Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Pennod 9.1: Dyletswyddau

Pennod 9.1: Dyletswyddau awdurdodau lleol i benderfynu a oes gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ac nad yw’n mynychu ysgol a gynhelir ADY, a’u dyletswyddau i lunio CDU Crynodeb 9.1.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu cyfrifoldebau awdurdodau lleol i wneud penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a llunio CDU pan nad yw’r plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru eto. Yn benodol, mae’r Bennod yn nodi pryd y gall fod angen i awdurdodau lleol wneud ac adolygu penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a CDU, a’r camau y mae’n rhaid iddynt eu rhoi ar waith wedyn. 9.1.2 Mae awdurdodau lleol yn gallu darparu gwasanaethau canolog i helpu i ganfod unrhyw ADY a helpu i gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i wireddu ei botensial. Cyflwyniad 9.1.3 Os nad yw plentyn yn mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru eto ac y credir bod gan y plentyn ADY, neu y gall fod ganddo ADY, mae’r awdurdod lleol yn gyfrifol am benderfynu a oes gan y plentyn ADY ac am roi CDU ar waith ar gyfer y plentyn os yw’n penderfynu bod ganddo ADY. 66 Dyletswydd Awdurdodau Lleol i benderfynu a oes gan blentyn ADY o dan adran 11 9.1.4 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol, neu pan fo’n ymddangos iddo, y gall fod gan blentyn y mae’n gyfrifol amdano ADY, ac nad oes CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y person hwnnw, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan yr unigolyn ADY (oni bai bod yr eithriadau isod yn berthnasol). Mae manylion y ddyletswydd hon i’w gweld isod. 67 ‘Yn cael ei dwyn i sylw awdurdod lleol / yn ymddangos iddo’ 9.1.5 Gall achos unigolyn gael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol mewn sawl ffordd. Nid yw’r rhestr ganlynol o sefyllfaoedd posibl yn hollgynhwysfawr: Mae rhiant plentyn wedi gwneud cais uniongyrchol i’r awdurdod lleol. 66 Adrannau 11 a 12 o’r Ddeddf. 67 Adran 11 o’r Ddeddf. Tudalen | 76

Mae corff iechyd o’r farn fod gan blentyn sy’n iau na’r oedran ysgol gorfodol ADY, neu y gall fod ganddo ADY, ac mae wedi dwyn y mater i sylw’r awdurdod lleol (gweler adran 57 o’r Ddeddf). Mae trydydd parti, fel ffrind neu aelod o’r teulu er enghraifft, wedi hysbysu’r awdurdod lleol ei fod yn credu y gall fod gan y plentyn ADY. Unigolion y mae’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol amdanynt 9.1.6 Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yn amlwg iawn pwy y mae awdurdod lleol yn gyfrifol amdano. Bydd awdurdod lleol yn gyfrifol am blentyn os yw’r plentyn yn ardal yr awdurdod, 68 sy’n dibynnu ar ble mae’r plentyn yn preswylio. 9.1.7 Mae hyn yn golygu y gall yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn fod yn wahanol i’r awdurdod lleol lle mae lleoliad cyn ysgol wedi’i leoli, sef pan fydd y plentyn yn mynychu lleoliad mewn awdurdod lleol sy’n wahanol i’r awdurdod lleol lle mae’n byw. Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i awdurdodau lleol ofyn am wybodaeth a mathau eraill o gymorth gan bersonau eraill, gan gynnwys awdurdodau lleol. 69 Amgylchiadau lle na fydd angen i’r Awdurdod Lleol wneud unrhyw benderfyniad 9.1.8 Ni fydd y ddyletswydd i benderfynu a oes gan y plentyn ADY yn berthnasol o dan unrhyw un o’r amgylchiadau canlynol: Mae CDU yn cael ei gynnal eisoes ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc perthnasol. Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu ar y mater o’r blaen ac wedi’i fodloni nad yw anghenion y plentyn wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad gael ei wneud ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw 70 . Mae’r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol arall – wedyn mae’n rhaid iddo atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn (gweler Pennod 20). Penderfyniad yr Awdurdod Lleol ar ADY – Y Camau Nesaf 9.1.9 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu nad oes gan y plentyn ADY, mae’n rhaid iddo hysbysu’r rhiant ac unrhyw gyfaill achos am y penderfyniad 68 Adran 86(4) o’r Ddeddf. 69 Adran 58 o’r Ddeddf. 70 Adrannau 11(2) a 76 o’r Ddeddf. Tudalen | 77

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
2012 Symud ymlaen
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
Employability - Swansea University
Cymru
TBV Newsletter August 2016
llanw
Newyddion