Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

PENDERFYNIAD GAN YSGOL A

PENDERFYNIAD GAN YSGOL A GYNHELIR NAD OES GAN BLENTYN NEU BERSON IFANC ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Os yw ysgol a gynhelir yn penderfynu nad oes gan berson ifanc ADY, bydd rhaid gwneud y canlynol Ysgol yn penderfynu a oes gan berson ifanc ADY? NAC OES OES Paratoi CDU os nad oes eithriadau’n gymwys Anfon hysbysiad am y penderfyniad, gan gynnwys: • Y rhesymau dros y penderfyniad • Enw a manylion cyswllt Cydlynydd SAB yr ysgol; • Gwybodaeth am sut i ddefnyddio trefniadau’r awdurdod lleol ar gyfer darparu gwybodaeth a chyngor am ADY a’r system ADY; • Manylion trefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau yn ogystal â’i wasanaethau eirioli annibynnol; • Amlinelliad o'r hawl i apelio i'r Tribiwnlys Addysg yn erbyn y penderfyniad. YMATEB I HYSBYSIAD Mae’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn derbyn hysbysiad am y penderfyniad. Ydy’r plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn fodlon â’r penderfyniad? YDY Y plentyn, rhiant y plentyn neu‘r person ifanc yn fodlon NAC YDY Gall y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc ofyn i’r awdurdod lleol ailystyried y penderfyniad Y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn ymgysylltu â threfniadau’r awdurdod lleol ar gyfer datrys anghytundebau a/neu ei wasanaethau eirioli annibynnol NAC YDY NAC YDY Y plentyn, rhiant y plentyn neu’r person ifanc yn fodlon Dim camau pellach Rhaid i'r awdurdod lleol hysbysu'r ysgol a gwahodd cynrychiolwyr. YDY Dim camau pellach Mae'r awdurdod lleol yn penderfynu os oes gan blentyn neu berson ifanc ADY (ac eithrio lle mae’r person o dan warchodaeth neu’n blentyn sy'n derbyn gofal, neu mewn rhai amgylchiadau lle mae’r awdurdod lleol wedi gwneud penderfyniad o'r fath yn y gorffennol) OES Rhaid i awdurdod lleol baratoi CDU neu gyfarwyddo’r ysgol i wneud hynny NAC OES Anfon hysbysiad am y penderfyniad a'r rhesymau, yn ogystal â’r canlynol: Enw a manylion cyswllt o’r person perthnasol yn yr awdurdod lleol; Copïau o gyngor a gwybodaeth berthnasol a gafwyd gan yr awdurdod lleol neu fanylion ynghylch sut i gael gafael arnynt; Tudalen | 74 Manylion trefniadau osgoi a datrys anghytundeb yr awdurdod lleol a’i wasanaethau eirioli annibynnol; Gwybodaeth am yr hawl i apelio i'r Tribiwnlys Addysg.

PENDERFYNIAD GAN SEFYDLIAD ADDYSG BELLACH NAD OES GAN BERSON IFANC ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL Os yw SAB yn penderfynu nad oes gan berson ifanc ADY, bydd rhaid gwneud y canlynol SAB yn penderfynu a oes gan berson ifanc ADY? OES Paratoi CDU os nad oes eithriadau’n gymwys NAC OES Anfon hysbysiad o'r penderfyniad, sy’n cynnwys: • Y rhesymau dros y penderfyniad • Enw a manylion cyswllt Cydlynydd ADY y SAB; • Copïau o’r cyngor a’r wybodaeth berthnasol a roddwyd gan yr awdurdod lleol neu fanylion ynghylch sut i gael gafael arno; • Manylion trefniadau'r awdurdod lleol ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau, yn ogystal â gwasanaethau eirioli annibynnol ei awdurdod lleol; • Amlinelliad o'r hawl i apelio i'r Tribiwnlys Addysg yn erbyn y penderfyniad YMATEB I HYSBYSIAD Y person ifanc yn cael hysbysiad am y penderfyniad. Ydy’r person ifanc yn fodlon? YDY NAC YDY Dim camau pellach NAC YDY Mae'r person ifanc yn ymgysylltu â threfniadau’r awdurdod lleol ar gyfer datrys anghytundebau a/neu ei wasanaethau eirioli annibynnol. Ydy’r person ifanc yn fodlon? NAC YDY YDY Mae'r person ifanc yn gwneud apêl i'r Tribiwnlys Dim camau pellach Tudalen | 75

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016
Cartref_-_June_July
llanw