr â’r hysbysiad hwn, neu fel arall bydd angen cynnwys gwybodaeth am sut i gael gafael ar wybodaeth a chyngor yr awdurdod lleol]. Mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau. Gallwch chi wneud hyn drwy [nodwch sut mae person ifanc yn gallu cymryd rhan yn nhrefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau.] Hefyd, mae’n bosibl y byddwch chi’n dymuno defnyddio gwasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol. Mae’r gwasanaeth hwn yn darparu cyngor a chymorth i bobl ifanc. [Rhowch wybodaeth am wasanaeth eirioli annibynnol yr awdurdod lleol.] Os nad ydych chi’n cytuno â’n penderfyniad ynglŷn â’ch ADY, mae gennych chi hawl i gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys Addysg. Gallwn ni ddarparu rhagor o wybodaeth am y mater hwn. Tudalen | 73

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
2012 Symud ymlaen
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
llanw
TBV Newsletter August 2016
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cynnwys
Cartref_-_June_July