Views
1 year ago

Anghenion Dysgu Ychwanegol Chwefror 2017

FmEV308ZtCy

9.2.31 Os yw’r

9.2.31 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu na fydd yn diwygio’r CDU, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol hysbysu’r plentyn a rhiant y plentyn, neu’r person ifanc, am y penderfyniad a’r rhesymau drosto 100 . 9.2.32 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu bod angen diwygio’r CDU, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol lunio cynllun diwygiedig a naill ai: cyfarwyddo’r ysgol i’w gynnal; neu cymryd drosodd y cyfrifoldeb am ei gynnal (gweler isod) 101 . 9.2.33 Dylai’r awdurdod lleol gyfarwyddo ysgol a gynhelir i gynnal y CDU os yw’n credu y gellir disgwylir yn rhesymol i’r ysgol roi cynnwys y CDU ar waith. Lle na fyddai hyn yn rhesymol, dylai’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal y cynllun. 9.2.34 Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol ailystyried CDU sydd wedi’i roi ar waith gan ysgol a gynhelir yng Nghymru os yw’r awdurdod lleol wedi ailystyried cynllun y plentyn neu’r person ifanc o’r blaen a’i fod wedi’i fodloni nad yw anghenion y plentyn neu’r person ifanc wedi newid yn sylweddol ers y penderfyniad blaenorol ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd a fyddai’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw. 102 9.2.35 Hefyd, nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol ailystyried CDU sydd wedi’i roi ar waith gan ysgol a gynhelir os yw’r cais yn ymwneud â phlentyn sydd bellach yn derbyn gofal gan awdurdod lleol neu sydd bellach yn cael ei gadw’n gaeth. 103 Awdurdod Lleol yn Cymryd Drosodd y Cyfrifoldeb am CDU 9.2.36 Gall ysgolion a gynhelir, yn ogystal â phlant, eu rhieni a phobl ifanc, ofyn i awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU sy’n cael ei gynnal gan ysgol ar hyn o bryd. 104 9.2.37 Gall ysgol ofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU os, er enghraifft, yw’r ysgol yn credu na fyddai’n rhesymol bellach iddi gynnig y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol i ddiwallu ADY plentyn neu berson ifanc. 9.2.38 Gall yr ysgol ystyried ymgynghori â seicolegydd addysg os yw’n bwriadu gofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU, os yw hynny’n briodol. 9.2.39 Gall plentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc ofyn i’r awdurdod lleol gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU os nad ydynt yn credu bod yr ysgol yn 100 Adran 25(4) o’r Ddeddf 101 Adran 25(5) o’r Ddeddf. 102 Adran 27(2) o’r Ddeddf. 103 Adran 27(2) o’r Ddeddf. 104 Adran 26 o’r Ddeddf. Tudalen | 86

gallu diwallu eu hanghenion yn llawn, neu eu bod yn credu bod angen rhagor o ddarpariaeth ddysgu ychwanegol arnynt, neu ddarpariaeth amgen, na all yr ysgol ei darparu. 9.2.40 Os yw’r ysgol wedi gofyn i’r awdurdod lleol ystyried cymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal CDU, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi gwybod i’r plentyn a’i riant, neu’r person ifanc, a gwahodd sylwadau 105 . Os yw’r cais wedi’i wneud gan blentyn, rhiant plentyn neu berson ifanc, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol roi gwybod i’r ysgol a gwahodd sylwadau 106 . Mae’r prosesau hyn yn sicrhau bod pob pawb sydd â diddordeb yn y mater yn gallu cyfrannu at benderfyniad yr awdurdod lleol. 9.2.41 Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol benderfynu wedyn a yw am gymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal y cynllun. Yn dilyn atgyfeiriad i’r awdurdod lleol, mae’n rhaid i’r awdurdod lleol ymgynghori â seicolegydd addysg. 9.2.42 Hefyd, gall awdurdod lleol benderfynu cymryd drosodd y cyfrifoldeb am gynnal cynllun os yw’n penderfynu y dylai cynllun gael ei ddiwygio. 107 9.2.43 Mae’n rhaid i blentyn a’i riant, neu berson ifanc a’r ysgol gael gwybod am unrhyw benderfyniad gan yr awdurdod lleol ar y mater ynghyd â’r rhesymau dros y penderfyniad 108 . 9.2.44 Os yw awdurdod lleol yn penderfynu peidio â chymryd drosodd y cyfrifoldeb yn dilyn cais, gall y plentyn a/neu ei riant neu’r person ifanc wneud apêl yn erbyn y penderfyniad i’r Tribiwnlys Addysg 109 . 9.2.45 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu cymryd drosodd y cyfrifoldeb, o’r dyddiad y rhoddir yr hysbysiad, nid yw’n ofynnol i’r ysgol gynnal y cynllun bellach. 110 Os yw’r awdurdod lleol yn penderfynu cymryd drosodd y cyfrifoldeb, dylai’r ysgol ddarparu’r holl wybodaeth ofynnol i’r awdurdod lleol. 9.2.46 Nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol benderfynu a ddylai gymryd drosodd y cyfrifoldeb am CDU os yw’r awdurdod lleol wedi gwneud penderfyniad o’r fath o’r blaen mewn perthynas â chynllun y plentyn neu’r person ifanc a’i fod wedi’i fodloni nad yw anghenion y plentyn neu’r person ifanc wedi newid yn sylweddol ers y penderfyniad blaenorol ac nad oes unrhyw wybodaeth newydd a fyddai’n effeithio’n sylweddol ar y penderfyniad hwnnw. 111 9.2.47 Hefyd, nid yw’n ofynnol i awdurdod lleol benderfynu a ddylai gymryd drosodd y cyfrifoldeb os yw’r cais yn ymwneud â phlentyn sydd bellach yn 105 Adran 26(4) o’r Ddeddf. 106 Adran 26(5) o’r Ddeddf. 107 Adran 26(6) o’r Ddeddf. 108 Adran 26(7) o’r Ddeddf. 109 Adran 63 o’r Ddeddf. 110 Adran 26(8) o’r Ddeddf. 111 Adran 27(2) o’r Ddeddf. Tudalen | 87

Cymru
?