Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

nad yw’n gallu

nad yw’n gallu pennu’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn ddigonol; ac ei bod yn gofyn i’r awdurdod lleol cyfrifol wneud ei benderfyniad ei hun; mae’r person yn berson ifanc nad yw’n cydsynio bod y cynllun yn cael ei lunio; mae’r plentyn neu’r person ifanc yn ardal awdurdod lleol yn Lloegr ac mae’r ysgol yn gofyn i’r awdurdod lleol sicrhau asesiad o anghenion AIG ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc; 75 mae awdurdod lleol yn Lloegr yn cynnal cynllun AIG ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. 9.2.8 Mae’n rhaid i’r ysgol gynnal y CDU wedyn oni bai bod y CDU ar gyfer person ifanc nad yw’n cydsynio bod y CDU yn cael ei gynnal, neu fod awdurdod lleol yn Lloegr yn cynnal cynllun AIG ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc. Gweler Pennod 15 ar gyfer amgylchiadau eraill lle mae’r ddyletswydd i gynnal CDU yn dod i ben. 9.2.9 Gall ysgol benderfynu na fyddai’n rhesymol iddi sicrhau’r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, gan ddibynnu ar amgylchiadau’r ysgol (h.y. ei lleoliad, ei maint, ei chyllideb ac ati), er enghraifft, o dan yr amgylchiadau canlynol: os oes gan y plentyn neu’r person ifanc gyflwr llai cyffredin / cyflwr prin y mae angen arbenigedd ar ei gyfer na all yr ysgol ei ddarparu; mae’r plentyn neu’r person ifanc angen cyngor a chymorth rheolaidd gan asiantaethau allanol yn ogystal â’r cyngor a’r cymorth sy’n gallu cael eu trefnu’n rhesymol gan yr ysgol neu y mae’r ysgol yn gallu cael gafael arnynt; mae angen cyfarpar ar y plentyn neu’r person ifanc sydd ond yn gallu cael ei ddefnyddio gan un plentyn neu berson ifanc / na ellir ei ailddefnyddio / sydd y tu hwnt i adnoddau rhesymol yr ysgol; neu mae angen cymorth dwys iawn bob dydd ar y plentyn neu’r person ifanc na ellir ei ariannu neu ei sicrhau yn rhesymol gan gyllideb yr ysgol. 9.2.10 Cyn atgyfeirio achos i’r awdurdod lleol, dylai’r ysgol ystyried ymgynghori â seicolegydd addysg i gadarnhau bod y cam hwn yn briodol. Os caiff achos ei atgyfeirio i awdurdod lleol yn y modd hwn, bydd dyletswyddau’r awdurdod lleol o dan adran 11 o’r Ddeddf (a nodir yn fanwl yn nes ymlaen yn y Bennod hon) yn berthnasol. 9.2.11 Os yw ysgol yn atgyfeirio penderfyniad yn ymwneud ag ADY i’r awdurdod lleol, dylai ddarparu unrhyw wybodaeth sydd ganddi am y plentyn neu’r person ifanc a allai helpu’r awdurdod lleol i benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gamau gweithredu sydd eisoes ar waith i ddiwallu anghenion y plentyn neu’r person ifanc, fel unrhyw adnoddau neu drefniadau arbennig sydd ar waith. Hefyd, 75 O dan adran 36(1) o Ddeddf Plant a Theuluoedd 2014 Tudalen | 80

ydd yn cynnwys unrhyw adroddiadau neu gyngor ysgrifenedig sydd wedi’u derbyn eisoes gan asiantaethau allanol. 9.2.12 Ar ôl derbyn atgyfeiriad, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ymgysylltu â seicolegydd addysg. Enghraifft o arfer da Ar ôl ystyried y mater, mae ysgol yn penderfynu bod gan blentyn ADY ac mae'n ystyried sut i ddiwallu anghenion y plentyn. Mae'r ysgol yn credu bod y plentyn yn debygol o angen offer drud iawn a fyddai ond yn gallu cael ei ddefnyddio gan y plentyn dan sylw, ac nad oes gan yr ysgol yr adnoddau i'w brynu. Mae'r ysgol hefyd yn credu bod y plentyn angen cyngor a chymorth rheolaidd gan asiantaethau allanol sy'n fwy na'r hyn y gellid, yn rhesymol, ei drefnu gan yr ysgol. Felly, mae'n gofyn cyngor seicolegydd addysg sy'n argymell strategaethau eraill y gellir eu gweithredu. Penderfynir hefyd yn dilyn trafodaeth â'r seicolegydd addysg bod anghenion y plentyn yn gofyn am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol na fyddai'n rhesymol i'r ysgol ei threfnu. Felly, mae'r ysgol yn cyfeirio'r mater i'r awdurdod lleol ac mae Tîm ADY yr awdurdod lleol yn ystyried y mater. Mae’r Tîm ADY yn cyfeirio cais i'w Panel Adnoddau ADY sy'n cwrdd bob hanner tymor. Mae'r Panel yn cynnwys cynrychiolwyr o Dîm ADY yr awdurdod lleol gan gynnwys rheolwyr, athrawon cynghori, seicolegwyr addysg, swyddogion cyllid, cynrychiolwyr o ysgolion (penaethiaid a Chydlynwyr ADY) a chynrychiolwyr o asiantaethau eraill megis y trydydd sector, y gwasanaethau cymdeithasol a'r Bwrdd Iechyd Lleol. Mae'r ysgol yn darparu tystiolaeth o'r cymorth y maent wedi'i ddarparu, gan gynnwys unrhyw CDU presennol/blaenorol sy'n cynnwys y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol, ac effaith y cymorth/darpariaeth dan sylw. Mae'r panel yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd gan yr ysgol ac unrhyw asesiad neu wybodaeth a ddarparwyd gan wasanaethau cynorthwyol neu asiantaethau allanol, ac mae'r awdurdod lleol yn cytuno bod gan y plentyn ADY. Wedyn, rhaid i'r awdurdod lleol benderfynu a oes angen cymorth ychwanegol ar y plentyn ar ffurf darpariaeth ddysgu ychwanegol sydd y tu hwnt i'r hyn y gall yr ysgol, yn rhesymol, ei ddarparu. Os felly, rhaid iddynt benderfynu a ddylid dyrannu adnoddau ychwanegol o'r gyllideb ganolog a/neu ddarparu'r ddarpariaeth ddysgu ychwanegol yn uniongyrchol. Bydd yr awdurdod lleol hefyd yn penderfynu a ddylai gyfarwyddo'r ysgol i baratoi a chynnal y Cynllun Datblygu Unigol, a ddylai baratoi CDU ei hun a chyfarwyddo'r ysgol i'w gynnal, neu a ddylai gymryd y cyfrifoldeb am baratoi a chynnal y CDU. Fel rhan o'r broses, mae'r awdurdod lleol a'r ysgol yn cytuno ar eu rolau, eu cyfrifoldebau a'u trefniadau cyllid. Tudalen | 81

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
llanw
TBV Newsletter August 2016