Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

Dyletswydd Awdurdodau

Dyletswydd Awdurdodau Lleol i benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY o dan Adran 11 9.2.13 Gall fod angen i awdurdodau lleol benderfynu a oes gan blentyn neu berson ADY mewn amgylchiadau eraill, heb fod angen atgyfeiriad gan ysgol. 9.2.14 Pan fo’n cael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol, neu pan fo’n ymddangos iddo fel arall, y gall fod gan blentyn neu berson ifanc y mae’n gyfrifol amdano ADY, ac nad oes CDU yn cael ei gynnal ar gyfer y person hwnnw, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu a oes gan yr unigolyn ADY (oni bai bod un o’r eithriadau a nodir isod yn berthnasol). 76 Mae manylion y ddyletswydd hon i’w gweld isod. ‘Yn cael ei dwyn i sylw awdurdod lleol / yn ymddangos iddo’ 9.2.15 Gall achos unigolyn gael ei ddwyn i sylw awdurdod lleol mewn sawl ffordd. Nid yw’r rhestr ganlynol o sefyllfaoedd posibl yn hollgynhwysfawr: Mae plentyn neu ei riant, neu berson ifanc, wedi gwneud cais uniongyrchol i’r awdurdod lleol ailystyried penderfyniad ysgol a gynhelir ynglŷn ag ADY 77 . Mae hyn yn sicrhau bod modd effeithiol i blant a’u rhieni, a phobl ifanc herio penderfyniad ysgol a gynhelir. Mae lleoliad nas cynhelir wedi hysbysu’r awdurdod lleol ei fod yn credu bod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, neu y gall fod ganddo ADY. Mae trydydd parti, fel ffrind neu aelod o’r teulu er enghraifft, wedi hysbysu’r awdurdod lleol ei fod yn credu y gall fod gan y plentyn neu’r person ifanc ADY. Unigolion y mae’r Awdurdod Lleol yn gyfrifol amdanynt 9.2.16 Mae awdurdod lleol yn gyfrifol am blentyn neu berson ifanc yn ei ardal. 78 Fel arfer, yr awdurdod lleol hwn yw’r awdurdod lleol lle mae’r person yn preswylio – a bydd yn amlwg pa awdurdod lleol yw hwn yn y rhan fwyaf o achosion. 9.2.17 Ar gyfer achosion sydd ag elfen drawsffiniol, mae Deddf Addysg 1996 yn diffinio’r term yn rhannol – nid yw person mewn ardal awdurdod lleol yng Nghymru os yw’r person yn preswylio’n gyfan gwbl neu’n bennaf yn Lloegr ac i’r gwrthwyneb. 79 Fodd bynnag, pe bai person wedi bod mewn ardal awdurdod lleol yng Nghymru oni bai am y ffaith ei fod wedi’i leoli mewn sefydliad preswyl 76 Adran 11 o’r Ddeddf. 77 Adran 24(1) o’r Ddeddf. Caiff penderfyniad yr awdurdod lleol ei drin fel un wedyn o dan adran 11 o’r Ddeddf. 78 Adran 86(4). 79 Adrannau 579(3A) a (3B). Mae’r diffiniad hwn yn berthnasol i’r Ddeddf: adran 86(6) o’r Ddeddf. Tudalen | 82

yn Lloegr i dderbyn darpariaeth ddysgu ychwanegol, mae’r person yn aros yn ardal yr awdurdod lleol yng Nghymru, hyd yn oed os yw’n byw am y rhan fwyaf o’r flwyddyn neu am y flwyddyn gyfan yn y sefydliad preswyl yn Lloegr ac i’r gwrthwyneb. 80 9.2.18 Yn yr un modd, os yw awdurdod lleol yn gosod person y mae’n gyfrifol amdano mewn sefydliad preswyl mewn ardal awdurdod lleol arall yng Nghymru er mwyn bodloni gofynion darpariaeth ddysgu ychwanegol y person, dylai’r awdurdod lleol sy’n gosod y person barhau i fod yn gyfrifol o dan y Ddeddf. 9.2.19 Mae hyn yn golygu y gall ardal awdurdod lleol ysgol fod yn wahanol i’r awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn neu’r person ifanc. Mae’r Ddeddf yn cynnwys darpariaeth i hwyluso cydweithio rhwng awdurdodau lleol o dan amgylchiadau fel hyn. 81 Amgylchiadau lle na fydd angen i’r Awdurdod Lleol wneud unrhyw benderfyniad o dan adran 11 9.2.20 Ni fydd dyletswydd yr awdurdod lleol i benderfynu a oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY yn berthnasol o dan unrhyw un o’r amgylchiadau canlynol: Mae CDU yn cael ei gynnal eisoes ar gyfer y plentyn neu’r person ifanc perthnasol. 82 Mae’r awdurdod lleol wedi penderfynu ar y mater o’r blaen ac wedi’i fodloni nad yw anghenion y person wedi newid yn sylweddol ers i’r penderfyniad gael ei wneud ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd sy’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw. 83 Mae’r awdurdod lleol wedi’i fodloni bod y mater eisoes yn cael ei benderfynu gan gorff llywodraethu ysgol a gynhelir 84 . Mae’r eithriad hwn yn sicrhau nad oes unrhyw adnodd yn cael ei ddyblygu, ac mai un penderfyniad sy’n dilyn. Mae’r unigolyn yn berson ifanc nad yw’n cydsynio bod penderfyniad yn cael ei wneud. 85 Mae’r penderfyniad yn ymwneud â pherson ifanc sydd wedi ymrestru fel myfyriwr mewn SAB yng Nghymru, nad yw wedi 80 Adran 579(3A) a (3B) fel y’u diwygiwyd gan adran 82 o’r Ddeddf. 81 Adrannau 35 a 58. 82 Adran 11(2)(a) o’r Ddeddf. 83 Adran 11(2)(b) o’r Ddeddf. 84 Adran 11(2)(c) o’r Ddeddf. 85 Adran 11(2)(d) o’r Ddeddf. Tudalen | 83

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
2017-2019
Cymru
Newyddion
TBV Newsletter August 2016
llanw
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
Cartref_-_June_July
Newyddlen y Cyfeillion - Royal Commission on the Ancient and ...