Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

cofrestru mewn dau

cofrestru mewn dau sefydliad 86 ac nad oes unrhyw gais wedi’i wneud gan y SAB neu’r awdurdod lleol i benderfynu ar y mater. 87 Mae’r plentyn neu’r person ifanc yn berson sy’n cael ei gadw’n gaeth 88 . Mae’r plentyn yn derbyn gofal. 89 Os yw’r plentyn yn derbyn gofal gan awdurdod lleol arall, mae’n rhaid i’r awdurdod hwnnw atgyfeirio’r mater i’r awdurdod lleol sy’n gofalu am y plentyn. 90 Os yw’r plentyn yn derbyn gofal gan yr awdurdod lleol sy’n gyfrifol am y plentyn, bydd rhaid i’r awdurdod hwnnw benderfynu ar y mater o dan adran 16 o’r Ddeddf ac yn amodol ar ei heithriadau. Gweler Pennod 22 am ragor o wybodaeth am blant sy’n derbyn gofal. 9.2.21 Hefyd, mae gan awdurdod lleol ddyletswydd i benderfynu a oes gan blentyn neu berson ifanc ADY o dan adran 24 o’r Ddeddf fel ailystyriaeth o benderfyniad corff llywodraethu ysgol a gynhelir ar y mater (neu wrthodiad i wneud y cyfryw benderfyniad). Mae modd cyflwyno apêl yn erbyn penderfyniad yr awdurdod lleol i’r Tribiwnlys Addysg. 91 Penderfyniad yr Awdurdod Lleol ar ADY – Y Camau Nesaf 9.2.22 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu nad oes gan y plentyn neu’r person ifanc ADY, mae’n rhaid iddo hysbysu’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, am y penderfyniad a’r rhesymau dros y penderfyniad 92 . Mewn achosion yn ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal, mae’n rhaid hysbysu’r swyddog adolygu annibynnol hefyd. Gweler Pennod 8 am ragor o wybodaeth am hyn. 9.2.23 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod gan blentyn neu berson ifanc ADY, bydd y camau nesaf yn dibynnu ar amgylchiadau’r achos, fel y nodir isod. Mae’r canlynol yn berthnasol i benderfyniadau o dan adran 11 a phenderfyniadau ailystyriaeth o dan adran 24. Plant a Phobl Ifanc sy’n mynychu neu a fydd yn mynychu ysgol a gynhelir 9.2.24 Os yw plentyn neu berson ifanc yn mynychu ysgol a gynhelir [yng Nghymru], mae’n rhaid i’r awdurdod lleol wneud un o’r canlynol: 86 Gweler Pennod 20. 87 Adran 11(2)(e) o’r Ddeddf. 88 Adran 11(2)(f) o’r Ddeddf. Fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen i’r awdurdod lleol benderfynu ar y mater o hyd, ond o dan adran 37 o’r Ddeddf fel yr “awdurdod cartref”. Gweler hefyd Bennod 20. 89 Adran 11(4) o’r Ddeddf 90 Adran 15 o’r Ddeddf. 91 Adran 63 o’r Ddeddf 92 Adrannau 11(4) o’r Ddeddf. Tudalen | 84

llunio a chynnal CDU; llunio CDU a chyfarwyddo’r ysgol i’w gynnal; neu gyfarwyddo’r ysgol i lunio a chynnal CDU 93 oni bai, os yw’r achos yn ymwneud â pherson ifanc, nad yw’r person ifanc yn cydsynio. 94 9.2.25 Gall awdurdod lleol gyfarwyddo ysgol a gynhelir os yw’n credu bod hynny’n briodol. Os yw’r ysgol a gynhelir mewn ardal awdurdod lleol wahanol, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ymgynghori â’r awdurdod lleol arall yn gyntaf ynglŷn â’i gynnig i gyfarwyddo’r ysgol. 95 9.2.26 Fodd bynnag, os yw’r CDU yn cynnwys darpariaeth arall o dan adran 12(6) (lle mewn ysgol benodol neu sefydliad arall, neu ddarpariaeth bwyd a llety, neu unrhyw ddarpariaeth arall a all gael ei rhagnodi yn y rheoliadau), mae’n rhaid i’r awdurdod lleol lunio a chynnal y CDU – ni all gyfarwyddo ysgol i wneud hynny 96 . Gweler hefyd Bennod 10 ar lunio CDU. 9.2.27 Hefyd, os yw penderfyniad o’r math hwn yn cael ei wneud yn dilyn ailystyriaeth o benderfyniad gwreiddiol gan ysgol a gynhelir (hynny yw, mae’r awdurdod lleol wedi derbyn cais gan blentyn, ei riant neu berson ifanc i ystyried y mater), bydd penderfyniad yr awdurdod lleol yn disodli penderfyniad yr ysgol a gynhelir 97 . Plant sy’n mynychu neu a fydd yn mynychu lleoliad nas cynhelir 9.2.28 Os yw’r penderfyniad yn ymwneud â phlentyn nad yw’n mynychu ysgol a gynhelir yng Nghymru, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol baratoi a chynnal CDU 98 . Ailystyriaeth Awdurdodau Lleol o CDU Ysgolion a Gynhelir 9.2.29 Mae adran 25 o’r Ddeddf yn nodi’r amgylchiadau pan fydd rhaid i awdurdod lleol ailystyried CDU sy’n cael ei gynnal gan ysgol a gynhelir yng Nghymru. Gall plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc ofyn i awdurdod lleol ailystyried CDU, gyda golwg ar ei ddiwygio. Mae hyn yn sicrhau bod gan blant, eu rhieni a phobl ifanc fodd effeithiol o herio cynnwys y CDU sydd wedi’i roi ar waith iddynt gan yr ysgol. 9.2.30 Yn dilyn cais o’r fath, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi gwybod i’r ysgol a gwahodd sylwadau ganddi cyn i’r awdurdod lleol benderfynu a yw am ddiwygio’r CDU 99 . 93 Adran 12(2) o’r Ddeddf. 94 Adran 12(3). 95 Adran 35 o’r Ddeddf. 96 Adran 12(9) o’r Ddeddf. 97 Adran 24(5) o’r Ddeddf. 98 Adran 12 o’r Ddeddf. 99 Adran 25(3) o’r Ddeddf. Tudalen | 85

Torfaen Business Voice August 2017 Newsletter (Cymraeg)
yma - Children's Commissioner for Wales
Cymru
2017-2019
Newyddion
Maniffesto Llywodraeth Leol 2017 Local Government
2012 Symud ymlaen
RHAGLEN YR ŴYL FESTIVAL PROGRAMME
?
FSF-Cymru-Awstria-terfynol-Geraint
TBV Newsletter August 2016