Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

a’r rhesymau dros y

a’r rhesymau dros y penderfyniad 71 . Mae Pennod 8 yn ymwneud â’r broses o hysbysu am benderfyniadau, gan gynnwys penderfyniadau awdurdodau lleol, nad oes gan blentyn neu berson ifanc ADY. 9.1.10 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod gan y plentyn ADY, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol lunio a chynnal CDU. 72 Os yw’r plentyn yn dod yn ddisgybl cofrestredig mewn ysgol a gynhelir yng Nghymru yn ddiweddarach, caiff yr awdurdod lleol gyfarwyddo corff llywodraethu’r ysgol i gynnal y cynllun. 73 71 Adran 11(3) o’r Ddeddf. 72 Adran 12 o’r Ddeddf. 73 Adran 12(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 78

Pennod 9.2: Dyletswyddau ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol i benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc mewn ysgol a gynhelir ADY, a’u dyletswyddau i lunio CDU Crynodeb 9.2.1 Mae’r Bennod hon yn amlinellu cyfrifoldebau ysgolion a gynhelir ac awdurdodau lleol i wneud penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a rhoi CDU ar waith. Yn benodol, mae’r Bennod yn sôn am pan fydd angen i awdurdodau lleol wneud ac adolygu penderfyniadau yn ymwneud ag ADY a CDU, a’r camau y dylent neu y mae’n rhaid iddynt eu rhoi ar waith wedyn. 9.2.2 Mae awdurdodau lleol yn gallu darparu gwasanaethau canolog i helpu i ganfod unrhyw ADY a helpu i gynorthwyo’r plentyn neu’r person ifanc i wireddu ei botensial. Cyflwyniad 9.2.3 Gall CDU gael eu llunio a’u cynnal gan awdurdodau lleol neu ysgolion a gynhelir gan ddibynnu ar yr amgylchiadau. 9.2.4 Yn y rhan fwyaf o achosion, os yw ysgol a gynhelir wedi penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, bydd yr ysgol a gynhelir y mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ei mynychu yn gyfrifol am lunio a chynnal CDU. 9.2.5 Fel arfer, ni fydd awdurdodau lleol yn llunio neu’n cynnal CDU oni bai bod anghenion y plentyn neu’r person ifanc yn fwy difrifol neu gymhleth. Y prif eithriadau yw pan fydd plentyn yn derbyn gofal neu’n cael ei gadw’n gaeth. Dyletswydd i lunio a chynnal CDU, gan gynnwys Atgyfeiriadau Ysgolion i Awdurdodau Lleol 9.2.6 Pan fydd ysgol a gynhelir yn dod yn ymwybodol y gall fod gan blentyn neu berson ifanc ADY, mae’n rhaid i’r ysgol wneud penderfyniad ar y mater hwn, ac eithrio o dan amgylchiadau penodol (gweler Pennod 7.2 am y manylion llawn). 74 9.2.7 Os yw’r ysgol wedi penderfynu bod gan y plentyn neu’r person ADY, mae’n rhaid iddi lunio CDU oni bai bod yr ysgol: yn credu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY a all alw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol na fyddai’n rhesymol iddi ei chynnig, neu nad yw’n gallu pennu graddau neu natur yr ADY yn ddigonol, neu 74 Adran 9(1) a 9(3) o’r Ddeddf. Tudalen | 79

Cymru
?